AJÉN KAAGAMAAN DINA “WAWACAN SAMAUN” (ULIKAN FILOLOGI)

Sudrajat, Yedi (2016) AJÉN KAAGAMAAN DINA “WAWACAN SAMAUN” (ULIKAN FILOLOGI). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1202952_Title.pdf

Download (151kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202952_Abstract.pdf

Download (459kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202952_Table_of_Content.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202952_Chapter 1.pdf

Download (276kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202952_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (581kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202952_Chapter 3.pdf

Download (173kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202952_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202952_Chapter 5.pdf

Download (255kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202952_Bibliography.pdf

Download (137kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202952_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (973kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna pangaweruh sarta kasadaran masarakat kana pentingna wawacan. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun, nganalisis, jeung maluruh ajén kaagamaan dina “Wawacan Samaun”. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif analisis. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta naskah Wawacan Samaun ti daérah Pameungpeuk Garut. Instrumen panalungtikan anu digunakeun nya éta handphone, kaméra, jeung pedoman wawancara. Téhnik anu digunakeun dina ngumpulkeun data nya éta observasi, wawancara, dokuméntasi, jeung studi pustaka. Tina hasil panalungtikan, kapanggih aya 20 kecap anu teu sarua jeung éjahan basa Sunda kiwari. Dina nyusun édisi téksna, éta 20 kecap téh dirobah tur disaluyukeun jeung éjahan basa Sunda dumasar Palanggeran Éjahan Basa Sunda. Salian ti éta, hasil analisis ajén kaagamaan dina “Wawacan Samaun” kapanggih aya 15 ajén kaagamaan dumasar kana dasar ajaran Islam. Dina widang Ushul al-Fiqh (fikih), ajén kaagamaan anu kapanggih nya éta: 1) ancaman pikeun jalma kapir; 2) hukum jalma nu maéhan; 3) jihad/perang di jalan Allah; 4) solat tahajud; 5) larangan jinah jeung hukuman pikeun nu jinah; 6) kautaman maca Al-quran. Dina widang Ushul ad-Din, ajén anu kapanggih téh nya éta ngeunaan Tauhid jeung Ahlak. Dina hal katauhidan, ajén kaagamaan anu kapanggih nya éta: 1) iman kana qodo jeung qodar ti Allah; jeung 2) paréntah kudu asup Islam. Sedengkeun ajén kaagamaan ngeunaan ahlak kabagi kana dua, nya éta ahlak ka Allah jeung ahlak ka manusa. Ahlak ka Allah nya éta: 1) kautamaan muji ka Allah; 2) kautamaan ménta tulung ngan ka Allah; 3) kautamaan dikir ka Allah. Ahlak ka manusa nya éta: 1) maca solawat ka Nabi; 2) ngamulyakeun Nabi; 3) kautamaan maca salam; 4) babakti jeung hurmat ka Indung-Bapa.;--- terhadap pentingnya wawacan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menyusun edisi teks, dan menganalisis nilai keagamaan dalam “Wawacan Samaun”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini yaitu naskah “Wawacan Samaun” dari daerah Pameungpeuk Garut. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu handphone, kamera, dan pedoman wawancara. Tekhnik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dari hasil penelitian, ditemukan ada 20 kata yang tidak sama dengan ejahan bahasa Sunda saat ini. Dalam penyusunan edisi teksnya, 20 kata tersebut dirubah ke dalam ejahan bahasa Sunda berdasarkan Palanggeran Éjahan Basa Sunda. Selain itu, dari hasil analisis nilai keagamaan dalam “Wawacan Samaun” ditemukan ada 15 nilai keagamaan berdasarkan dasar ajaran Islam. Dalam bidang Ushul al-Fiqh (fikih), nilai keagamaan yang ditemukan yaitu: 1) ancaman terhadap orang kafir; 2) hukum orang yang membunuh; 3) jihad/perang di jalan Allah; 4) solat tahajud; 5) larangan berzina dan hukuman bagi yang melakukannya; 6) keutamaan membaca Al-quran. Dalam bidang Ushul ad-Din, nilai keagamaan yang ditemukan yaitu berkenaan dengan Tauhid dan Akhlak. Dalam hal ketauhidan, nilai keagamaan yang ditemukan yaitu: 1) iman kepada qodo dan qodar Allah; 2) perintah masuk Islam. Sedangkan nilai keagamaan mengenai akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Allah dan Akhlak kepada Manusia. Nilai keagamaan tentang akhlak kepada Allah yaitu: 1) keutamaan memuji kepada Allah; 2) keutamaan meminta pertolongan kepada Allah; 3) keutamaan dikir kepada Allah. Nilai keagamaan tentang ahlak kepada manusia yaitu: 1) membaca solawat kepada Nabi; 2) memulyakan Nabi; 3) keutamaan membaca salam; 4) berbakti dan hormat kepada orang tua.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD SUD a 2016 Pembimbing: I. Dedi Koswara, II. Ruhaliah
Uncontrolled Keywords: ajén kaagamaan, wawacan, filologi, nilai keagamaan, wawacan, filologi.
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GR Folklore
P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0080 Criticism
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 21 Aug 2017 00:06
Last Modified: 21 Aug 2017 00:06
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/24971

Actions (login required)

View Item View Item