MODÉL QUANTUM WRITING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN:(Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung Taun Ajaran 2015/2016)

Kusmiati, Tanti (2016) MODÉL QUANTUM WRITING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN:(Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1202958_Title.pdf

Download (399kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202958_Abstract.pdf

Download (272kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202958_Table_of_content.pdf

Download (142kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202958_Chapter1.pdf

Download (224kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202958_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (363kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202958_Chapter3.pdf

Download (629kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202958_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202958_Chapter5.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202958_Bibliography.pdf

Download (187kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202958_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (689kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh nulis guguritan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2015/2016. Tujuan ieu panalungtikan nyaéta pikeun medar kamampuh nulis guguritan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2015/2016 antara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Quantum Writing jeung signifikansi kamampuh nulis guguritan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2015/2016 antara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Quantum Writing. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta kuasi ékspérimén. Téhnikna nyaéta tés. Pikeun mikanyaho kamampuh nulis guguritan siswa dilaksanakeun analisis data ku cara analisis statistik sacara uji normalitas kalayan ngagunakeun uji chi-kuadrat, uji homogénitas kalayan ngagunakeun uji F, jeung uji hipotésis kalayan ngagunakeun uji t. Dumasar hasil panalungtikan, data anu dicangking ngagambarkeun ngaronjatna kamampuh nulis guguritan siswa antara pretest jeung posttest. Tina data pretest, can aya siswa anu meunang nilai ≥75, sedengkeun tina data posttest, jumlah siswa anu meunang nilai ≥75 dina nulis guguritan jadi 26 siswa atawa 84%. Dumasar hasil analisis uji t, nuduhkeun yén titung (23.54) > ttabél (2.46), hartina hipotésis alternatif (Ha) ditarima, sedengkeun hipotésis nol (H0) ditolak. Dumasar hasil panalungtikan, bisa dicindekkeun yén modél Quantum Writing bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis guguritan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2015/2016. Kecap Galeuh: Quantum Writing, Guguritan. Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya kemampuan menulis guguritan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan menulis guguritan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung antara sebelum dan sesudah menggunakan model Quantum Writing dan signifikansi kemampuan menulis guguritan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung tahun ajaran 2015/2016 antara sebelum dan sesudah menggunakan model Quantum Writing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen. Tekniknya adalah tes. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis guguritan digunakan analisis data dengan cara analisis statistik, yaitu uji normalitas data menggunakan chi-kuadrat, uji homogenitas data menggunakan uji F, dan uji hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data yang menggambarkan peningkatan kemampuan menulis guguritan siswa antara pretest dan posttest. Dalam data pretest, belum ada siswa yang mencapai nilai ≥ 75, sedangkan dalam data posttest, jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 75 dalam menulis guguritan meningkat menjadi 26 siswa atau sebesar 84%. Berdasarkan hasil analisis uji t, terbukti bahwa thitung (23.54) > ttabel (2.46), artinya hipotesis alternatif (Ha) diterima, sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model Quantum Writing bisa meningkatkan kemampuan menulis guguritan siswa kelas VIII-5 SMP Negeri 43 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Kata Kunci: Quantum Writing, Guguritan.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_KUS m-2016; Pembimbing : I. Dingding Haerudin, II. Ruswendi Permana
Uncontrolled Keywords: Bahasa Sunda, Quantum Writing, Guguritan.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 16 Mar 2017 02:50
Last Modified: 16 Mar 2017 02:50
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23224

Actions (login required)

View Item View Item