INVÉNTARISASI PUISI MANTRA DI KECAMATAN SITURAJA KABUPATÉN SUMEDANG : Ulikan Struktural

Dina Siti Ningrum, - (2018) INVÉNTARISASI PUISI MANTRA DI KECAMATAN SITURAJA KABUPATÉN SUMEDANG : Ulikan Struktural. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1405041_Title.pdf

Download (298kB)
[img] Text
S_BD_1405041_Abstract.pdf

Download (338kB)
[img] Text
S_BD_1405041_Table_of_Contents.pdf

Download (423kB)
[img] Text
S_BD_1405041_Chapter1.pdf

Download (489kB)
[img] Text
S_BD_1405041_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (621kB)
[img] Text
S_BD_1405041_Chapter3.pdf

Download (648kB)
[img] Text
S_BD_1405041_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1405041_Chapter5.pdf

Download (287kB)
[img] Text
S_BD_1405041_Bibliography.pdf

Download (394kB)
[img] Text
S_BD_1405041_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta nyirorotna puisi mantra di masarakat sarta geus jarang jalma anu miboga mantra. Dina mantra lain saukur téks tina karya sastra buhun iwal ti éta miboga ajén-ajén anu bisa dijadikeun pangajaran pikeun kahirupan manusa. Tujuan tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun: 1) puisi mantra di Kecamatan Situraja, Kabupatén Sumedang; 2) papasingan puisi mantra nu dikumpulkeun di Kecamatan Situraja, Kabupatén Sumedang; jeung 3) struktur puisi mantra di Kecamatan Situraja Kabupatén Sumedang. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métodé déskriptif. Téhnikna nyaéta téhnik talaah pustaka, wawancara jeung dokuméntasi. Dumasar kana hasil tina ieu panalungtikan nyaéta, puisi mantra anu dikumpulkeun aya 105 puisi mantra ti 12 narasumber, nu ngawengku 22 asihan, 22 jangjawokan, 38 ajian, 6 singlar, 3 rajah, 14 jampé. Anapon puisi mantra anu di analisis tina 105 aya kana 25 mantra atawa atawa 23,80% mantra, nu ngawengku 9 asihan, 4 jangjawokan, 4 ajian, 2 singlar, 1 rajah, jeung 5 jampé. Hasil tina analisis struktur tina 25 mantra nyaéta: wangun jeung wirahma henteu matok réana puisi mantra diwangun ku leuwih ti 8 padalisan, purwakanti anu mindeng kapanggih nyaéta purwakanti maduswara, mindoan kawit, larasmadya, laraspurwa, jeung laraswekas, bangbalikan anu mindeng kapanggih bangbalikan rantay rakitan a b/ a c jeung bangbalikan runtuy puhu, sarta citraan anu mindeng kapanggih nyaéta citraan panempo (visual) jeung citraan pangrasa (taktil). Cindekna, puisi mantra nu kakumpul ti masarakat Kecamatan Situraja, Kabupatén Sumedang miboga mangpaat pikeun bisa ngeuyeuban jeung nambahan pangaweruh ngeunaan sastra jeung budaya Sunda, sarta bisa maham kana bahasan ngeunaan struktur puisi mantra.;--Penelitian dilatarbelakangi oleh berkurangnya keberadaan puisi mantra di masyarakat serta berkurangnya orang yang tahu dan mempunyai mantra sudah jarang. Padahal di dalam mantra bukan hanya sekedar teks sastra lama, tetapi didalamnya tersimpan nilai-nilai luhur untuk kehidupan manusia. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan; 1) puisi mantra di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang; 2) klasifikasi puisi mantra di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang; dan 3) analisis struktur mantra yang ditemukan di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan tekhnik studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, data puisi mantra yang terkumpul adalah sejumlah 105 puisi mantra dari 12 narasumber, yang terdiri dari 22 asihan, 22 jangjawokan, 38 ajian, 6 singlar, 3 rajah, 14 jampé. Selanjutnya, dari 105 puisi mantra dipilih jadi 25 puisi mantra yang mencakup 9 asihan, 4 jangjawokan, 4 ajian, 2 singlar, 1 rajah, jeung 5 jampé. Hasil dari analisis 25 puisi mantra yaitu: wangun dan wirahmanya tidak teratu, kebanyakan dari puisi mantra dibangun lebih dari 8 baris, purwakanti yang sering muncul adalah purwakanti maduswara, mindoan kawit, larasmadya, laraspurwa, jeung laraswekas, bangbalikan yang sering muncul adalah bangbalikan rantay rakitan a b/ a c dan bangbalikan runtuy puhu, dan pencitraan yang sering ditemukan adalah pencitraan penglihatan (visual) dan pencitraan perasaaan (taktil). Dapat disimpulkan, puisi mantra yang terkumpul dari masyarakat Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang mempunyai manfaat untuk memperluas dan menambah pengetahuan mengenai sastra dan budaya Sunda, serta bisa memahami pembahasan struktur puisi mantra.;--Background this study based on the reduced presence of poetry in society as well as a reduced spell people know and have been rarely spell. The purpose of the study is to describe; 1) poem mantra in district Situraja, Sumedang; 2) classification of poem mantra in district Situraja, Sumedang; and 3) structure spell analysis found in district Situraja, Sumedang. This research uses descriptive method, with the dwarf in the study of the literature, interviews and documentation. Based on the results of this research, the data collected is the mantra of poems a number of 105 poem spell of 12 speaker of 22 asihan, 22 jangjawokan, 38 ajian, 6 singlar, 3 rajah., 14 jampé. Next, from 105 poem mantra was chosen so the mantra of poetry includes 25 poem, 9 asihan 4 jangjawokan, 4 singlar, 2 ajian, 1 rajah jeung 5 jampé. The results of the analysis of 25 poems mantra: wangun jeung wirahma, poem spell built more than 8 lines, purwakanti maduswara, mindoan kawit, larasmadya, laraspurwa laraswekas, bangbalikan and who often appears is bangbalikan rantay a b/a c and bangbalikan runtuy puhu, and imaging often found is eyesight (visual) imaging and imaging sence (tactile). The mantra of the poem has now been increasinglyeroded, even just some people who know and still have the spell. The poem spell collected were analyzed based on the structure of shapeand tone, purwakanti, repetition, and citraan. The data source in the form of research field observations with interview techniques to the speaker who has the spell. It can be inferred, the poem spell collected from the community Sub-district Situraja, Sumedang has benefits to expand and add to the knowledge of the literature and culture of Sundanese, and structure of the poem spell.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD DIN i-2018; Pembimbing : I. Ruswendi Permana, II. Retty Isnendes; NIM : 1405041.
Uncontrolled Keywords: puisi mantra, struktural, spell peotry, structural.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cintami Purnama Rimba
Date Deposited: 16 Sep 2019 01:47
Last Modified: 16 Sep 2019 01:47
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/41350

Actions (login required)

View Item View Item