NASKAH DRAMA “SANGHIANG TAPAK” KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik

Subantari, Irma (2016) NASKAH DRAMA “SANGHIANG TAPAK” KARYA R. HIDAYAT SURYALAGA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1202956_Title.pdf

Download (465kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202956_Abstract.pdf

Download (519kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202956_Table_of_content.pdf

Download (268kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202956_Chapter1.pdf

Download (291kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202956_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (377kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202956_Chapter3.pdf

Download (285kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202956_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202956_Chapter5.pdf

Download (271kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202956_Bibliography.pdf

Download (271kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202956_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (8MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta (1) pentingna étnopédagogik dina mangsa globalisasi, (2) karya sastra mangrupa salah sahiji sarana nu penting pikeun ngawanohkeun ajén-ajén étnopédagogik kasundaan, jeung (3) pentingna analisis struktural pikeun mikawanoh eusi hiji karya sastra. Ieu panalungtikan boga tujuan pikeun ngadéskripsikeun (1) naskah drama “Sanghiang Tapak”; (2) struktur nu nyampak dina naskah drama “Sanghiang Tapak”; jeung (3) ajén étnopédagogik kasundaan nu nyampak dina naskah drama “Sanghiang Tapak”. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta naskah drama “Sanghiang Tapak” karya R. Hidayat Suryalaga. Métode nu dipaké dina nya éta métode déskriptif analisis, kalayan pamarekan objéktif nu museur kana tiori struktural jeung tiori étnopédagogik. Dumasar hasil panalungtikan bisa dicindekkeun yén (1) naskah drama ”Sanghiang Tapak” nya éta naskah drama karya R. Hidayat Suryalaga nu dijieun taun 1989. Eusi naskah drama “Sanghiang Tapak” nyaritakeun ngeunaan kaayaan urang Nusatirta Kulon nu diperangan pikeun ngalegaan wilayah kakawasaan; (2) jumlah palaku dina naskah drama “Sanghiang Tapak” aya 26 nu dipasing-pasing dumasar peranna séwang-séwangan. Latar waktu dina ieu naskah drama lolobana beurang, latar tempatna nya éta di lembur urang peuntas jeung di guha panyumputan urang Nusatirta Kulon, sedengkeun latar kaayaanna lolobana pikasediheun. Gaya basa nu nyampak dina ieu naskah drama nya éta gaya basa lalandian, kadalon, ébréhan, rautan, rarahulan, ngasor, ngupamakeun, silib, raguman, jeung kahanan. Téma naskah drama “Sanghiang Tapak” nya éta budaya; (3) ajén étnopédagogik nu nyampak dina naskah drama “Sanghiang Tapak” ngawengku sipat gapura pancawaluya jeung tri-silas. Kecap Galeuh: naskah drama “Sanghiang Tapak”, struktural, étnopédagogik Latar belakang penelitian ini adalah (1) pentingna etnopedagogik pada era globalisasi, (2) karya sastra merupakan salah satu sarana yang berperan penting dalam memperkenalkan nilai-nilai etnopedagogik Sunda, dan (3) pentingnya analisis struktural dalam memahami isi sebuah karya sastra. Tujan penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) naskah drama “Sanghiang Tapak”; (2) struktur yang nampak pada naskah drama “Sanghiang Tapak”; dan (3) nilai etnopedagogik Sunda yang ada pada naskah drama “Sanghiang Tapak”. Sumber data penelitian ini adalah naskah drama “Sanghiang Tapak” karya R. Hidayat Suryalaga. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dengan pendekatan objektif yang berkaitan dengan teori struktural dan teori etnopedagogik. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan (1) naskah drama ”Sanghiang Tapak” merupakan naskah drama karya R. Hidayat Suryalaga yang dibuat tahun 1989. Naskah drama “Sanghiang Tapak” menceritakan mengenai keadaan rakyat Nusatirta Kulon yang menjadi korban akibat perluasan kekuasaan; (2) tokoh dalam naskah drama “Sanghiang Tapak” berjumlah 26 yang dibagi-bagi berdasarkan perannya masing-masing. Latar waktu umumnya pada siang hari, latar tempat yang digunakan adalah kampung Bangsa Peuntas dan gua persembunyian Bangsa Nusatirta Kulon, sedangkan latar keadaan umumnya menggambarkan situasi yang menyedihkan. Beberapa gaya bahasa yang nampak pada naskah drama ini adalah gaya bahasa metafora, pleonasme, periprase, eufimisme, hiperbola, litotes, simile, alegori, sinekdok, dan epitet. Tema dari naskah drama “Sanghiang Tapak” adalah budaya; serta (3) nilai etnopedagogik yang ada pada naskah “Sanghiang Tapak” terdiri dari sifat gapura pancawaluya dan tri-silas. Kata Kunci: naskah drama “Sanghiang Tapak”, struktural, etnopedagogik.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD SUB n-2016; Pembimbing : I. Ruswendi Permana, II. Ruhaliyah
Uncontrolled Keywords: naskah drama “Sanghiang Tapak”, struktural, étnopédagogik
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Neni Sumarni
Date Deposited: 26 Oct 2017 07:15
Last Modified: 26 Oct 2017 07:15
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/27595

Actions (login required)

View Item View Item