MODÉL PANGAJARAN GROUP INVÉSTIGATION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS BIANTARA: studi kuasi eksperimen ka siswa kelas X IIS 4 SMA negeri 4 cimahi taun ajaran 2015/2016

Ayunia, Nurachmadita (2016) MODÉL PANGAJARAN GROUP INVÉSTIGATION PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS BIANTARA: studi kuasi eksperimen ka siswa kelas X IIS 4 SMA negeri 4 cimahi taun ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_ 1201713_Title.pdf

Download (195kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_ 1201713_Abstract.pdf

Download (221kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_ 1201713_Table_of_content.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_ 1201713_Chapter1.pdf

Download (270kB) | Preview
[img] Text
S_BD_ 1201713_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (315kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_ 1201713_Chapter3.pdf

Download (440kB) | Preview
[img] Text
S_BD_ 1201713_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (530kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_ 1201713_Chapter5.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_ 1201713_Bibliography.pdf

Download (133kB) | Preview
[img] Text
S_BD_ 1201713_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (207kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurang nyugemakeunana kamampuh nulis téks biantara siswa kelas IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi. Tujuan panalungtikan nya éta ngadeskripsikeun kamampuh nulis téks biantara siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi saméméh jeung sabada ngagunakeun model Group Invéstigation. Métode anu digunakeun nya éta métode studi kuasi ékspérimén, kalawan desain one group pretest postest design. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi taun ajaran 2015/2016. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nya éta Modél Group Invéstigation sedengkeun variabel kaugerna nya éta kamampuh nulis téks biantara. Instrumén anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nya éta instrument tés tulis. Data anu geus aya diolah ngagunakeun analisis t test. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata hasil diajar nulis téks biantara di kelas X IIS 4 saméméh ngagunakeun model Group Invéstigation nyaéta (62,96) can saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedengkeun rata-rata sabada ngagunakeun modél Group Invéstigation éta (80,86) geus saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sabada dilakukeun analisis ngagunakeun t test harga titung (7,85) > ttabél (2,47). Hartina, modél Group Invéstigation bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis téks biantara kelas X IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi taun ajaran 2015/2016.----------Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan menulis téks pidato siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi. Tujuan dari penilitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat signifikansi peningkatan kemampuan menulis teks berpidato siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi dengan menggunakan Model Group Investigation. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen dengan desain one group pretest postest design. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi taun ajaran 2015/2016. Variabel bebas dalam penelitian adalah Model Group Invéstigation, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan dalam keterampilan menulis teks pidato. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu instrument tes tulis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis t test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata hasil belajar berpidato di kelas X IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi taun ajaran 2015/2016 sebelum menggunakan model Group Investigation yaitu (62,96) belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan rata-rata setelah menggunakan model Group Innvestigation adalah (80,86) sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Setelah dilakukan analisis dengan t test diperoleh harga thitung (7,85) > ttabel (2,47). Dengan demikian terbukti bahwa Model Group Investigation dapat meningkatkan hasil belajar menulis teks pidato pada siswa kelas X IIS 4 SMA Negeri 4 Cimahi taun ajaran 2015/2016.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD AYU m-2016 ; Pembimbing: I. Usep Kuswari, II. Hermawan
Uncontrolled Keywords: modél pangajaran group invéstigation, nulis téks biantara, learning model, the group investigation, write text to speech
Subjects: P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 25 Aug 2016 07:34
Last Modified: 25 Aug 2016 07:34
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/22032

Actions (login required)

View Item View Item