MÉDIA GAMBAR KOLASE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA DINA NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung Taun Ajaran 2015/2016

Sylviannisa, Anisa (2016) MÉDIA GAMBAR KOLASE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA DINA NULIS SAJAK : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1201775_Title.pdf

Download (47kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1201775_Abstract.pdf

Download (250kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1201775_Table_of_content.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1201775_Chapter1.pdf

Download (216kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1201775_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (512kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1201775_Chapter3.pdf

Download (495kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1201775_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (625kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1201775_Chapter5.pdf

Download (242kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1201775_Bibliography.pdf

Download (129kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1201775_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (319kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Masalah dina ieu panalungtikan nya éta kurangna minat siswa kana pangajaran nulis sajak. Tujuanana pikeun mikanyaho naha aya béda anu signifikan atawa henteu antara kamampuh nulis sajak siswa kelas B3 SMA Pasundan 1 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun média gambar kolase. Métode anu digunakeun nya éta studi kuasi ékspérimén kalawan desain pretest and posttest grup. Sumber datana nya éta siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nya éta média gambar kolase, sedengkeun variabel kaugerna nya éta kamampuh nulis sajak. Instrumén anu digunakeun dina ngumpulkeun data nya éta instrument tés. Data anu geus aya dianalisis ku cara ngolah data, uji sipat data, uji gain, jeung uji hipotésis. Hasil panalungtikan nulis sajak siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung saméméh ngagunakeun média gambar kolase kagolong can mampuh, rata-ratana 42,60. Hasil panalungtikan nulis sajak siswa sabada ngagunakeun média gambar kolase kagolong mampuh, rata-ratana 84,37. Hasil uji hipotésis nuduhkeun t_itung (32,55) > t_tabél (2,42), hartina hipotesis alternatif (Ha) ditarima, sedengkeun hipotesis nol (Ho) ditolak. Ieu hal nembongkeun yén aya béda anu signifikan antara kamampuh nulis sajak siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun média gambar kolase. Jadi, bisa dicindekkeun yén média gambar kolase bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis sajak siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung taun ajaran 2015/2016. Kecap galeuh: media pembelajaran, media gambar kolase, kemampuan menulis sajak Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya minat siswa dalam belajar menulis sajak. Tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan antara kemampuan menulis sajak siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung sebelum dan setelah menggunakan media gambar kolase. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen dengan desain pretest and posttest grup. Sumber datadalam penelitian ini ialah siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media gambar kolase, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan menulis sajak. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu instrumen tes. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan cara mengolah data, uji sipat data, uji gain, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian menulis sajak siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung sebelum menggunakan media gambar kolase tergolong belum mampu, dengan rata-rata 42,60. Hasil penelitian menulis sajak siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung setelah menggunakan media gambar kolase tergolong mampuh, dengan rata-rata 84,37. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa t_hitung (32,55) > t_tabél (2,42), artinya hipotesis alternatif (Ha) diterima, sedangkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Hal ini menunjukan adanya perbedaan secara signifikan antara kemampuan menulis sajak siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan media gambar kolase. Jadi, bisa disimpulkan bahwa media gambar kolase dapat meningkatkan kemampuan menulis sajak siswa kelas XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Kata Kunci: media pembelajaran, media gambar kolase, kemampuan menulis sajak This research is based on the lack of student interest in learning to write poetry. This study aims to determine whether there is any significant difference between the ability to write poetry on students of class XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung before and after using collage drawing media. The method used in this study is a quasi-experimental study with pretest and posttest design group. Source of data in this study were students of class XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung year 2015/2016. The independent variable in this study is collage image media, while the dependent variable is the ability to write poetry. The instruments used in data collection that the test instrument. The data has been analyzed by processing the data, data properties test, test gain, and hypothesis testing. Based on the research that has been done, the average results of writing poetry class XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung before using collage image media i.e. 42.60, has not reached the minimum completeness criteria, while the average after using collage image media i.e. 84.37, has reached a minimum completeness criteria. The test results showed that the hypothesis t_hitung (32.55) > t_tabél (2.42), meaning that the alternative hypothesis (Ha) is accepted, while the null hypothesis (Ho) is rejected. This shows that there are significant differences between the ability to write poetry class XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung before and after using collage image media. It can be concluded that the collage image media may improve the ability to write poetry class XI B3 SMA Pasundan 1 Bandung. Keywords: learning media, media collage images, the ability to write poetry

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD SYL m-2016; Pembimbing : I. Usep Kuswari, II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: media pembelajaran, media gambar kolase, kemampuan menulis sajak
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Neni Sumarni
Date Deposited: 14 Feb 2017 01:42
Last Modified: 14 Feb 2017 01:42
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/22868

Actions (login required)

View Item View Item