TRADISI BABANYO DI KACAMATAN CIHAMPELAS KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII

Fachmi Fachrurrofi, - (2018) TRADISI BABANYO DI KACAMATAN CIHAMPELAS KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1403627_Title.pdf

Download (182kB)
[img] Text
S_BD_1403627_Abstract.pdf

Download (396kB)
[img] Text
S_BD_1403627_Table_of_content.pdf

Download (512kB)
[img] Text
S_BD_1403627_Chapter 1.pdf

Download (363kB)
[img] Text
S_BD_1403627_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (511kB)
[img] Text
S_BD_1403627_Chapter 3.pdf

Download (576kB)
[img] Text
S_BD_1403627_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1403627_Chapter 5.pdf

Download (371kB)
[img] Text
S_BD_1403627_Bibliography.pdf

Download (333kB)
[img] Text
S_BD_1403627_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun: 1) tradisi babanyo di Kacamatan Cihampelas Kabupatén Bandung Barat, 2) unsur sémiotik anu nyangkaruk dina ieu tradisi, sarta 3) bahan pangajaran maca artikel tradisi babanyo di SMA kelas XII. Métode anu digunakeun nyaéta métode déskriptif kalawan ngagunakeun téhnik observasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta indung beurang jeung ibu-ibu anu apal tur kungsi ngalaksanakeun tradisi babanyo. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta: 1) déskripsi ngeunaan tradisi babanyo anu ngawengku: kamekaran, udagan, pakakas jeung kadaharan anu disadiakeun, prak-prakan tradisi babanyo, jsb.; 2) unsur-unsur sémiotik anu kapanggih dina tradisi babanyo jumlahna aya 30 tanda, nyaéta ikon anu jumlahna aya 13, indéks anu jumlahna aya 3, sarta simbol 14. Aspék anu dominan dina ieu tradisi téh nyaéta simbol, lantaran jumlah tanda anu kaasup kana simbol leuwih loba tibatan tanda anu kaasup kana ikon jeung indéks. Éta tanda téh silih patali sarta geus jadi hiji beungkeutan anu ngawujud hiji tradisi.; 3) hasil tina ieu panalungtikan bisa dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca artikel di SMA kelas XII. ;--- Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan: 1) tradisi babanyo di Kacamatan Cihampelas Kabupatén Bandung Barat; 2) unsur semiotik yang terdapat dalam tradisi babanyo; serta 3) bahan ajar membaca artikel tradisi babanyo di SMA kelas XII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah paraji (bidan) serta ibu-ibu yang tahu dan pernah melaksanakan tradisi babanyo. Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) deskripsi mengenai tradisi babanyo yang mencakup: keadaan, tujuan, properti dan makanan yang disediakan, langkah-langkah dalam pelaksanaan tradisi babanyo, dsb.; 2) unsur-unsur semiotik yang terdapat dalam tradisi babanyo berjumlah 30, yang terdiri dari ikon yang terdiri atas 13 unsur, indeks yang berjumlah 3, serta simbol yang berjumlah 14. Aspék yang dominan dalam tradisi ini adalah simbol, hal ini dikarenakan tanda yang termasuk kedalam simbol mempunyai jumlah paling banyak, dibandingkan dengan ikon dan indeks. Tanda-tanda tersebut saling berkaitan serta sudah menjadi satu kesatuan yang membentuk suatu tradisi.; 3) hasil dari penelitian ini bisa dijadikan alternatif bahan pembelajaran membaca artikel di SMA kelas XII. ;--- The purpose of this research are describing: 1) babanyo tradition in Cihampelas district West Bandung Regency; 2) semiotic’s elements in the babanyo tradition; and 3) study material of read articles of babanyo tradition in for 12th grade students. Methods used in this research are descriptive method with observation, interview, and documentation. Data sources for this research are paraji (midwives) and women who had done the babanyo tradition. The result of this research are: 1) description of babanyo tradition, including: development, purpose, property and food to be served, steps of babanyo tradition, etc,; 2) there are 30 existed semiotic elements in babanyo tradition, consist of thirteen icons, three indexes, and also fourteen symbols. The dominant aspect og this tradition is the symbol, this is because the sign that belongs to the symbol has the greatest number of icons and indexes. The signs are interrelated and has become a unity that forms a tradition, the tradition of babanyo.; 3) the result of this research can be an alternative study material of read articles of babanyo tradition in for 12th grade students.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD FAC t-2018; Nama Pembimbing : I. Ruhalilah, II. Dede Kosasih; NIM : 1403627;
Uncontrolled Keywords: semiotics, babanyo tradition, study material of read articles, semiotik, tradisi babanyo, bahan pembelajaran membaca artikel.
Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: salsabila
Date Deposited: 04 Mar 2020 07:08
Last Modified: 04 Mar 2020 07:08
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/47493

Actions (login required)

View Item View Item