MÉTODE KARYA WISATA DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi Taun Ajar 2017/2018

Haqi Ridho Auliya Muhtar, - (2018) MÉTODE KARYA WISATA DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi Taun Ajar 2017/2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1405720_Title.pdf

Download (165kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Abstract.pdf

Download (256kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Table_Of_Content.pdf

Download (132kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Chapter1.pdf

Download (257kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (439kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Chapter3.pdf

Download (274kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (750kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Chapter5.pdf

Download (126kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Bibliography.pdf

Download (108kB)
[img] Text
S_BD_1405720_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (402kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasangtukang dina ieu pananlungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi taun ajar 2017/2018 dina pangajaran nulis, hususna dina pangajaran nulis sajak. Udagan dina ieu panalungtikan pikeun neangan bédana nu signifikan dina kamampuh nulis sajak siswa kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi taun ajar 2017/2018 saacan jeung saenggeus ngagunakeun métode karya wisata. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta studi kuasi ékspérimén, kalayan disain one group pretests posttest design. Nu jadi sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3. Variabel bebas dina ieu panalungtikan nya éta metode karya wisata, sedengkeun variable kaiketna nya éta kamampuh nulis sajak. Instrumen nu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nyaéta instrument tés. Dumasar kana hasil analisis data katitén yén kamampuh nulis sajak siswa saméméh ngagunakeun meode karya wisata dianggap can mampuh kalayan rata rata (58,9), sedengkeun kamampuh nulis sajak siswa saenggeus ngagunakeun metode karya wisata siswa dianggap mampuh kalayan rata rata (82,1). Hasil tina uji hipotésis nya éta 〖 t〗_itung>t_tabel nya éta 2.676 > 1.690 anu hartina hipotésis alternatif (H_a) ditarima sarta hipotésis nol (H_0) ditolak. Ieu hal némbongkeun yén aya bédana nu signifikan antara kamampuh nulis sajak siswa kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi Taun Ajar 2017/2018 saméméh jeung sanggeus ngagunakeun métode karya wisata.;--- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan menulis sajak siswa kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan dalam kemampuan menulis sajak siswa kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi sebelum dan sesudah menggunakan metode karya wisata. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen, dengan desain penelitian one group pretests posttest design. Sumber data penelitian adalah siswa kelas X IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi. Variabel bebas penelitian adalah metode karya wisata, sedangkan variabel terikat adalah kemampuan siswa dalam menulis sajak. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah instrument tés. Data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan analisis t-test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, rata-rata hasil belajar menulis sajak siswa kelas X IPA 2 sebelum menggunakan metode karya wisata adalah (58,9) yang membuktikan bahwa siswa belum mampu menulis sajak, sedangkan rata-rata setelah menggunakan metode karya wisata adalah (82,1) siswa sudah mampu menulis sajak. Setelah dilaksanakan analisis t-test diperoleh harga t_itung > t_tabel adalah 2.676 > 1.690 yang berarti hipotésis alternatif (H_a) diterima dan hipotésis nol (H_0) ditolak. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan menulis sajak siswa kelas IPA 2 SMA Santa Maria 3 Cimahi tahun ajaran 2017/2018 sebelum dan sesudah menggunakan metode karya wisata.

Item Type: Tugas Akhir,Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD HAQ p-2018; Pembimbing: I. Nunuy Nurjanah, II. Usep Kuswani; NIM: 1405720
Uncontrolled Keywords: métode karya wisata, nulis, sajak, metode karya wisata, menulis, sajak
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Eva Rufaida Rahman
Date Deposited: 24 Sep 2019 04:26
Last Modified: 24 Sep 2019 04:26
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/41347

Actions (login required)

View Item View Item