NASKAH DRAMA “MANUSA JERO BOTOL” SADURAN ROSYID É. ABBY (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGI SASTRA)

Tina Wiarsih, - (2018) NASKAH DRAMA “MANUSA JERO BOTOL” SADURAN ROSYID É. ABBY (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Title.pdf

Download (81kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Abstract.pdf

Download (471kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Table_of_Content.pdf

Download (155kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Chapter1.pdf

Download (243kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Chapter2.pdf

Download (265kB)
[img] Text
06 RARAGA MIKIR BAB II.pdf

Download (133kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Chapter3.pdf

Download (324kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Chapter4.pdf

Download (1MB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Chapter5.pdf

Download (149kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Bibliography.pdf

Download (223kB)
[img] Text
FPBS_S_BD_1305706_Appendix.pdf

Download (487kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan ieu panalungtikan pikeun ngadéskripsikeun (1) struktur carita jeung struktur naskah drama, jeung (2) karakteristik tokoh dumasar kana pamarekan psikologi sastra dina naskah drama “Manusa Jero Botol” saduran Rosyid. É. Abby. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta déskriptif, kalawan téhnik studi pustaka. Analisis data anu dilakukeun ngawengku analisis struktural jeung analisis psikologi sastra. Hasil ieu panalungtikan nya éta kahiji, naskah drama “Manusa Jero Botol témana pergaulan bébas anu diakibatkeun ku salah atikan ti kolot; unsur alurna kabagi jadi lima tahapan, nya éta: ékposisi, komplikasi, klimaks, résolusi jeung konklusi. Tokoh utama dina ieu naskah drama nya éta Dora jeung Mamih; tokoh tambahan dina ieu naskah drama nya éta: Mardi, Bibi, Koboy, Sirah-Sirah Jalma, Botol-Botol, Jalma-Jalma anu maraké kedok, jeung Andar-Andar sarta Asép Golér (Asgol) salaku narator atawa panganteur carita; latar tempat dina ieu naskah drama nya éta di kamar Dora; puseur implengan nu digunakeun dina ieu naskah drama nya éta jalma katilu; gaya basa nu aya dina ieu naskah drama nya éta similé, hiperbola, pléonasme, alégori, personifikasi, métafora, pars pro toto, litosés, babasan jeung paribasa, sarta basa asing. Dina naskah drama “Manusa Jero Botol” kasampak prolog, dialog, wawancang, kramagung, aside, solilokui, adegan jeung épilog. Ieu struktur carita jeung struktur naskah drama téh miboga hubungan anu silih pakait. Katitén tina susunan carita drama anu miboga unsur-unsur anu sakitu kuatna sarta unsur naskahna anu lengkep. Ieu naskah drama bisa dipaké bahan aprésiasi pikeun masarakat umum jeung kadua, tokoh anu miboga aspék psikologi sastra dina naskah drama “Manusa Jero Botol” nya éta opat tokoh. Unggal tokoh miboga aspék psikologi sastra anu béda-béda. Unggal tokoh ogé mibanda aspék id, égo, jeung superégo anu béda-béda. Hal ieu ngarojong kana watek tokoh nu dicaritakeun ku pangarang. Kasaimbangan watek tokoh dina éta naskah drama katitén kalawan jéntré sarta miboga hubungan anu silih pakait.---Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) struktur cerita dan struktur naskah drama, dan (2) karakteristik tokoh berdasarkan pendekatan psikologi sastra dalam naskah drama “Manusa Jero Botol” saduran Rosyid E. Abby. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yang mengacu pada teknik studi pustaka. Analisis data yang dilakukan meliputi analisis struktural dan analisis psikologi sastra. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, naskah drama “Manusa Jero Botol” memiliki tema pergaulan bebas yang diakibatkan karena salah didikan orang tua; unsur alurnya terbagi ke dalam lima tahapan yaitu, eksposisi, komplikasi, klimaks, resolusi dan konklusi. Tokoh utama dalam naskah drama ini yaitu Dora dan Mamih; tokoh tambahan dalam naskah drama ini yaitu: Mardi, Bibi, Koboy, Sirah-Sirah Jalma, Botol-Botol, Jalma-Jalma anu maraké kedok, dan Andar-Andar serta Asép Golér (Asgol) sebagai narator atau pengantar cerita; latar tempat dalam naskah drama ini yaitu di dalam kamar Dora; sudut pandang yang dihadirkan oleh pengarang yaitu sudut pandang orang ketiga; gaya bahasa yang terdapat dalam naskah drama ini yaitu simile, hiperbola, pléonasme, alégori, personifikasi, métafora, pars pro toto, litosés, babasan dan peribahasa, dan bahasa asing. Dalam naskah drama “Manusa Jero Botol” terdapat struktur drama yang meliputi prolog, dialog, wawancang, kramagung, aside, solilokui, adegan yang ditandai dengan masuknya tokoh Asgol atau masuknya tokoh lain dalam cerita, serta epilog. Dalam struktur cerita dan struktur naskah drama terdapat hubungan yang saling berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari struktur cerita yang mempunyai unsur-unsur yang kuat serta unsur naskah drama yang lengkap. Naskah drama ini bisa dipakai untuk bahan apresiasi masyarakat umum dan kedua, tokoh yang mempunyai aspek psikologi sastra dalam naskah drama “Manusa Jero Botol” yaitu terdapat empat tokoh. Setiap tokoh mempunyai aspek psikologi sastra yang berbeda-beda. Setiap tokoh mempunyai kekuatan id, ego dan superego yang berbeda-beda dan tidak setiap tokoh mempunyai keseimbangan antrara aspek id, ego dan superego. Hal ini mendorong watak tokoh yang diceritakan oleh pengarang. Keseimbangan watak bisa dilihat dengan jelas dan mempunyai hubungan yang saling berkaitan.---This research is purposed for descripting (1) story structures and play script structures, and (2) character’s characteristics based on psychological approach in the play script of “Manusa Jero Botol” adaptaded by Rosyid E. Abby. The method in dealing with this research is a descriptive analyses that refers to literary technic. Data analysis that has been done is include structural analysis and literary psychological analysis. The result of this research are first, the play script of “Manusa Jero Botol” has promiscuity as its theme that is caused by mis-education of parents; the elements of the plot fall into five stages: exposition, complication, climax, resolution and conclusion. The main characters in this play script are Dora and Mamih; additional characters in this play script are: Mardi, Bibi, Koboy, Sirah-Sirah Jalma, Botol-botol, Jalma-Jalma anu maraké kedok, also Andar-Andar and Asép Golér (Asgol) as narrators or storytellers; the place setting in this play script is in Dora's room; the point of view presented by the author is the third person's point of view-without limit; the language styles contained in this drama are simile, hyperbole, pléonasme, alégori, personification, métafora, pars pro toto, litosés, babsaan and proverbs, foreign languages and dialect languages. In the play script "Manusa Jero Botol" there is drama structure that includes prologues, dialog, wawancang, kramagung, aside, soliloquies, scenes marked by the inclusion of an Asgol character or the inclusion of other characters in the story, as well as epilogue. In the story structures and script play stuctures, there is a relation to each other. This can be seen from the story structure that has strong elements and complete script play elements. This script can be used for appreciation material for public in general and second, the characters who has the aspect of literary psychology in the play script "Manusa Jero Botol" are four characters. Each character has different aspects of literary psychology. Each character has the power of id, ego and superego that are different from each other and not every character has a balance between aspect id, ego and superego. this drives the character that are told by the author. The balance of character’ characteristics can be seen clearly and has relation with each other.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No panggil : S BD TIN n-2018 Pembimbing l : Dedi Koswara ll : Retty Isnendes NIM : 1305706
Uncontrolled Keywords: naskah drama, struktural, psikologi sastra
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 06 Feb 2019 09:45
Last Modified: 06 Feb 2019 09:45
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/33605

Actions (login required)

View Item View Item