BASA SUNDA DIALÉK PARUNG PANJANG NU DIPAKÉ KU SISWA SMPA/SMA DI KACAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATÉN BOGOR

Marantika, Ega (2016) BASA SUNDA DIALÉK PARUNG PANJANG NU DIPAKÉ KU SISWA SMPA/SMA DI KACAMATAN PARUNG PANJANG KABUPATÉN BOGOR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1202582_Title.pdf

Download (145kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202582_Abstract.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202582_Table_of_content.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202582_Chapter1.pdf

Download (221kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202582_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (235kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202582_Chapter3.pdf

Download (149kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202582_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (378kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1202582_Chapter5.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1202582_Bibliography.pdf

Download (131kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1202582_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (250kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu skripsi miboga tujuan pikeun ngawanohkeun, ngainvéntarisir, jeung ngadéskripsikeun wangun kecap basa Sunda dialék Parung Panjang, tur metakeun sebaran kecap basa Sunda dialék Parung Panjang nu dipaké ku siswa SMP/SMA di Kacamatan Parung Panjang Kabupatén Bogor. Ieu panalungtikan kagolong kana panalungtikan kualitatif anu ngagunakeun métodeu déskriptif. Téknik nu digunakeunna nya éta téknik observasi jeung téknik kuésionér, anu ngagunakeun instrumén angkét jeung alat rékam. Data anu kakumpulkeun mangrupa kecap basa Sunda dialék Parung Panjang anu dipaké ku siswa SMP/SMA di Kacamatan Parung Panjang Kabupatén Bogor. Dumasar kana hasil panalungtikan, kapanggih aya 113 (19,5 %) kecap dialék Parung Panjang tina 577 kecap lulugu nu diujikeun ka informan. Tina 113 kecap dialék Parung Panjang nu dipaké ku siswa SMP/SMA di Kacamatan Parung Panjang, di antarana aya 74 (65,5%) kecap anu kaasup kana kecap salancar (kecap asal), jeung 39 (34,5%) kecap anu kaasup kecap rékaan. Tina 39 kecap anu kaasup kana kecap rékaan, kapanggih aya 9 (8%) kecap rundayan, 13 (11,5%) kecap rajékan, jeung aya 17 (15%) kecap kantétan. Kata Kunci : Dialék, struktur, géografi dialék Skripsi ini bertujuan untuk memperkenalkan, menginventarisir, dan mendeskripsikan struktur bentuk kosa kata basa Sunda dialek Parung Panjang, serta mendeskripsikan sebaran peta kosa kata bahasa Sunda dialek Parung Panjang yang digunakan oleh siswa SMP/SMA di Kacamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Penelitian ini masuk kedalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif. Teknik yang digunakan yaitu teknik observasi dan teknik kuesioner, yang menggunakan instrument angket dan alat rekam. Data yang diperoleh merupakan kosa kata bahasa Sunda dialek Parung Panjang yang digunakan oleh siswa SMP/SMA di Kacamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 113 (19,5%) kosa kata dialek Parung Panjang dari 577 kosa kata baku yang diujikan kepada informan. Dari 113 kosa kata dialek Parung Panjang, diantaranya ada 74 (65,5%) kata yang tergolong ke dalam kosa kata asal, dan 39 (34,5%) tergolong ke dalam kosa kata jadian. Dari 39 kata yang tegolong ke dalam kosa kata jadian, terdapat 9 (8%) kata imbuhan, 13 (11,5%) kata ulang, dan terdapat 17 (15%) kata majemuk. Kata Kunci : Dialék, struktur, géografi dialék

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD MAR b-2016; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Ruhaliah
Uncontrolled Keywords: Dialék, struktur, géografi dialék
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Neni Sumarni
Date Deposited: 14 Feb 2017 01:42
Last Modified: 14 Feb 2017 01:42
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/22864

Actions (login required)

View Item View Item