KAMAMPUH NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA DINA NULIS PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2015/2016

Abbas, Siti Mulkiyah (2016) KAMAMPUH NGALARAPKEUN UNDAK USUK BASA DINA NULIS PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII A SMP NEGERI 3 LEMBANG TAUN AJARAN 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1204307_Title.pdf

Download (263kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1204307_Abstract.pdf

Download (218kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1204307_Table_of_content.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1204307_Chapter1.pdf

Download (292kB) | Preview
[img] Text (http://repository.upi.edu)
S_BD_1204307_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (441kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1204307_Chapter3.pdf

Download (288kB) | Preview
[img] Text (http://repository.upi.edu)
S_BD_1204307_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1204307_Chapter5.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1204307_Bibliography.pdf

Download (134kB) | Preview

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa ngagunakeun basa Sunda nu hadé tur merenah nalika komunikasi sapopoé. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéksripsikeun kamampuh siswa dina ngalarapkeun undak usuk basa Sunda dina nulis pangalaman pribadi. Ieu panalungtikan ngagunakeun pamarekan kulitatif kalayan métode déskriptif. Anapon téhnik nu digunakeun dina ieu panalungtikan, nya éta téhnik tés jeung téhnik dokuméntasi. Sumber data ieu panalungtikan nya éta siswa kelas kelas VII A SMP Negeri 3 Lembang kalayan jumlah 28 siswa, sarta data nu digunakeun nya éta pancén siswa dina nulis karangan pangalaman pribadi. Hasil panalungtikan ngadéskripsikeun yén kamampuh siswa dina ngalarapkeun UUBS ngaliwatan karangan pangalaman, di antarana tina 28 siswa, 3 siswa kaasup kana katégori alus pisan, 5 siswa kaasup kana katégori alus, 11 siswa kaasup kana katégori cukup, jeung 10 siswa kaasup kana katégori kurang. Jumlah sakabéh kecap UUBS nu dilarapkeun ku sakabéh siswa nya éta 1352 kecap, nu kabagi kana 356 kecap loma (82 kecap nu larapna merenah jeung 274 kecap nu larapna teu merenah), 910 kecap lemes keur sorangan (752 kecap nu larapna merenah jeung 158 kecap nu larapna teu merenah), jeung 86 kecap lemes keur batur (68 kecap nu larapna merenah jeung 18 kecap nu larapna teu merenah). Kamampuh siswa dina ngalarapkeun undak usuk basa nu merenah ngaliwatan nulis karangan pangalaman pribadi bisa diperséntasikeun jadi 64,3%, nu hartina cukup. ; Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya anggapan bahwa kalangan remaja yang tidak mampu menggunakan bahasa Sunda dengan baik dan benar dalam komunikasi sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menggunakan undak usuk basa Sunda dalam menulis pengalaman pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun tehnik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tehnik tes dan tehnik dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas kelas VII A SMP Negeri 3 Lembang dengan jumlah 28 siswa, dan data yang digunakan adalah tugas siswa yaitu membuat karangan pengalaman pribadi. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa kemampuan siswa dalam menggunakan UUBS melalui karangan pengalaman, di antaranya dari 28 siswa, 3 siswa termasuk dalam kategori baik sekali, 5 siswa termasuk dalam kategori baik, 11 siswa termasuk dalam kategori cukup, dan 10 siswa termasuk dalam kategori kurang. Jumlah keseluruhan kata UUBS yang digunakan oleh seluruh siswa adalah 1352 kata, dengan rincian 356 kecap loma (82 kata yang penggunaannya tepat dan 274 yang penggunaannya tidak tepat), 910 kecap lemes keur sorangan (752 kata yang penggunaannya tepat dan 158 yang penggunaannya tidak tepat), dan 86 kecap lemes keur batur (68 kata yang penggunaannya tepat dan 18 yang penggunaannya tidak tepat). Kemampuan siswa dalam menggunakan undak usuk basa melalui menulis karangan pengalaman pribadi secara benar dapat dipersentasikan menjadi 64,3%, yang artinya cukup.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD ABB k-2016 ; Pembimbing : I. Rahman, II. Yayat Sudaryat.
Uncontrolled Keywords: undak usuk basa, nulis pangalaman pribadi, undak usuk basa, menulis pengalaman pribadi.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 18 Jul 2017 09:12
Last Modified: 18 Jul 2017 09:12
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23770

Actions (login required)

View Item View Item