MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN NARASI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung Taun Ajaran 2015/2016

Musodiq, Akhmad (2016) MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN NARASI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Title.pdf

Download (219kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Abstract.pdf

Download (273kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Table_of_content.pdf

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Chapter1.pdf

Download (230kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Chapter2.pdf

Download (345kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Chapter3.pdf

Download (433kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Chapter4.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Chapter5.pdf

Download (140kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Bibliography.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206209_Appendix.pdf

Download (7MB) | Preview
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan ngadéskripsikeun kamampuh nulis karangan narasi siswa kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung taun ajaran 2015/2016 saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Think-Talk-Write (TTW), ngaronjatna kamampuh nulis karangan narasi siswa kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung taun ajaran 2015/2016 antara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Think-Talk-Write, jeung signifikansi modél pangajaran Think-Talk-Write dina ngaronjatkeun kamampuh nulis karangan narasi siswa kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung taun ajaran 2015/2016. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode kuasi ékspérimén ku desain panalungtikan one-group pretest and postest, téhnikna nya éta téhnik tés. Pikeun mikanyaho kamampuh siswa dina nulis karangan narasi digunakeun analisis data ku cara analisis statistik, nya éta uji normalitas data ngagunakeun chi-kuadrat, uji homogénitas data ngagunakeun uji F, jeung uji hipotésis ngagunakeun uji t. Dumasar hasil panalungtikan, kapaluruh data nu ngagambarkeun ngaronjatna kamampuh siswa antara pratés jeung pascatés. Dina pratés, can aya siswa anu ngahontal peunteun ≥ 70, sedengkeun dina pascatés, jumlah siswa nu ngahontal peunteun ≥ 70 nulis karangan narasi ngaronjat jadi 12 siswa atawa 80%. Dumasar hasil uji t, yén titung (11,19) > ttabél (2,62), hartina hipotésis kerja (Ha) ditarima, sedengkeun hipotésis nol (H0) ditolak. Dumasar hasil panalungtikan, bisa disebutkeun yén modél pangajaran Think-Talk-Write bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis karangan narasi siswa kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung taun ajaran 2015/2016 Kecap Galeuh: Think-Talk-Write, Karangan narasi penelitian ini mendeskripsikan kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung tahun ajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW), peningkatan kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung tahun ajaran 2015/2016 antara sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW), dan signifikansi model pembelajaran Think-Talk Write dalam menulis karangan narasi siswa kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian one-group pratest and pascatest. Tekniknya adalah tes. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi digunakan analisis data dengan cara analisis statistik, yaitu uji normalitas data menggunakan chi-kuadrat, uji homogenitas data menggunakan uji F, dan uji hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data yang menggambarkan peningkatan kemampuan siswa antara pretes dan pascates. Dalam pretes, belum ada siswa yang mencapai nilai ≥ 70, sedangkan dalam pascates, jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 70 dalam menulis karangan narasi meningkat menjadi 12 siswa atau sebesar 80%. Berdasarkan hasil uji t, terbukti bahwa thitung (11,19) > ttabel (2,62), artinya hipotesis kerja (Ha) diterima, sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran Think-Talk-Write bisa meningkatkan kemampuan menulis karangan narasi siswa kelas XI IPS 1 SMA Pasundan 7 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Kata Kunci: Think-Talk-Write, Karangan narasi ABSTRACT This study is to discribe writing ability in narrative of XI Social 1 grade students in SMA Pasundan 7 academic year 2015/2016 before and after Think-Talk-Write model is applied, the increasing of writing ability in narrative of XI Social 1 grade students in SMA Pasundan 7 academic year 2015/2016 before and after Think-Talk-Write model is applied, and the significance of Think-Talk-Write learning model to increase writing ability in narrative of XI Social 1 grade students in SMA Pasundan 7 academic year 2015/2016. The method that is used in this study is quasi-experimental with design investigation one-group pratest and pascatest. The technique is test. To know the student’s ability in writing short sory, data analysis is used with statistic analysis, which are chi-square for normality data test, F-test for homogeneity data test, and t-test for hypothesis data test. Based on the result of the study, the increasing of student’s ability is gathered from the data of pre-test and post-test. In pre-test, there are no students who achieve ≥ 70, meanwhile in post-test, the number of students who get ≥ 70 in writing narrative are increase until 12 students or 80%. Based on the result of the t-test, shown that tvalue (11,19) > ttable (2,62), it means that the working hypothesis (Ha) is accepted, meanwhile the zero hypothesis (H0) is rejected. From the result of the study, it can be conclude that learning model of Think-Talk-Write is able to increase the ability in writing narrative of XI Social 1 grade students in SMA Pasundan 7 academic year 2015/2016. Keywords: Think-Talk-Write, narrative

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_MUS_m-2016; Pembimbing : I. Nunuy Nurjanah, II. Ade Sutisna
Uncontrolled Keywords: Think-Talk-Write, Nulis, Karangan narasi
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 19 Sep 2017 00:35
Last Modified: 19 Sep 2017 00:35
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/26102

Actions (login required)

View Item View Item