Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | W | Y
Number of items: 58.

A

Abbas, Siti Mulkiyah (2016) KAMAMPUH NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA DINA NULIS PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aditiar, Eggy (2016) MEDIA GAME FLASH DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA AKSARA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ahmadiyah, Aisah (2016) MODÉL PANGAJARAN SNOWBALL THROWING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SISINDIRAN (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 1 Lembang Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anwari, Rizky Prasasti (2016) KAJIAN STRUKTUR JEUNG AJÉN SOSIAL KANA RUMPAKA LAGU POP SUNDA KARYA DOEL SUMBANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ardiansah, Alex (2016) LARAPNA UNDAK USUK BASA SUNDA DINA NULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIII A SMP KARTIKA SILIWANGI XIX-1 BANDUNG TAUN AJAR 2015-2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aripin, Indri Yani (2016) MODÉL PANGAJARAN INDUKTIF KATA BERGAMBAR PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS LAPORAN LALAMPAHAN: (Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas VIII-B SMP Negeri 16 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Arlindi, Pertiwi (2016) AJÉN SENI DINA KASENIAN BÉNJANG PAGURON SENI BÉNJANG LINGGA BUANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Asdianwati, Sri (2016) KARANGAN DÉSKRIPSI SISWA KELAS V SDN RÉGOL 13 GARUT PIKEUN MODÉL TÉKS BACAAN SISWA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ayunia, Nurachmadita (2016) MODÉL PANGAJARAN GROUP INVÉSTIGATION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS BIANTARA: studi kuasi eksperimen ka siswa kelas X IIS 4 SMA negeri 4 cimahi taun ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Choerunnisa, Deti (2016) AJÉN BUDAYA DINA TRADISI KUDA KOSONG DI KABUPATÉN CIANJUR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Dei, Dita Anggia (2016) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA TRADISI NGABUNGBANG RAGA JEUNG RASA DI PADÉPOKAN KURU SÉTRA DESA SIRNARESMI KACAMATAN GUNUNG GURUH KABUPATEN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA KELAS XII DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewantari, Pungky (2016) MODÉL PANGAJARAN TALKING STICK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITAKEUN LALAMPAHAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Donny, Gandara Irawan (2016) GAYA BASA JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA KUMPULAN CARPON KI MEREBOT KARYA AHMAD BAKRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMP KELAS VIII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fauziah, Risa Nurul (2016) MODEL MIND MAPPING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WARTA: Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas IX-B SMPN 45 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fauziah, Vega Aulia (2016) AJÉN ATIKAN DINA WAWACAN JUAG TATI: (Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

G

Gustini, Nani (2016) MODÉL CIRC PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA WAWACAN : Panalungtikan Tindakan Kelas ka Siswa Kelas VIII-C SMPN I Wanayasa Taun Ajaran 2015-2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Herdyani, Vemy Silvia (2016) MÉDIA PHOTOSTORY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA DINA NULIS WARTA: (Studi Kuasi Éskpérimén ka Siswa Kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

J

Julianti, Maria (2016) MÉDIA PHOTOSTORY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Jumanah, Juju (2016) ANALISIS STRUKTURAL PUISI MANTRA DI DÉSA MEKARMUKTI KACAMATAN TALÉGONG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN AJAR APRÉSIASI PUISI DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Kartikasari, Lisa Aprisa (2016) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN BUTA DAOR DI DUSUN CIMENDONG DÉSA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Khoiryah, Istyanah (2016) MODÉL PANGAJARAN FIELD TRIP PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI: Studi Kuasi Ékspérimén di Kelas VII SMP Bina Dharma 3 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Khotimah, Novi Nurul (2016) GAYA BASA NGUPAMAKEUN DINA BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA: (Tilikan Stilistika jeung Semantik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kurniyasih, Siti (2016) AJÉN FALSAFAH DINA IBING BUYUNG DI UPACARA ADAT SÉRÉN TAUN DÉSA CIGUGUR KECAMATAN CIGUGUR KABUPATÉN KUNINGAN TAUN 2014. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kusmiati, Tanti (2016) MODÉL QUANTUM WRITING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN:(Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Lestari, Kinanti Puji (2016) MÉDIA BONÉKA DINA PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DONGÉNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Lestari, Nindia (2016) AJÉN BUDAYA DINA SENI AJÉNG DI DÉSA CIPELANG KECAMATAN UJUNGJAYA KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Lidiasari, Fitria (2016) KAMAMPUH NGALARAPKEUN ÉJAHAN DINA NULIS WAWARAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 45 BANDUNG TAUN AJARAN 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Marantika, Ega (2016) BASA SUNDA DIALÉK PARUNG PANJANG NU DIPAKÉ KU SISWA SMPA/SMA DI KACAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATÉN BOGOR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Maryam, Fathonah (2016) KUMPULAN CARPON GEULANG KORONCONG KARANGAN HOLISOH M.E PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP KELAS IX(ULIKAN FÉMINISME). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Maulana, Anggi (2016) MÉTODEU DRAMATIC READING DINA PANGAJARAN MACA CARITA PONDOK: Panalungtikan Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MIPA-1 SMA Negeri 7 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Maulida, Astri Mustika (2016) MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muchlis, Gusfar Fajar (2016) MODÉL COMPLETE SENTENCEPIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA SISWA DINA MATÉRI PANGAJARAN PANATA ACARA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Musodiq, Akhmad (2016) MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN NARASI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nisa, - (2016) MODÉL GROUP INVESTIGATION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS LAPORAN:(Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-6 SMP Negeri 43 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Noviandini, Nunik Nurul (2016) MODÉL PANGAJARAN COOPERATIVE LEARNING TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN CARITA PONDOK:(Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas IX B SMP Negeri 44 Bandung). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nuranti, Nisa Dwi (2016) MODEL PEMBELAJARAN GROUP INVESTIGATION DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS RINGKASAN BERITA. S1 thesis, Universiatas Pendidikan Indonesia.

Nurizka, _ (2016) SIMBOL JEUNG MA’NA DINA RUNTUYAN UPACARA ADAT NGARAS DI KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurjanah, Fitri Siti (2016) AJÉN BUDAYA DINA KASENIAN GÉSRÉK DI DÉSA GARUMUKTI KACAMATAN PAMULIHAN KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

O

Oktaviani, Yesi (2016) MÉTODEU KARYA WISATA DINA PANGAJARAN NULIS PANGALAMAN PRIBADI (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII K SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Prasetiani, Ninda (2016) PENERAPAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES SAINS UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP IPA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratiwi, Kania Dastiana (2016) MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PAPARIKAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pratiwi, Kania Dastiana (2016) MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PAPARIKAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rachma, Fitriya Aulia (2016) PERSPÉKTIF BIOGRAFIS NOVEL SABALAKANA KARYA DADAN SUTISNA(Ulikan Sosiologi Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rachmah, Nurul Siti (2016) BABASAN DAN PARIBASA SUNDA “MISATO” DAN “MITUWUHAN” UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN PAKEMAN BASA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rini, Dwi Sulistya (2016) MODÉL PANGAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-Farmasi SMK Puragabaya Kota Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Sari, WidyaWulan (2016) MODÉL PANGAJARAN WRITING WORKSHOP PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS ÉSÉY:(Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas VIII D SMP Kartika Siliwangi XIX - 1 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Solehah, Ika (2016) MÉDIA FLASH CARD DINA PANGAJARAN NULIS BIOGRAFI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MIA 3 SMAN 10 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Srihilmawati, Rostika (2016) GAYA BASA DINA KUMPULAN CARPON RUSIAH KAOPATWELAS KARANGAN DARPAN ARIAWINANGUN: pikeun Bahan Pangajaran di SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Subantari, Irma (2016) NASKAH DRAMA “SANGHIANG TAPAK” KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sudrajat, Angga Kusumah (2016) AJÉN MORAL DINA KUMPULAN CARPON PAGUNEMAN JEUNG FIR’AON KARYA USÉP ROMLI H.M. PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMP KELAS VIII1; NILAI MORAL DALAM KUMPULAN CERPEN PAGUNEMAN JEUNG FIR’AON KARYA USÉP ROMLI H.M. UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA CERPEN DI SMP KELAS VIII1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sudrajat, Yedi (2016) AJÉN KAAGAMAAN DINA “WAWACAN SAMAUN” (ULIKAN FILOLOGI). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Supardi, Rahmat Gumilar (2016) MODÉL PANGAJARAN PICTURE AND PICTURE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITA DINA PAGUNEMAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X Administrasi Perkantoran SMKN 1 Cihampelas Kabupatén Bandung Barat Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sylviannisa, Anisa (2016) MÉDIA GAMBAR KOLASE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA DINA NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

U

Utari N.S., Bella (2016) STRUKTUR PINTONAN KASENIAN RÉAK/JAPLOK DI KECAMATAN RANCAÉKÉK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Widaningsih, Rinie Mutia (2016) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA HAJAT LEMBUR DI KAMPUNG ADAT CIKONDANG DÉSA LAMAJANG KECAMATAN PANGALÉNGAN KABUPATÉN BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wulandari, Dea (2016) CAMPUR KODE DALAM CERPEN KARANGAN SISWA KELAS X IPA 4 SMAN 9 BANDUNG TAHUN AJARAN 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wulandari, Fitri (2016) MODÉL PANGAJARAN PICTURE AND PICTURE DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yuliani, Herlina (2016) MODÉL PANGAJARAN COOPERATIVE SCRIPT DINA NINGKATKEUN KAMAMPUH NYARITA:(Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX-H SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Fri Feb 3 08:46:59 2023 WIB.