AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN BUTA DAOR DI DUSUN CIMENDONG DÉSA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII

Kartikasari, Lisa Aprisa (2016) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN BUTA DAOR DI DUSUN CIMENDONG DÉSA PANJALU KECAMATAN PANJALU KABUPATEN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1200810_Title.pdf

Download (825kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200810_Abstract.pdf

Download (334kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200810_Table_of_Content.pdf

Download (304kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200810_Chapter1.pdf

Download (208kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200810_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (358kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1200810_Chapter3.pdf

Download (322kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200810_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1200810_Chapter5.pdf

Download (128kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200810_Bibliography.pdf

Download (194kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200810_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (11MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun (1) maluruh asal-muasal Kasenian Buta Daor (anu satuluyna disingget KBD), (2) ngadéskripsikeun prak-prakan KBD, (3) maluruh jeung ngadéskripsikeun ajén éstétika nu nyampak dina KBD, jeung (4) nyusun hasil panalungtikan KBD pikeun bahan pangajaran maca bahasan di SMA kelas XII. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kalayan pamarekan kualitatif. Téhnik panalungtikan anu dipaké nya éta observasi, wawancara, catetan lapangan, jeung dokuméntasi. Instrumen nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta instrumen observasi, pedoman wawancara, instrumen catetan lapangan, jeung instrumen dokumentasi nu mangrupa alat rekam jeung kaméra foto. Hasil panalungtikan nya éta: kahiji asal-muasal KBD téh mangrupa hasil kréativitas Aan Ardiana, anu miboga kahayang gedé pikeun ngawujudkeun kasenian kréasi nu bakal jadi ciri has daérahna, KBD gelar taun 2010 di Désa Cibeureum Kecamatan Sukamantri, taun 2013 KBD pindah ka Dusun Cimendong Désa Panjalu alatan kurangna fasilitas jeung respon ti masarakat Désa Cibeureum; kadua dina prak-prakan KBD aya dua bentuk pagelaran nya éta helaran jeung midang di hareup podium atawa lapang; katilu ajén éstétika anu nyampak dina KBD katitén tina ajén éstétis atawa ajén murni jeung ajén ékstra éstétis atawa ajén panambah. Ajén éstétis atawa ajén murni aya dina wangun KBD, baju jeung ornamén, gerak tari, harmonisna sora musik tina waditra, jeung drama. Dina ajén ékstra éstétis atawa ajén panambah aya dina dedeg-pangadeg manusa jeung alam anu nyadiakeun alat jeung bahan anu dipaké ku KBD; kaopat hasil ieu panalungtikan bisa dipaké pikeun bahan pangajaran maca bahasan kasenian ngeunaan KBD di SMA kelas XII, pikeun nambahan pangaweruh siswa kana kasenian jeung budaya nu aya di wewengkonna. Kacindekan tina ieu panalungtikan nya eta KBD mangrupa kasenian kréasi dina kaayaan nu terus mekar tur robah pikeun neangan wangun sangkan jadi kasenian anu madeg mandiri teu kapangaruhan ku kasenian séjén. Rékoméndasi dina ieu panalungtikan ditujukeun pikeun mahasiswa, guru, masarakat umum, jeung lembaga-lembaga kasenian. Kecap Galeuh: éstétika, Buta Daor, pangajaran maca Penelitian ini mempunyai tujuan untuk (1) menemukan asal-muasal Kesenian Buta Daor (yang seterusnya disingkat KBD), (2) mendeskripsikan pelaksanaan KBD, (3) menemukan dan mendeskripsikan nilai estetika yang terkandung dalam KBD, dan (4) menyusun hasil penelitian KBD untuk bahan pembelajaran membaca bahasan di SMA kelas XII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meode deskriptif, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Téhnik penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen observasi, pedoman wawancara, instrumen catatan lapangan, dan instrumen dokumentasi berupa alat rekam dan kamera foto. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu kesatu sejarah KBD merupakan hasil kreativitas Aan Ardiana, yang mempunyai tekad besar untuk mewujudkan kesenian kreasi yang akan menjadi ciri has dari daerahnya, KBD diciptakan pada tahun 2010 di Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri, di tahun 2013 KBD pindah ke Dusun Cimendong Desa Panjalu karena kurangnya fasilitas dan respon dari masyarakat Desa Cibeureum; kedua dalam pelaksanaan KBD ada dua bentuk pertunjukan, yaitu pawai dan tampil di depan podium atau lapangan; ketiga nilai estetika yang terdapat dalam KBD yaitu dari nilai estetis atau nilai murni dan nilai ekstra estetis atau nilai tambahan. Nilai estetis atau nilai murni terdapat dalam bentuk KBD, baju dan ornamen, gerak tari, harmonisasi suara dari setiap alat musiknya dan drama. Dalam nilai esktra estetis atau nilai tambahan terdapat pada manusia dan alam yang menyediakan alat dan bahan yang dipakai KBD; keempat hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pembelajaran membaca bahasan kesenian mengenai KBD di SMA kelas XII, untuk menambah pengetahuan siswa terhadap kesenian dan budaya yang ada di daerahnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah KBD merupakan kesenian kreasi yang berada dalam keadaan yang terus berkembang dan terus berubah untuk mencari bentuk supaya menjadi kesenian yang bisa berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh kesenian lain. Rekomendasi dalam penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa, guru, masarakat umum, dan lembaga-lembaga kesenian. Kata Kunci: estetika, Buta Doar, pembelajaran membaca The objectives of this study are to (1) find the origin of Buta Daor artistry (which is abbreviated as KBD), (2) describe the implementation of KBD, (3) find and describe the aesthetic value contained in KBD, and (4) arrange the research results of KBD to make a reading discussion material for 12TH grade of senior high school. The method used in this research is descriptive method, using a qualitative approach. The techniques implemented in this research are observation, interviews, field notes, and documentation. The instruments used in this research are the observation instruments, guidelines interviews, field notes, and documentation instruments in the form of voice recorder and a camera. Therefore, results of this study showed that first history of KBD is the result of Aan Ardiana’s creativity, who has a great determination to create an artistic creations that will become a characteristic of his territory, KBD was created in 2010 in Desa Cibeureum Kecamatan Sukamantri, at 2013 KBD was moved to Dusun Cimendong Desa Panjalu due to lack of facilities and the response of the villagers in the previous place; second in the implementation of KBD there are two forms of performance, the parade and a performance in front of the podium or field; third aesthetic value contained in the KBD are aesthetic value or the pure value and extra value aesthetic or additional value. Pure aesthetic value contained in the form of KBD, clothes and ornaments, dance moves, sound harmonizing of each musical instrument and play. In the additional value it is found in human beings and nature which provides the tools and materials used in KBD; fourth results of this research can be used for reading discussion material of art about KBD for 12th grade of senior high school to increase students' knowledge of arts and cultures in their own region. The conclusion of this research is, KBD part of art creation placed in a constantly developing and be on one’s own, environment in order to seek to become an art form that can stand alone, unaffected by other art forms. Recommendations in this study directed to students, teachers, public society, and art institutions. Keywords: aesthetic, Buta Doar, reading material

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_KAR a-2016; Pembimbing : I. Retty Isnendes, II. Ade Sutisna
Uncontrolled Keywords: Estetika, Buta Doar, Pembelajaran Membaca
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 05 Apr 2017 01:04
Last Modified: 05 Apr 2017 01:04
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23312

Actions (login required)

View Item View Item