BABANDINGAN CITRA WANOJA DINA NOVÉL GALURING GENDING KARYA TATANG SUMARSONO JEUNG NOVÉL RONGGENG DUKUH PARUK KARYA AHMAD TOHARI : Ulikan Struktural Jeung Feminisme

Ratna Kumalasari, - (2018) BABANDINGAN CITRA WANOJA DINA NOVÉL GALURING GENDING KARYA TATANG SUMARSONO JEUNG NOVÉL RONGGENG DUKUH PARUK KARYA AHMAD TOHARI : Ulikan Struktural Jeung Feminisme. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_ 1403256_Title.pdf

Download (319kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Abstract.pdf

Download (393kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Table_Of_Content.pdf

Download (310kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Chapter1.pdf

Download (415kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (514kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Chapter3.pdf

Download (441kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Chapter5.pdf

Download (303kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Bibliography.pdf

Download (305kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (759kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (480kB)
[img] Text
S_BD_ 1403256_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (443kB)

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun medar struktur carita dina novél Galuring Gending karya Tatang Sumarsono jeung novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, sarta medar ngeunaan babandingan antara karya sastra Sunda jeung karya sastra Indonesia, anu diulik tina sisi feminismena atawa leuwih museur kana babandingan citra wanoja anu digambarkeun ku tokoh wanoja salaku palaku utama dina éta karya. Ari karya sastra anu dijadikeun objek panalungtikana nya éta novél Galuring Gending karya Tatang Sumarsono jeung novél Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode deskriptif analisis, nu miboga udagan pikeun ngagambarkeun sacara jéntré jeung sistematis fakta atawa karakter tina objék panalungtikan, kalawan maké téhnik studi pustaka. Hasil tina ieu panalungtikan nya éta, 1) struktur carita novél Galuring Gending jeung novél Ronggeng Dukuh Paruk anu ngawengku téma; galur; tokoh; latar; puseur implengan; jeung gaya basa, 2) babandingan tokoh utama wanoja dina novél Galuring Gending jeung novél Ronggeng Dukuh Paruk dumasar fisik; watek; kasang tukang sosial; pakasaban; jeung tokoh lalaki anu dianggap paling deukeut jeung tokoh utama wanoja, sarta 3) citra wanoja nu kagambar ku tokoh utama wanoja dina novél Galuring Gending jeung novél Ronggeng Dukuh Paruk dumasar kana citra fisik; citra psikis; kalungguhan tokoh utama wanoja di kulawarga jeung kalungguhanna di masarakat.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD RAT p-2018; Pembimbing : I. Ruhailah, II. Ruswendi Permana; NIM : 1403256
Uncontrolled Keywords: Babandingan, Citra Wanoja, Galuring Gending, Ronggeng Dukuh Paruk, Perbandingan, Citra Perempuan, Galuring Gending, Ronggeng Dukuh Paruk, Comparison, Women’s portrayal, Galuring Gending, Ronggeng Dukuh Paruk
Subjects: P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Rika Maysani
Date Deposited: 30 Jul 2019 05:55
Last Modified: 30 Jul 2019 05:55
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/36511

Actions (login required)

View Item View Item