AJÉN ÉSTÉTIKA DINA TRADISI NGABUNGBANG RAGA JEUNG RASA DI PADÉPOKAN KURU SÉTRA DESA SIRNARESMI KACAMATAN GUNUNG GURUH KABUPATEN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA KELAS XII DI SMA

Dei, Dita Anggia (2016) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA TRADISI NGABUNGBANG RAGA JEUNG RASA DI PADÉPOKAN KURU SÉTRA DESA SIRNARESMI KACAMATAN GUNUNG GURUH KABUPATEN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA KELAS XII DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1202571_Title.pdf

Download (190kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202571_Table_of_content.pdf

Download (148kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202571_Abstract.pdf

Download (216kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202571_Chapter1.pdf

Download (202kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202571_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (368kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202571_Chapter3.pdf

Download (359kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202571_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202571_Chapter5.pdf

Download (211kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202571_Bibliography.pdf

Download (138kB) | Preview

Abstract

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun ajén éstétika nu nyangkaruk dina Tradisi Ngabungbang Raga jeung Rasa atawa TNgRR (satuluyna ieu singgetan dipaké dina ieu pedaran) di Padépokan Kuru Sétra. Métode anu digunakeun nya éta métode déskriptif, kalayan téhnik obsérvasi, wawancara, jeung dokumentasi. Instrumén panalungtikan anu digunakeun nya éta alat rékam, lembar ceklis observasi, lembar ceklis daptar pustaka, jeung pedoman wawancara. Hasil tina ieu panalungtikan ngawengku kasang tukang TNgRR di Padépokan Kuru Sétra nu ayana ku anggapan kolot baheula, yén dina tanggal tanggal 11, 12, 13, 14, di langit malaikat keur ngadu’a ka Allah SWT, ku kituna dina tanggal sakitu dianggap waktu nu hadé pikeun ngaraketkeun diri ka Allah SWT sarta bisa mersihkeun diri tina panyakit haté. Tuluy prosés TNgRR dimimitian ku pintonan seni, ceramah, dzikir, jeung mandi di tujuh sumber cai. Dina TNgRR nyangakruk hiji kaéndahan anu katitén dina wujud TNgRR, ngawengku ajén murni saperti a) dékorasi, dina dékorasi aya pakakas anu digunakeun saperti, janur konéng, kekembangan, wayang, bendera, jeung lawon opat warna, ieu pakakas bakal nyiptakeun kasalarasan jeung kaéndahan pikeun nu nempona; b) busana, ajén éstétika busana katitén dina warna baju nu dipaké nya éta warna hideung nu ngalambangkeun wawanén; c) sasajén, ajén éstétika sasajén katitén dina tata nempatkeun sasajén nu ngahasilkeun hiji kaéndahan pikeun nu nempona, ayana sasajén nya éta pikeun tali paranti ka karuhun; d) pintonan seni, tujuanna pikeun jadi mamanis dina TNgRR, ajén éstétikana jelas katitén tina naon anu dipintonkeun. Salian ti éta aya ajén éstétika tambahan nu mangrupa ajén tambahan dina hiji ritual atawa pintonan, nu ngawengku alam, manusa, sato, jrrd. Sangkan ieu tradisi tetep nanjeur, ieu hasil panalungtikan dilarapkeun pikeun bahan pangajaran maca artikel budaya di SMA.; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai estetika yang terkandung dalam Tradisi Ngaungbang Raga dan Rasa atau TNgRR (selanjutnya singkatan ini akan digunakan dalam uraian) di Padepokan Kuru Setra. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, dengan teknik obsérvasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumén dalam penelitian ini berupa alat rékam, lembar ceklis observasi, lembar ceklis daptar pustaka, dan pedoman wawancara. Hasil dari penelitian ini mencakup sejarah TNgRR di Padépokan Kuru Sétra, yang dilatarbelakangi oleh anggapan para leluhur bahwa pada tanggal 11, 12, 13,14 bulan Rabiul Awal, di langit para malaikat sedang berdoa kepada Allah SWT oleh karena itu, waktu tersebut dianggap waktu yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dapat membersihkan diri dari penyakit hati. Kemudian proses TNgRR, yang dimulai dari pertunjukan seni, ceramah, berdzikir, dan mandi ditujuh sumber air. Di dalam TNgRR terdapat keindahan yang terkandung dalam wujud TNgRR, yang mencakup nilai murni seperti a) dekorasi, di dalam dekorasi ada beberapa alat yang digunakan, seperti janur kuning, bunga-bungaan, wayang, bendera, dan kain empat warna, alat-alat ini akan menciptakan keselarasan dan keindahan untuk siapa pun yang melihatnya; b) busana, nilai estetika dalam busana terlihat dari warna busana yang digunakan, yaitu warna hitam yang melambang sebuah keberanian; c) sesajen, nilai estetika dalam sesajen terlihat dari tata penempatan sesajen yang menghasilkan sebuah keindahanuntuk yang melihat, adanya sesajen ialah untuk menghargai para leluhur; d) pertunjukan seni, tujuannya untuk menjadi pemanis di dalam TNgRR, nilai estetikanya terlihat dariapa yang dipertunjukan. Selain itu ada nilai estetika tambahan yang merupakan nilai tambahan dalam sebuah ritual atau pertunjukan, yang mencakup manusia, alam, hewan, dll. Agar tradisi ini tetap ada, hasil penelitian ini diterapkan untuk bahan pembelajaran membaca artikel budaya di SMA. ; This research attempts to understand the esthetic value of Ngabungbang Raga jeung Rasa Tradition (hereafter TNgRR) at the Kuru Setra Hermitage. In conducting the research, descriptive-qualitative method is employed. The techniques utilized by this research are observation, interview, and documentation. This research uses a recorder, observation checklist sheets, references checklist sheets, and interview guidelines as the research instruments. The findings cover the TNgRR history at the Kuru Setra Hermitage motivated by a belief of the ancestors. It is said that on 11, 12, 13, 14 Rabi-ul-Awal month4) the angels are praying to Allah in heaven. Thus, those become the perfect days to pray to Allah and to purify the minds. The ritual is started by art performances followed by a sermon, dhikr, and mass bathing by using water from seven wells/springs. The findings also cover the esthetic value of the TNgRR comprised of pure value, such as a) the decorations, used in the ritual (e.g. janur kuning, flowers, wayang, flags, four-colored fabrics) to create harmony and beauty; b) the clothing, where the esthetic value can be seen from the color of the clothing that is black representing braveness ; c) the offerings, where the esthetic value can be seen from the offerings placement order to create beauty as well as to cherish the ancestors; d) the art performances, which purposes is to complement the TNgRR, where the esthetic value can be seen from the types of art performed. In addition, the value is increased through the involvement of human beings, nature, animals, etc. In order to maintain the tradition, the result of this research is implemented as a cultural reading text for senior high school students.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: S BD DEW a-2016; I.Ruswendi Permana, II.Retty Isnendes.
Uncontrolled Keywords: Éstétika, Ngabungbang Raga jeung Rasa, Estetika, Ngabungbang Raga dan Rasa, Esthetic, Ngabungbang Raga jeung Rasa.
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 17 Jul 2017 04:28
Last Modified: 17 Jul 2017 04:28
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23662

Actions (login required)

View Item View Item