KALIMAH SALANCAR JEMBAR DINA NOVÉL LALEUR BODAS KARANGAN SAMSU (Ulikan Struktur jeung Semantik)

Wanda Djulistiana Wiguna Mukti, - (2018) KALIMAH SALANCAR JEMBAR DINA NOVÉL LALEUR BODAS KARANGAN SAMSU (Ulikan Struktur jeung Semantik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1401841_Title.pdf

Download (26kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Abstract.pdf

Download (34kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Table_of_content.pdf

Download (214kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Chapter 1.pdf

Download (169kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (358kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Chapter 3.pdf

Download (118kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (476kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Chapter 5.pdf

Download (34kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Bibliography.pdf

Download (99kB)
[img] Text
S_BD_1401841_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (719kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéksripsikeun jeung nganalisis kalimah salancar jembar ditilik tina struktur jeung wanda kalimah anu disawang tina harti unsur fungsional kateranganna anu aya dina novél Laleur Bodas karangan SAMSU. Métodeu anu digunakeun nya éta métode deskriptif kalawan téhnik ulikan pustaka ngaliwatan téhnik analisis data nyaéta analisis unsur langsung. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta novél Laleur Bodas karangan SAMSU. Hasil tina ieu panalungtikan kapanggih aya 108 data kalimah salancar jembar, anu ngawengku 1) struktur kalimah salancar jembar nya éta pola kalimah, fungsi unsur fungsional kalimah, katégori unsur fungsional kalimah, jeung peran unsur fungsional kalimah. 2) Wanda Kalimah Salancar jembar anu disawang tina harti unsur fungsional kateranganna. Dumasar kana hasil panalungtikan bisa dicindekkeun yén kalimah salancar jembar dina novél Laleur Bodas karangan SAMSU téh euyeub pisan, bisa ditalungtik dumasar kana papasingan struktur (pola, fungsi, katégori, jeung peran) jeung wanda kalimah. Salian ti éta, masih kénéh aya aspék-aspék anu can dianalisis. Ku kituna, perlu aya panalungtikan séjén anu nalungtik leuwih lega ambahanana:---Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kalimat salancar jembar berdasarkan struktur dan jenis kalimat salancar jembar yang dilihat dari makna unsur fungsional keterangan yang ada dalam novel Laleur Bodas karangan SAMSU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan teknik studi pustaka melalui teknik analisis data yaitu analisis unsur langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu novél Laleur Bodas karangan SAMSU. Hasil dalam penelitian ini terdapat 108 kalimat salancar jembar, diantaranya: 1) struktur kalimat salancar jembar yaitu pola kalimat, fungsi unsur fungsional kalimat, kategori unsur fungsional kalimat, dan peran unsur fungsional kalimat. 2) Jenis kalimat salancar jembar berdasarkan makna dari unsur fungsional keterangan. Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa kalimat salancar jembar dalam novél Laleur Bodas karangan SAMSU jumlahnya cukup banyak, bisa dianalisis berdasarkan klasifikasi struktur dan makna. Selain itu, masih banyak aspek-aspek yang belum dianalisis. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian lain yang menganalisis lebih luas peranannya:---This research is meant to be describe and analyze salancar jembar sentences, salancar jembar sentence structures, and salancar jembar types of sentences based on the meaning of functional elements of information contained in the novel Laleur Bodas by SAMSU. The research method used in this research is descriptive method with literature study technique through data analysis technique which is direct elemental analysis. The data source in this study is novél Laleur Bodas by SAMSU. The results of this study there are contained 108 salancar jembar sentences, including: 1) salancar jembar sentence structure namely sentence patterns, functional elements of sentence functions, categories of functional elements of sentences, and the role of functional elements of sentences. 2) Types of sentences are based on the meaning of functional elements of information. Based on the results of the study, it can be concluded that the number of salancar jembar in novél Laleur Bodas by SAMSU is quite large, it can be analyzed based on the classification of structure and meaning. In addition, there are still many aspects that have not been analyzed. Therefore, there needs to be another study that analyzes more deeply about this.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD WAN k-2018; Nama Pembimbing : I. Usep Kuswari II. Nunuy Nurjanah; NIM : 1401841;
Uncontrolled Keywords: kalimah salancar jembar, struktur, semantik, jeung novél:---kalimat salancar jembar, struktur, semantik dan novel:---salancar jembar sentences, structure, semantic and novel.
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology
P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Zahra
Date Deposited: 04 Mar 2020 07:04
Last Modified: 04 Mar 2020 07:04
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47406

Actions (login required)

View Item View Item