KUMPULAN DONGÉNG SULING AING TULANG MAUNG KARYA ELIN SJAMSURI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII : Ulikan Struktural jeung Ajén Moral

Intan Latifah, - (2018) KUMPULAN DONGÉNG SULING AING TULANG MAUNG KARYA ELIN SJAMSURI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS VII : Ulikan Struktural jeung Ajén Moral. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1405093_Title.pdf

Download (194kB)
[img] Text
S_BD_1405093_Abstract.pdf

Download (588kB)
[img] Text
S_BD_1405093_Table_of_Contents.pdf

Download (413kB)
[img] Text
S_BD_1405093_Chapter1.pdf

Download (409kB)
[img] Text
S_BD_1405093_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (538kB)
[img] Text
S_BD_1405093_Chapter3.pdf

Download (656kB)
[img] Text
S_BD_1405093_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1405093_Chapter5.pdf

Download (288kB)
[img] Text
S_BD_1405093_Bibliography.pdf

Download (378kB)
[img] Text
S_BD_1405093_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (774kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan tina ieu panalungtikan pikeun bahan ngadéskripsikeun struktur carita, ajén moral jeungngalarapkeun hasil panalungtikan kana kritéria bahan pangajaran maca nu kapaluruh dina Kumpulan dongéng Suling Aing Tulang Maung karya Elin Sjamsuri.Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskripsi, kalawan téhnik talaah pustaka atawa data nu diolah ngagunakeun téhnik analisis.Nu jadi sumber data dina ieu panalungtikan nya éta buku Kumpulan Dongéng Suling Aing Tulang Maung Karya Elin Sjamsuri.Hasil tina ieu panalungtikan kapaluruh aya 15 judul dongéng. Tuluy dipasing-pasing dumasar kana struktur, saperti téma, galur carita, latar tempat, latar waktu, latar sosial, panokohan (tokoh jeung watek), jeung amanat, sarta ajén moral, tuluy dilarapkeun kana bahan pangajaran maca di SMP kelas VII nu saluyu jeung kritéria bahan ajar tur saluyu jeung KI-KD pangajaran basa Sunda.;--Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan struktur cerita, nilai moral, serta menerapkan hasil penelitian pada kriteria bahan ajar membaca yang ada di dalam Kumpulan dongéng Suling Aing Tulang Maung karya Elin Sjamsuri.Metode yang digunakan di penelitian ini adalah metode deskripsi, dengan teknik telaah pustaka atau data yang diolah menggunakan teknik analisis. Yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah buku Kumpulan Dongéng Suling Aing Tulang Maung Karya Elin Sjamsuri.Hasil dari penelitian ini seluruhnya ada 15 judul dongeng. Kemudian dibagi berdasarkan struktur, seperti tema, alur cerita, latar tempat, latar waktu, latar sosial, penokohan (tokoh dan watak),dan amanat, serta nilai moral, lalu diterapkan pada bahan ajar membaca di SMP kelas VII yang sesuai dengan kriteria bahan ajar dan sesuai dengan KI-KD pembelajaran bahasa Sunda.;--The purpose of the research is to descriptions the study structural, value of morale,and then also to apply the result of the study to criteria of teaching materials reading in a collection of fables Suling Aing Tulang Maung by Elin Sjamsuri . The method that used in this research is Description Method, that is a source of data from the study was the fairytales collection that become source of this research is Suling Aing Tulang Maung by Elin Sjamsuri. The result of this research is 15 fairytales titles. Then divided by the structure such as theme, story plot, place background, time background, social background, character, message, and morale value. Then applied to be in reading study material for 7th grade of Junior High School that suitable with the study material criteria and Sunda study’s KI-KD.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD INT k-2018; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II. O. Solehudin; NIM : 1405093.
Uncontrolled Keywords: dongéng, bahan pangajaran, maca, struktural, ajén moral, bahan pembelajaran, membaca, struktural, nilai moral, fairytale, study material, reading, structural, moral value.
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Cintami Purnama Rimba
Date Deposited: 20 Sep 2019 08:41
Last Modified: 20 Sep 2019 08:41
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/42178

Actions (login required)

View Item View Item