MODÉL STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DINA PANGAJARAN MACA DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajar 2017/2018

Rina Rahmayanti, - (2018) MODÉL STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) DINA PANGAJARAN MACA DONGÉNG : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-D SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1403232_Title.pdf

Download (26kB)
[img] Text
S_BD_1403232_Abstract.pdf

Download (539kB)
[img] Text
S_BD_1403232_Table_of_Contents.pdf

Download (146kB)
[img] Text
S_BD_1403232_Chapter1.pdf

Download (446kB)
[img] Text
S_BD_1403232_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (724kB)
[img] Text
S_BD_1403232_Chapter3.pdf

Download (774kB)
[img] Text
S_BD_1403232_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1403232_Chapter5.pdf

Download (424kB)
[img] Text
S_BD_1403232_Bibliography.pdf

Download (336kB)
[img] Text
S_BD_1403232_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (886kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan dina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun kamampuh saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Student Team Achievement Division (STAD) dina maca dongéng sarta bédana kamampuh saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Student Team Achievement Division (STAD) dina maca dongéng . Métode dina ieu panalungtikan nyaéta kuasi ékspérimén kalawan desain one group pretest and posttest. Sumber data ieu panalungtikan nyaéta 31 siswa kelas VII-D SMPN 26 Bandung Taun Ajar 2017/2018. Téhnik ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan nyaéta tés objektif (Pilihan Ganda) sarta téhnik ngolahna ngagunakeun software SPSS PASW versi 18. Dumasar kana hasil panalungtikan, kapaluruh kamampuh maca dongeng saméméh ngagunakeun model Student Team Achievement Division (STAD) kalawan hasil rata-rata pretest 62,9 tina kriteria ketuntasan minimal 75, sedengkeun kamampuh maca dongéng sabada ngagunakeun model Student Team Achievement Division (STAD) kalawan hasil rata-rata posttest 86,1. Dumasar kana uji hipotésis data ngagunakeun uji non-parametrik Wilcoxon, niléy Z -4,820 jeung niléy Sig. (Asymp. Sig. 2-tailed) nyaéta 0,00, ku sabab niléy signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) nyaéta 0,00 < 0,05. Ku kituna, Ha ditarima jeung H_0 ditolak. Jadi, aya béda anu signifikan antara kamampuh saméméh jeung sabada ngagunakeun modél modél Student Team Achievement Division (STAD). Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kemampuan sebelum dan setelah menggunakan model Student Team Achievement Division (STAD) dalam membaca dongeng serta perbedaan kemampuan sebelum dan setelah menggunakan model Student Team Achievement Division (STAD) dalam membaca dongeng. Metode peneltitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan desain onegroup pretest and posttest. Sumber data dalam penelitian ini adalah 31 siswa kelas VII-D SMP Negeri 26 Bandung Tahun Ajar 2017/2018. Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah tes objektif (Pilihan Ganda)serta teknik mengolah data menggunakan software SPSS PASW versi 18. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kemampuan membaca dongeng sebelum menggunakan model Student Team Achievement Division (STAD) dengan hasil rata-rata pre-test 62,9 dari kriteria ketuntasan minimal 75 sedangkan kemampuan membaca dongéng setelah menggunakan model Student Team Achievement Division (STAD) dengan hasil rata-rata post-test 86,1. Berdasarkan uji hipotesis menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon, nilai Z -4,820 dan nilai Sig. (Asymp. Sig. 2-tailed) 0,000. 0,000 < 0,05. Artinya Ha diterima dan H_0 ditolak. Jadi, ada perbedaan signifikan antara kemampuan sebelum dan setelah menggunakan model Student Team Achievement Division (STAD) dalam membaca dongeng.;--The aim of this study are to describe the ability of reading fairy tale before and after using the Student Team Achievement Division (STAD) model and differences between the ability before and after using Student Team Achievement Division (STAD) model in reading fairy tale. This research uses quasi experimental method with one-group pre-test and post-test design. Data sources in this study are 31 students of class VII-D SMP Negeri 26 Bandung year 2017/2018. The technique of collecting data in this research is objective test (Multiple Choice) and use software SPSS PASW version 18 for the processing technique. Based on the result of the research, it is concluded that the ability of reading fairy before using Student Team Achievement Division (STAD) model with average pre-test result 62,9 from minimal criteria 75 meanwhile the ability of reading fairy tale after using Student Team Achievement Division (STAD) model with average post-test 86,1. Based on hypothesis test using Wilcoxon non-parametric, Z value is -4,820 and Sig. (Asymp. Sig. 2-tailed) 0,000. 0,000 < 0,05. It shows Ha accepted and H_0 rejected. It is concluded that there’s significant difference between the ability before and after using the Student Team Achievement Division (STAD) model in reading fairy tale.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD RIN m-2018; Pembimbing : I. Nnuy Nurjanah, II. Hernawan; NIM : 1403232.
Uncontrolled Keywords: Student Team Achievement Division (STAD), maca, jeung dongéng, membaca, dan dongeng, reading, and fairy tale.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cintami Purnama Rimba
Date Deposited: 20 Sep 2019 08:41
Last Modified: 20 Sep 2019 08:41
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/42134

Actions (login required)

View Item View Item