KAJIAN STRUKTUR JEUNG AJÉN SOSIAL KANA RUMPAKA LAGU POP SUNDA KARYA DOEL SUMBANG

Anwari, Rizky Prasasti (2016) KAJIAN STRUKTUR JEUNG AJÉN SOSIAL KANA RUMPAKA LAGU POP SUNDA KARYA DOEL SUMBANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1104431_Title.pdf

Download (23kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104431_Abstract.pdf

Download (258kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104431_Table_of_content.pdf

Download (209kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104431_Chapter1.pdf

Download (220kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104431_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (306kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1104431_Chapter3.pdf

Download (180kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104431_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (663kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1104431_Chapter5.pdf

Download (135kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104431_Bibliography.pdf

Download (134kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104431_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (425kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadéskripsikeun struktur jeung ajén sosial anu aya dina rumpaka lagu pop Sunda karya Doel Sumbang. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif, sedengkeun téhnik anu digunakeun nya éta téhnik talaah pustaka. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta rumpaka lagu pop Sunda karya Doel Sumbang. Hasil tina ieu panalungtikan nya éta: (1) struktur rumpaka lagu pop Sunda karya Doel Sumbang ngagunakeun struktur puisi nu ngawengku imaji, simbol, musikalitas atawa wirahma, suasana, téma, jeung gaya basa. Imaji anu nyangkaruk lolobana nya éta imaji pangrasa. Simbol anu nyangkuruk aya dua puluh genep. Musikalitas atawa wirahmana parondok, jeung témpona gancang. Suasana lolobana ngagambarkeun suasana sedih jeung prihatin. Téma anu nyangkaruk lolobana ngeunaan kritik sosial. Gaya basa anu digunakeunana lolobana gaya basa ngupamakeun (simile) jeung gaya basa rarahulan (hiperbola); jeung (2) ajén sosial anu nyangkaruk dina salapan rumpaka lagu pop Sunda karya Doel Sumbang anu ditalungtik ngawengku ajén bebeneran, ajén kaéndahan, ajén moral, jeung ajén kaagamaan. Ajén sosial anu lolobana nyangkaruk nya éta ajén moral. Mangpaat tina ieu panalungtikan dipiharep bisa nambahan élmu anyar dina ngaidentifikasi struktur puisi sarta méré informasi anyar ngeunaan jenis-jenis ajén sosial nu nyampak dina rumpaka lagu pop Sunda karya Doel Sumbang.; Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur dan nilai sosial yang ada dalam lirik lagu pop Sunda karya Doel Sumbang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik telaah pustaka. Sumber data dalam penelitian ini adalah lirik lagu pop Sunda karya Doel Sumbang. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) struktur lirik lagu pop Sunda karya Doel Sumbang menggunakan struktur puisi yang meliputi imaji, simbol, musikalitas atau irama, suasana, tema, dan gaya bahasa. Imaji yang terkandung kebanyakan adalah imaji rasa. Simbol yang terkandung ada dua puluh enam. Musikalitas atau iramanya pendek dan temponya cepat. Suasana kebanyakan menggambarkan kepedihan dan keperihatinan. Tema yang terkandung kebanyakan mengenai kritik sosial. Gaya bahasa yang digunakan kebanyakan gaya basa mengupamakan (simile) dan gaya bahasa melebih-lebihkan (hiperbola); dan (2) nilai sosial yang terkandung dalam sembilan lirik pop Sunda karya Doel Sumbang yang diteliti meliputi nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai keaagamaan. Nilai sosial yang terkandung kebanyakan adalah nilai moral. Manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu baru dalam mengidentifikasi struktur puisi serta memberi informasi baru mengenai jenis-jenis nilai sosial yang terkandung dalam lirik lagu pop Sunda karya Doel Sumbang.; This research aims to describe the structure and social value in Doel Sumbang’s pop Sunda song lyrics. The method used in this research is decriptive method, while the book study technique is used as research technique. The data were taken from Doel Sumbang’s pop Sunda Song lyrics. The results of this research are: (1) the structure of Doel Sumbang’s pop Sunda lyrics used the structure of poetry which cover image, symbol, musicality or rhythm, atmosphere, theme, and diction. The images which are commonly used are image of taste. There are twenty six symbols contained in the lyrics. The musicality or rhythms are shortand the tempos are quick. The atmosphere written in the lyric mostly portray sorrow and concerns. The themes are mostly about social critics, the diction which is used mostly imagery (simile) and exaggerating (hyperbole); and (2) social values, contained in the nine lyrics of pop Sunda song by Doel Sumbang, which are observed contain the values of righteousness, values of moral, values beuaty, and values of religion. The social values which are contained are mostly the values of moral. Hopefully the benefits of the research can be used as a new knowledge or way to identify poetry structure also to give new information on types of social values which contained in Doel Sumbang’s pop Sunda son lyrics.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD ANW k-2016; Pembimbing: I. Dingding; II. Dede Kosasih
Uncontrolled Keywords: struktur, ajén sosial, rumpaka lagu pop Sunda, nilai sosial, lirik lagu pop Sunda, structure, social values, Pop Sunda song lyrics
Subjects: M Music and Books on Music > M Music
M Music and Books on Music > ML Literature of music
M Music and Books on Music > MT Musical instruction and study
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 25 Jul 2017 08:13
Last Modified: 25 Jul 2017 08:13
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/24167

Actions (login required)

View Item View Item