KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA SISWA SMA/SMK SATATA SA-JAWA BARAT DINA PASANGGIRI RIKSA BUDAYA SUNDA 2018

Lita Utami, - (2018) KAMAMPUH NULIS AKSARA SUNDA SISWA SMA/SMK SATATA SA-JAWA BARAT DINA PASANGGIRI RIKSA BUDAYA SUNDA 2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1406226_Title.pdf

Download (259kB)
[img] Text
S_BD_1406226_Abstract.pdf

Download (493kB)
[img] Text
S_BD_1406226_Table_of_content.pdf

Download (336kB)
[img] Text
S_BD_1406226_Chapter1.pdf

Download (271kB)
[img] Text
S_BD_1406226_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (576kB)
[img] Text
S_BD_1406226_Chapter3.pdf

Download (587kB)
[img] Text
S_BD_1406226_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img] Text
S_BD_1406226_Chapter5.pdf

Download (261kB)
[img] Text
S_BD_1406226_Bibliography.pdf

Download (135kB)
[img] Text
S_BD_1406226_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (673kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang dilaksanakeun ieu panalungtikan, lantaran masih loba kasalahan dina nulis aksara Sunda. Hususna dina katepatanna. Masih loba nu patukeur dina nulis konsonan, rarangkén, vokal, jeung angka. Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun kamampuh nulis aksara Sunda siswa dina nulis hurup konsonan, rarangkén, vokal, jeung angka. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif, kalawan ngagunakeun téhnik tés jeung dokuméntasi. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta téks hasil pasanggiri nulis aksara Sunda siswa SMA/SMK satata sa-Jawa Barat, anu lobana 68 téks aksara Sunda. Hasil tina ieu panalungtikan nya éta ngadéskripsikeun. Kahiji, kamampuh siswa nulis hurup konsonan asup katégori geus mampuh, kalawan perséntase 99.31%. Jumlah kasalahan aya 165 anu dilakukeun ku siswa, kalawan loba kasalahan dina konsonan nya éta konsonan ja(ᮏ). Kadua, kamampuh siswa nulis rarangkén asup katégori geus mampuh, kalawan perséntase 98.36%. Jumlah kasalahan aya 246 nu dilakukeun ku siswa, kalawan loba kasalahan dina rarangkén nya éta pamaéh (᮪). Katilu, kamampuh siswa nulis vokal geus kawilang mampuh, kalawan perséntase 98.08%. Jumlah kasalahan aya 39, kalawan loba kasalahan dina vokal “é” (ᮆ). Kaopat, kamampuh siswa nulis angka geus kawilang mampuh, kalawan perséntase 91.1%. Jumlah kasalahan nulis angka aya 127, kalawan kasalahan dina tanda mutlak | |. Dumasar tina éta hal, kamampuh siswa SMA/SMK dina nulis aksara Sunda geus kaasup mampuh, geus bisa nulis aksara Sunda kalawan hadé. Kalawan perséntase 63.22% atawa 43 siswa tina 68 siswa nu ngilu pasanggiri. ;--- Latar belakang dari penelitian ini yaitu masih terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menulis aksara Sunda. Khususnya ketepatan dalam menulis aksara Sunda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan menulis aksara Sunda siswa baik dalam huruf konsonan, ‘rarangken’, vokal, atau angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, dengan menggunakan tekhnik tes dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini yaitu teks hasil lomba menulis aksara Sunda siswa SMA/SMK setara se-Jawa Barat, dengan jumlah 68 teks aksara Sunda. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, kemampuan siswa dalam menulis huruf konsonan sudah dapat dikatakan mampu, dengan persentase 99.31%. Terdapat 165 kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Dengan kesalahan konsonan terdapat dalam huruf ja (ᮏ). Kedua, kemampuan siswa dalam menulis ‘rarangken’ sudah dapat dikatakan mampu, dengan persentase 98.36%. Terdapat 246 kesalahan yang dilakukan siswa. Dengan kesalahan terdapat dalam pamaéh (᮪). Ketiga, kemampuan siswa dalam menulis vokal sudah dapat dikatakan mampu, dengan persentase 98.08%, dengan jumlah kesalahan 39. Dengan kesalahan vokal terdapat dalam vokal “é” (ᮆ). Keempat, kemampuan siswa dalam menulis angka sudah dapat dikatakan mampu, dengan persentase 91.1%. Jumlah kesalahan 127. Dengan kesalahan angka dalam tanda mutlak | |. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis aksara Sunda siswa bisa dikatakan mampu menulis aksara Sunda dengan benar, dengan persentase 63.22%, atau 43 siswa dari 68 siswa yang mengikuti lomba. ;--- The background of the research is there are still mistakes made by students in writing Sundanese script. Particularly in the accuracy of writing Sundanese script. This research to describe the ability to write Sundanese script consonant, conjunction, vocal, and numbers. The method this research used descriptive method, by using technique test and documentation. The source of this research, is the result of the text Sundanese script writing competition vocational or senior high school students of west java with amount 68 Sundanese script text. The result of this research is first, the ability of students in writing consonant with 99.31%. There are 165 mistakes done by students in writing consonant letters. The mistake was in writing consonant Ja (ᮏ). Second, the ability of students in writing ‘rarangken’ with 98.36%. There are 246 mistakes done by students in writing ‘rarangken’ letters. The mistake was in writing conjunction pamaéh (᮪). Third, the ability of students in writing vocal with 98.08%. There are 39 mistakes done by students in writing vocal letters. The mistake was in writing vocal “é” (ᮆ). Fourth, the ability of students in writing numbers with 91.1%. There are 127 mistake done by students in writing numbers letters. The mistake was in writing numbers | |. Based on the result, the ability of vocational or senior high school students of west java in writing Sundanese script in Riksa Budaya Sunda 2018 can be said enough, with the percentage of writing 63.22%, or amount 43 students from 68 students contest.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD LIT k-2018; Nama Pembimbing : I. Ruhaliah, II. Dingding Haerudin; NIM : 1406226;
Uncontrolled Keywords: Sundanese script, ability, contest, aksara Sunda, kemampuan, lomba, RBS, aksara Sunda, kamampuh, pasanggiri.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: salsabila
Date Deposited: 13 Feb 2020 02:48
Last Modified: 13 Feb 2020 02:48
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/46528

Actions (login required)

View Item View Item