AJÉN MORAL DINA KUMPULAN CARPON PAGUNEMAN JEUNG FIR’AON KARYA USÉP ROMLI H.M. PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMP KELAS VIII1; NILAI MORAL DALAM KUMPULAN CERPEN PAGUNEMAN JEUNG FIR’AON KARYA USÉP ROMLI H.M. UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA CERPEN DI SMP KELAS VIII1

Sudrajat, Angga Kusumah (2016) AJÉN MORAL DINA KUMPULAN CARPON PAGUNEMAN JEUNG FIR’AON KARYA USÉP ROMLI H.M. PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARPON DI SMP KELAS VIII1; NILAI MORAL DALAM KUMPULAN CERPEN PAGUNEMAN JEUNG FIR’AON KARYA USÉP ROMLI H.M. UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA CERPEN DI SMP KELAS VIII1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1205311_Title.pdf

Download (277kB)
[img] Text
S_BD_1205311_Abstract.pdf

Download (466kB)
[img] Text
S_BD_1205311_Table_of_content.pdf

Download (744kB)
[img] Text
S_BD_1205311_Chapter1.pdf

Download (221kB)
[img] Text
S_BD_1205311_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (369kB)
[img] Text
S_BD_1205311_Chapter3.pdf

Download (321kB)
[img] Text
S_BD_1205311_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (994kB)
[img] Text
S_BD_1205311_Cahpter5.pdf

Download (225kB)
[img] Text
S_BD_1205311_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (92kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan: struktur cerita yang mencakup tema, fakta cerita, dan sarana cerita dari lima cerpen yang ada di kumpulan cerpen “Paguneman jeung Fir’aon”; nilai moral; cerpen-cerpen yang sesuai dibuat untuk alternatif bahan pembelajaran membaca di SMP kelas VIII. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analitik, teknik studi pustaka dan analisis data. Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama struktur cerita, tema yang termasuk ke dalam cerpen ini diantaranya tema spiritual, tema egoik, tema moral dan tema sosial; alur yang banyak digunakan yaitu alur mundur/flashback, tokoh yang dianalisis yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan; watak tokoh ditemukan dengan cara mempelajari: sifat-sifatnya, pembicaraannya, pikirannya, penampilan fisiknya, dan apa yang di perbuat atau dipikirkan oleh tokoh dirinya sendiri; latar yang ditemukan yaitu: latar tempat general dan latar tempat parsial, latar waktu yang menunjukan latar waktu yang jelas (absolut) dan latar waktu tidak jelas (parsial), dan latar sosial yang mencakup latar sosial kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas; amanat: setiap cerpen mempunyai amanat yang bisa dijadikan ceriminan kehidupan. Kedua nilai moral, hasil yang ditemukan ada 15 nilai moral. Nilai moral yang indikatornya positif ada 5, nilai moral yang indikatornya negatif ada 10. Ketiga berdasarkan kriteria bahan ajar, dari lima cerpen karya Usép Romli H.M., ada tiga cerpen yang bisa dipakai untuk bahan pembelajaran membaca di SMP. Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan sastra khususnya strukturalisme, serta bisa dijadikan bahan pembelajaran membaca cerpen di SMP kelas VIII. Saran ditunjukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya, guru dan masyarakat. -------- This research aims to describe: structural studies, based on theme, facts, and medium in the stories of five short stories in the book “Paguneman jeung Fir’aon”; the moral values; short story which is suitable for the alternative of learning materials for reading in class VIII at SMP. The method used analytic descriptive method, which is literature studies and data analysis. The results of this research were: First structural studies,showed that the themes that that were used are spiritualism, egoism, moral and social; the plots were foreshadowing, middle and flashback; the characters and characterizations that were analyzed come from major and minor characters. The characterizations can be seen from behavior, words, thought, physical appearance, and what the character said and thought about her/him self; the settings of the book were: the setting of general and farsial place, the setting of time were absolut and partial, and the social settings were high, middle, and low classes; the message of the stories have positive values which can be used in the life; Second the moral values, after the structural analysis, there were 15 moral values that exist in the stories, 5 positive moral values and 10 negative moral values; and Third according to criteria for learning materials, based of five the short stories which cretaed by Usép Romli H.M., there were three short stories that can be used as reading materials for SMP. These result have some benefits to enrich literary studies, especially structuralism, also can be used as learning materials for reaing in SMP. Recommendation addressed to the parties related to this research: to other researchers, teacher, and society. ---------- Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadeskripsikeun: struktur carita anu ngawengku téma, fakta carita, jeung sarana carita tina lima carpon anu aya dina kumpulan carpon “Paguneman jeung Fir’aon”; ajén moral; carpon-carpon anu luyu dijadikeun alternatif bahan pangajaran maca di SMP kelas VIII. Metode anu digunakeun nya éta metode déskriptif analitik, kalayan téhnik studi pustaka jeung analisis data. Hasil panalungtikan unina kieu: Kahiji struktur carita, téma anu nyangkaruk dina unggal carpon di antarana téma spiritual, téma égoik, téma moral jeung téma sosial; galur anu lolobana digunakeun nya éta galur mundur/flashback; tokoh anu dianalisis nya éta tokoh utama jeung tokoh tambahan; watek tokoh kapanggih ku cara niténan: kalakuanana, omongananan, pikiranana, penampilan fisikna, jeung naon anu dikedalkeun atawa dipikirkeun ku tokoh ngeunaan dirina sorangan; latar anu kapanggih nya éta: latar tempat general jeung latar tempat parsial, latar waktu nu nuduhkeun latar waktu anu tangtu (absolut) jeung latar waktu anu teu tangtu (parsial), jeung latar sosial anu ngawengku latar sosial kalangan handap, kalangan menengah, jeung kalangan luhur; amanat: unggal carpon miboga amanat anu bisa dijadikeun eunteung pikeun kahirupan. Kadua ajén moral, hasil nu kapanggih aya 15 ajén moral. Ajén moral anu indikatorna positif aya 5, ajén moral anu indikatorna négatif aya 10. Katilu dumasar kana kriteria bahan ajar, tina lima carpon karya Usép Romli H.M., aya tilu capon anu bisa dipaké pikeun bahan pangajaran maca di SMP. Ieu hasil panalungtikan pikeun ngabeungharan wawasan sastra hususna strukturalisme, sarta bisa dijadikeun bahan pangajaran maca carpon di SMP kelas VIII. Rékomendasi ditujukeun ka pihak-pihak nu aya patalina jeung panalungtikan nya éta ka: panalungtikan satuluyna, guru, jeung masarakat.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD SUD a-2016; Pembimbing: I. Dedi Koswara, II. retty Isnendes; NIM: 1205311
Uncontrolled Keywords: ajen moral, strukturalisme, kumpulan carpon Paguneman jeung Fir’aon, bahan pangajaran maca, moral values, structuralism, a book of short stories Paguneman jeung Fir’aon, learning materials for reading, nilai moral, strukturalisme, kumpulan cerpen Paguneman jeung Fir’aon, bahan pembelajaran membaca
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Santi Santika
Date Deposited: 26 Dec 2018 09:15
Last Modified: 26 Dec 2018 09:15
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/33059

Actions (login required)

View Item View Item