PERSPÉKTIF BIOGRAFIS NOVEL SABALAKANA KARYA DADAN SUTISNA(Ulikan Sosiologi Sastra)

Rachma, Fitriya Aulia (2016) PERSPÉKTIF BIOGRAFIS NOVEL SABALAKANA KARYA DADAN SUTISNA(Ulikan Sosiologi Sastra). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This is the latest version of this item.

[img] Text
S_BD_1202327_Title.pdf

Download (112kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Abstract.pdf

Download (250kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Table_of_content.pdf

Download (137kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Chapter1.pdf

Download (199kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (319kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Chapter3.pdf

Download (264kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (565kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Chapter5.pdf

Download (206kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Bibliography.pdf

Download (258kB)
[img] Text
S_BD_1202327_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (133kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan tina ieu panalungtikan nya éta pikeun maluruh (1) galuring hirup pangarang novel Sabalakana, (2) kalungguhan sosial pangarang novel Sabalakana, (3) fakta carita dina novel Sabalakana, jeung (4) kasaluyuan antara galuring hirup, kalungguhan sosial, jeung fakta carita dina novel Sabalakana. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta déskriptif-analitik kalayan pamarekan sosiologi sastra. Téhnik panalungtikan anu dilarapkeun nya éta téhnik studi pustaka, wawancara, jeung dokuméntasi. Instrumén anu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta lembaran céklis, pedoman wawancara, alat rékam jeung kaméra, sarta kartu data. Hasil panalungtikan perspéktif biografis pangarang novel Sabalakana sakumaha anu ditaan ieu: kahiji, galuring hirup pangarang Dadan Sutisna nu ti leuleutik geus resep kana dunya maca jeung tulas-tulis, ngajurung Dadan tetep ngaleukeunan dunya tulas-tulisna nepi ka bisa nyiptakeun karya sastra salah sahijina dina wangun novel, kadua, kalungguhan sosial pangarang Dadan Sutisna di kulawarga, masarakat, jeung pakasabanna anu kawilang aktif utamana dina organisasi, jadi runtuyan prosés kréatif pikeun ngeuyeuban carita dina karyana; katilu, fakta carita nu nyampak dina novel Sabalakana ngawengku galur, karakter jeung latar minangka potrét kahirupan masarakat sabudeureun pangarang; jeung nu kaopat, loba kasaluyuan nu kapanggih dina perspéktif biografis Dadan Sutisna jeung fakta carita nu nyampak dina novel Sabalakana, diantarana panganjrekan, pakasaban, karesep, jeung ngaran-ngaran tokoh dina novel Sabalakana. Kacindekanna, perspéktif biografis Dadan Sutisna mangaruhan kana karya nu diciptakeunna nya éta novel Sabalakana, ieu hal kapanggih tina lobana kasaluyuaan antara perspéktif biografis Dadan Sutisna jeung novel Sabalakana. Lian ti éta aya sababaraha saran anu perlu dilakukeun utamana pikeun mahasiswa dina panalungtikan kahareupna nya éta panalungtikan ngeunaan perspéktif biografis leuwih dironjatkeun deui, pikeun ngeuyeuban data biografi atawa galuring hirup pangarang Sunda. Perlu aya panalungtikan kana karya sastra Sunda—lain baé prosa karangan Dadan Sutisna—dumasar aspék sosiologi sastra, anu museurkeun paniténna atawa dipatalikeun kana pangajaran basa jeung sastra Sunda di sakola. ---------- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan (1) perjalanan hidup pengarang novel Sabalakana, (2) kedudukan sosial pengarang novel Sabalakana, (3) fakta cerita dalam novel Sabalakana dan (4) kesamaan antara perjalanan hidup, kedudukan sosial pengarang, dan fakta cerita novel Sabalakana. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik disertai pendekatan sosiologi sastra. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembaran ceklis, pedoman wawancara alat rekam dan kamera, serta kartu data. Hasil penelitian perspektif biografis pengarang novel Sabalakana yaitu sebagai berikut: pertama, perjalanan hidup pengarang Dadan Sutisna yang sejak kecil sudah menyukai dunia membaca dan tulis-menulis, mendorong Dadan untuk memperdalam dunia tulis-menulis sampai bisa menciptakan karya sastra salah satunya dalam bentuk novel; kedua, kedudukan sosial pengarang Dadan Sutisna di keluarga, masakarat, dan pekerjaannya yang terbilang aktif terutama dalam organisasi, menjadi susunan proses kreatif untuk memperkuat cerita dalam karyanya; ketiga, fakta cerita yang terdapat dalam novel Sabalakana meliputi galur, karakter, dan latar sebagai potret kehidupan masyarakat di sekitar pengarang; dan keempat, banyak kesamaan nu ditemukan dalam perspektif biografis Dadan Sutisna dan fakta cerita yang terdapat dalam novel Sabalakana, diantaranya tempat tinggal, pekerjaan, hobi, dan nama-nama tokoh dalam novel Sabalakana.. Selain itu ada beberapa saran yang perlu dilakukan terutama untuk mahasiswa dalam penelitian kedepannya yaitu penelitian mengenai perspektif biografis harus ditingkatkan kembali, untuk memperbanyak data biografis atau perjalanan hidup pengarang Sunda. Perlu adanya penelitian terhadap karya sastra Sunda—bukan hanya prosa karya Dadan Sutisna—berdasarkan aspek sosiologi sastra, yang memusatkan perhatian pembaca atau dikaitkan dengan pelajaran bahasa dan sastra Sunda di sekolah

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD RAC p-2016; Pembimbing: I. Ruswendi Permana, II. Retty Isnendes
Uncontrolled Keywords: sosiologi sastra, perspéktif biografis, Sabalakana
Subjects: P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
P Language and Literature > PN Literature (General)
P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0441 Literary History
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 25 Aug 2016 06:46
Last Modified: 25 Aug 2016 06:46
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/21969

Available Versions of this Item

Actions (login required)

View Item View Item