ADEGAN PRGAMATIS KALIMAH ÉKSPRÉSIF DINA TÉKS PAGUNEMAN SISWA KELAS VII SMPN 12 BANDUNG

FEBRIA PRA FITRIYANTI, - (2018) ADEGAN PRGAMATIS KALIMAH ÉKSPRÉSIF DINA TÉKS PAGUNEMAN SISWA KELAS VII SMPN 12 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1403725_Title.pdf

Download (199kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Abstract.pdf

Download (607kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Table_Of_Content.pdf

Download (296kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Chapter1.pdf

Download (413kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (557kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Chapter3.pdf

Download (432kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (849kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Chapter5.pdf

Download (399kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Bibliography.pdf

Download (288kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (339kB)
[img] Text
S_BD_1403725_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (340kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho jeung ngébréhkeun wangun kalimah ékspésif, adegan jeung ma’na pragmatis anu aya dina téks paguneman siswa kelas VII di SMPM 12 Bandung taun ajaran 2017/2018. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kualitatif, kalayan ngagunakeun téknik tés jeung ténik dokuméntasi. Anu jadi sumber datana nyaéta téks paguneman siswa kelas VII-C. Dumasar kana hasil panalungtikan bisa dicindekkeun yén struktur kalimah éksprésif nu aya dina téks paguneman siswa kelas VII-C miboga pola jeung harti nu tangtu. Aya dua pola struktur kalimah éksprésif, nyaéta (1) kalimah éksprésif sampurna kapaluruh 24 kalimah, jeung (2) kalimah éksprésif teu sampurna kapaluruh 56 kalimah. Sedengkeun ma’na atawa harti ngawengku éksprési: (1) karumasaan kapaluruh 9 kalimah, (2) keuheul kapaluruh 4 kalimah, (3) ngucapkeun salam kapaluruh 7 kalimah, (4) pangajak kapaluruh 19 kalimah , (5) kagét kapaluruh 4 kalimah, (6) ngawilujengkeun kapaluruh 7 kalimah, (7) tumamprak kapaluruh 17 kalimah, (8) cumeluk kapaluruh 8 kalimah, (9) cumeluk dibarung keuheul kapaluruh 3 kalimah, jeung (10) bungah kapaluruh 2 kalimah. ;--- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan struktur dan makna pragmatis yang ada di dalam teks percakapan siswa kelas VII di SMPN 12 Bandung tahun ajaran 2017/2018. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik tes dan teknik dokumentasi. Yang menjadi sumber datanya adalah teks percakapan siswa kelas VII-C. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan struktur kalimat ekspresif yang terdapat dalam teks percakapan siswa memiliki pola dan makna tertentu. Ada dua pola struktur kalimah ekspresif, yaitu: (1) kalimat ekspresif sempurna terdapat 24 kalimat, dan (2)kalimah ekspresif tidak sempurna terdapat 56 kalimat. Sementara maknanya mencakup10 ekspresi: (1) tahu diri terdapat 9 kalimat , (2) kesal terdapat 4 kalimat, (3) mengucapkan salam terdapat 7 kalimat, (4) ajakan terdapat 19 kalimat, (5) kaget terdapat 4 kalimat, (6) mempersilahkan terdapat 7 kalimat, (7) pasrah terdapat 17 kalimat, (8) seruan terdapat 8 kalimat, (9) seruan dan kesal terdapat 3 kalimat, jeung (10) bahagia terdapat 2 kalimat. ;--- This reseacrh is purposed to explore and explain the sctructure and the meaning of pragmatic meaning it self within describes in conversation text to the VII class student of SMPN 12 Bandung Periode 2017 – 2018. The Description itself include the pragmatic structure in expressive sentence and the meaning of pragmatic at the expressive sentenceThe researcher use qualitative descriptive for the rresearch method. The researcher use conversation text as the source of the data that is used by the student. Based on the research result, we can conclude that there is a certain pattern and certain meaning inside the expressive sentence itself that use conversation sentence as the source. There are two patterns in expressive sentence : (1) Complete Expressive Sentence there are 24 sentences, and (2) Incomplete Expressive Sentence there are 56 sentences. For the meaning, we will find the expression of : (1) Self awarness there are 9 sentences, (2) Upset, there are 9 sentences, (3) Greeting there are 4 sentences, (4) Persuade there are 19 sentences, (5) Surprise there are 4 sentences, (6) Inivite there are 7 sentences, (7) Surrender there are 17 sentences, (8) Apeal there are 8 sentences , (9) Apeal while Upset there are 3 sentences and (10) Cheerful there are 2 sentences..

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD FEB a-2018; Nama Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Hernawan; NIM : 1403725;
Uncontrolled Keywords: Pragmatic, expressive sentence, conversation text, pragmatik, kalimat ekspresif, teks percakapan, pragmatik, kalimah éksprésif, téks paguneman.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: salsabila
Date Deposited: 04 Mar 2020 07:08
Last Modified: 04 Mar 2020 07:08
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47535

Actions (login required)

View Item View Item