DONGÉNG-DONGÉNG DI KECAMATAN CONGGEANG KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP

Nurlaela Damayanti, - (2018) DONGÉNG-DONGÉNG DI KECAMATAN CONGGEANG KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1406241_Title.pdf

Download (157kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Abstract.pdf

Download (134kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Table_of_content.pdf

Download (134kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Chapter1.pdf

Download (58kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (236kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Chapter3.pdf

Download (437kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (600kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Chapter5.pdf

Download (206kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Bibliography.pdf

Download (271kB)
[img] Text
S_BD_1406241_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta jarangna ngainvéntarisir dongéng di Kecamatan Conggeang, Kabupatén Sumedang lantaran sumebar sacara lisan. Antukna, beuki dieu beuki saeutik dongéng nu aya, hususna di Kecamatan Conggéang, Kabupatén Sumedang. Tujuan ieu panalungtikeun nya éta pikeun ngadéskripsikeun (1) dongéng di Kecamatan Conggeang, Kabupatén Sumedang, (2) unsur struktural nu aya dina dongéng di Kecamatan Conggeang, Kabupatén Sumedang, jeung (3) dongéng nu cocog pikeun bahan pangajaran maca di SMP. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kalawan téhnik studi pustaka, obsérvasi, wawancara, dokuméntasi. Instrumén anu digunakeun nya éta padoman wawancara, handphone, alat tulis jeung buku catetan. Hasil panalungtikanna nya éta; Kahiji, ngadéskripsikeun jeung papasingan dongéng di Kecamatan Conggeang, Kabupatén Sumedang. Kadua, ngadéskripsikeun unsur struktural dina dongéng di Kecamatan Conggeang, Kabupatén Sumedang, nu ngawengku téma, galur, latar, palaku, jeung amanat. Katilu, dongéng nu cocog pikeun bahan pangajaran maca di SMP. ;---Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jarangnya menginventarisasi dongéng di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, yang menyebabkan dongéng tersebut mulai hilang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang (1) dongeng di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang,(2)unsur struktural yang ada pada dongeng di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, dan (3) dongeng yang cocok dijadikan bahan pengajaran membaca di SMP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, handphone, dan alat tulis serta buku catatan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu; pertama, deskripsi dan klasifikasi dongeng di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang; kedua, deskripsi unsur struktural terdapat pada dongéng di Kecamatan Conggeang, Kabupatén Sumedang yang terdiri dari téma, alur, latar, dan amanat; ketiga,deskripsi dongeng yang cocok dijadikan bahan pengajaran membaca di SMP.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD NUR d-2018; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II. Dede Kosasih; NIM : 1406241.
Uncontrolled Keywords: dongéng, struktural, bahan pangajaran maca. dongeng, struktural, pengajaran membaca.
Subjects: P Language and Literature > PK Indo-Iranian
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: YUSUP REZA ADITYA HARDIAN
Date Deposited: 13 Feb 2020 07:38
Last Modified: 13 Feb 2020 07:38
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/45003

Actions (login required)

View Item View Item