MODÉL PANGAJARAN TALKING STICK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITAKEUN LALAMPAHAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajaran 2015/2016

Dewantari, Pungky (2016) MODÉL PANGAJARAN TALKING STICK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NYARITAKEUN LALAMPAHAN : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1206220_Title.pdf

Download (170kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206220_Abstract.pdf

Download (311kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206220_Table_of_content.pdf

Download (140kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206220_Chapter1.pdf

Download (229kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206220_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (508kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1206220_Chapter3.pdf

Download (663kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206220_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (686kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1206220_Chapter5.pdf

Download (247kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206220_Bibliography.pdf

Download (132kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206220_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (238kB)
[img] Text
S_BD_1206220_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (130kB)
[img] Text
S_BD_1206220_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (248kB)
[img] Text
S_BD_1206220_Appendix4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (214kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Masalah dina ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa dina nyaritakeun lalampahan. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho naha aya béda anu signifikan atawa henteu antara kamampuh nyaritakeun lalampahan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Talking Stick. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta studi kuasi ékspérimén kalawan desain pretest and posttest group. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung taun ajaran 2015/2016. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nya éta modél pangajaran Talking Stick, sedengkeun variabel kaugerna nya éta kamampuh nyaritakeun lalampahan. instrumén anu digunakeun dina ngumpulkeun data nya éta instrumén tés. Data anu geus aya dianalisis ku cara ngolah data, uji sipat data, uji gain, jeung uji hipotésis. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata hasil diajar nyaritakeun lalampahan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung saméméh ngagunakeun modél pangajaran Talking Stick nya éta 62,9, can saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedengkeun rata-rata sabada ngagunakeun model pangajaran Talking Stick nya éta 80,6, geus saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil uji hipotésis nuduhkeun yén t_itung (14,38) > t_tabél (2,46), hartina hipotésis gawé (Ha) ditarima, sedengkeun hipotésis nol (Ho) ditolak. Ieu hal némbongkeun yén aya béda anu signifikan antara kamampuh nyaritakeun lalampahan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun model pangajaran Talking Stick. Jadi model pangajaran Talking Stick bisa ngaronjatkeun kamampuh nyaritakeun lalampahan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung taun ajaran 2015/2016. Kecap galeuh: model pangajaran talking stick, nyaritakeun lalampahan Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menceritakan perjalanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan secara signifikan antara kemampuan menceritakan perjalanan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran Talking Stick. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kuasi eksperimen dengan desain pretest and posttest group. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Talking Stick, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan dalam keterampilan menceritakan perjalanan. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu instrumen tes. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan cara mengolah data, uji sipat data, uji gain, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata hasil belajar menceritakan perjalanan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung sebelum menggunakan model pembelajaran Talking Stick yaitu 62,9, belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan rata-rata setelah menggunakan model pembelajaran Talking Stick yaitu 80,6, sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa t_hitung (14,38) > t_tabel (2,46), artinya hipotésis kerja (Ha) diterima, sedangkeun hipotésis nol (Ho) ditolak. Hal ini menunjukan adanya perbedaan secara signifikan antara kemampuan menceritakan perjalanan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Talking Stick. Jadi model pembelajaran Talking Stick dapat meningkatkan kemampuan menceritakan perjalanan siswa kelas VIII-H SMP Negeri 26 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Kata kunci: model pembelajaran talking stick, menceritakan perjalanan The issue in this research is the lack of students’ ability in telling a travel. This study is aimed to know whether or not there is significant difference between the ability in telling a travel on students class VIII-H SMP 26 Bandung before and after implementing talking stick learning model. The method used in this study is quasi experimental, pretest and posttest design. The participants of this study are studenst class VIII-H SMP Negeri 26 Bandung academic year 2015/2016. Independent variable in this study is talking stick learning model, while the students’ ability in telling a travel is the dependent variable. The study used tests as the instruments. The data, then, is analyzed to examine its characeristic, gain, and hypothesis. Based on the result of the study, it is found that the mean of learning before the implementation of talking stick is 62.9, it has not reach the KKM yet. While the mean of learning after implementing the talking stick learning model is 80.6, it reaches the KKM. Hypothesis examination shows that t-value is bigger that t-table ( 14.38 > 2.46 ). It means that the researcher hypothesis (Ha) is accepted, and null hypothesis (Ho) is rejected. Through this hypothesis result it shows that there is significant difference between the students’ ability in telling a travel before and after implementing talking stick learning model. It is concluded that talking stick learning model is able to improve students’ ability class VIII-H SMP 26 Bandung academic year 2015/ 2016 in telling a travel. Key words: talking stick learning model, telling a travel

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD DEW m-2016; Pembimbing : I. Usep Kuswari, II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: model pembelajaran talking stick, menceritakan perjalanan
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Neni Sumarni
Date Deposited: 07 Jul 2017 08:27
Last Modified: 07 Jul 2017 08:27
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23453

Actions (login required)

View Item View Item