MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN

Maulida, Astri Mustika (2016) MODÉL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW)PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1206271_Title.pdf

Download (53kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206271_Abstract.pdf

Download (275kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206271_Table_of_content.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206271_Chapter1.pdf

Download (221kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206271_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (346kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1206271_Chapter3.pdf

Download (488kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206271_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (860kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1206271_Chapter5.pdf

Download (209kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206271_Bibliography.pdf

Download (136kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206271_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (287kB)
[img] Text
S_BD_1206271_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (286kB)

Abstract

Ieu panalungtikan didadasaran ku kurangna kamampuh siswa dina nulis wawangsalan. Siswa kurang parigel dina néangan ide jeung kecap-kecap anu variatif, sarta can bisa nangtukeun guru wilangan. Anapon udagan dina ieu panalungtikan nyaéta pikeun ngadéskripsikeun (1) kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-D SMP Negeri 26 Bandung saméméh diajar ngagunakeun modél pangajaran Think-Talk-Write (TTW); (2) kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-D SMP Negeri 26 Bandung sanggeus diajar ngagunakeun modél pangajaran Think-Talk-Write (TTW); jeung (3) bédana anu signifikan kamampuh nulis wawangsalan ngagunakeun modél pangajaran Think-Talk-Write (TTW). Métode anu digunakeun dina ieu panalungtika nyaéta métode kuasi ékspérimén, kalayan ngagunakeun desain pretest jeung posttest. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta 36 siswa kelas VIII-D SMPN 26 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. Téhnik anu digunakeun nyaéta téhnik tés, sedengkeun instruménna mangrupa tés nulis wawangsalan. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta (1) kamampuh nulis wawangsalan saméméh ngagunakeun modél Think-Talk-Write (TTW) rata-rata peunteun anu dicangking nyaéta 56; (2) kamampuh nulis wawangsalan sanggeus ngagunakeun modél Think-Talk-Write (TTW) rata-rata peunteun anu dicangking nyaéta 80; jeung (3) aya béda anu signifikan antara kamampuh nulis wawangsalan siswa kelas VIII-D SMPN 26 Bandung saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél Think-Talk-Write (TTW) dumasar kana hasil uji hipotésis nyaéta titung > ttabél nyaéta 15,04 > 2,46. Hartina dina hipotésis alternatif (Ha) ditarima jeung hipotésis nol (Ho) ditolak. Ieu hal ngabuktikeun yén modél pangajaran Think-Talk-Write (TTW) éféktif pikeun nulis wawangsalan siswa kelas VIII-D SMPN 26 Bandung taun ajaran 2015/2016. ; Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya kemampuan siswa dalam menulis wawangsalan. Siswa belum mampu mencari kata yang variatif, dan belum bisa menentukan guru wilangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) kemampuan menulis wawangsalan siswa kelas VIII-D SMP Negeri 26 Bandung sebelum menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW); (2) kemampuan menulis wawangsalan siswa kelas VIII-D SMP Negeri 26 Bandung sesudah menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW); dan (3) perbedaan signifikan kemampuan menulis wawangsalan menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen, dengan menggunakan desain pretest dan posttest. Sumber data dalam penelitian ini adalah 36 siswa kelas VIII-D SMPN 26 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016. Teknik yang digunakan dalam yaitu teknik tes, sedangkan instrumennya berupa tes menulis wawangsalan. Hasil penelitian ini adalah (1) kemampuan menulis wawangsalan sebelum menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) rata-rata memperoleh nilai 56; (2) kemampuan menulis wawangsalan sesudah menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) rata-rata memperoleh nilai 80; dan (3) ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis wawangsalan siswa kelas VIII-D SMPN 26 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan model Think-Talk-Write (TTW) berdasarkan hasil uji hipotesis thitung > ttabél yaitu 15,04 > 2,46. Yang berarti bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotésis nol (Ho) ditolak. Hal ini menunjukan bahwa modél pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) éféktif bisa meningkatkan kemampuan menulis wawangsalan siswa kelas VIII-D SMPN 26 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: S BD MAU m-2016; I. Usep, II. Nunung.
Uncontrolled Keywords: modél, Think-Talk-Write (TTW), nulis, wawangsalan,model, Think-Talk-Write (TTW), menulis, wawangsalan.
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 17 Jul 2017 04:29
Last Modified: 17 Jul 2017 04:29
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23675

Actions (login required)

View Item View Item