MÉDIA FLASH CARD DINA PANGAJARAN NULIS BIOGRAFI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MIA 3 SMAN 10 Bandung Taun Ajaran 2015/2016

Solehah, Ika (2016) MÉDIA FLASH CARD DINA PANGAJARAN NULIS BIOGRAFI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MIA 3 SMAN 10 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1200576_Title.pdf

Download (99kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200576_Abstract.pdf

Download (296kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200576_Table_of_content.pdf

Download (190kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200576_Chapter1.pdf

Download (488kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200576_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (660kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1200576_Chapter3.pdf

Download (811kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200576_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1200576_Chapter5.pdf

Download (194kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1200576_Bibliography.pdf

Download (187kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1200576_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (361kB)
[img] Text
S_BD_1200576_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (351kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nyaéta kurangna kamampuh siswa dina pangajaran nulis biografi. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho kamampuh siswa dina nulis biografi saméméh jeung sanggeus ngagunakeun média flash card. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode kuasi ékspérimén kalayan desain panalungtikan one group pretest and posttest design. Sumber data dina ieu panalungtikan nyaéta siswa kelas X MIA 3 SMAN 10 Bandung taun ajaran 2015/2016 anu jumlahna 39 urang, ngawengku 14 urang lalaki jeung 25 urang awéwé. Téhnik anu digunakeun nyaéta téhnik tés, kalayan ngagunakeun instrumén soal tés tinulis. Dina nganalisis data, téhnik anu digunakeun nyaéta ku cara ngolah data, uji sipat data, uji gain, jeung uji hipotésis. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta ngaronjatna kamampuh siswa dina nulis biografi sanggeus ngagunakeun média flash card. Tina 6 siswa anu mampuh nulis biografi ngaronjat jadi 37 siswa anu mampuh nulis biografi kalayan bener tur merenah. Ieu hal katitén tina rata-rata peunteun siswa saméméh ngagunakeun média flash card nyaéta 60,51 kalayan kritéria can mampuh nulis biografi jeung rata-rata peunteun siswa sanggeus ngagunakeun média flash card nyaéta 82,74 kalayan kritéria mampuh nulis biografi. Lian ti éta, ngaronjatna kamampuh siswa dina nulis biografi bisa dititénan tina hasil uji hipotésis yén titung (20,39) > ttabél (2,46), ieu hartina hipotésis alternatif (Ha) ditarima, sedengkeun hipotésis nol (Ho) ditolak. Ieu hal nuduhkeun yén média flash card bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis biografi siswa kelas X MIA 3 SMAN 10 Bandung taun ajaran 2015/2016. ---------- Latar belakang dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis biografi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis biografi, sebelum dan sesudah menggunakan media flash card. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian one group pretest and posttest design. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MIA 3 SMAN 10 Bandung taun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 39 orang, terdiri dari 14 orang laki-laki dan 25 orang perempuan. Teknik yang digunakan adalah teknik tes dengan menggunakan instrumen soal tes tertulis. Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan yaitu dengan cara mengolah data, uji sipat data, uji gain, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan siswa dalam menulis biografi setelah menggunakan média flash card. Dari 6 siswa yang mampu menulis biografi kini meningkat menjadi 37 siswa yang mampu menulis biografi dengan baik dan benar. Hal ini terlihat dari rata-rata nilai siswa sebelum menggunakan media flash card yaitu 60,51 dengan kriteria belum mampu menulis biografi dan rata-rata nilai siswa setelah menggunakan media flash card yaitu 82,74 dengan kriteria mampu menulis biografi. Selain itu, peningkatan kemampuan siswa dalam menulis biografi dapat dilihat dari hasil uji hipotesis bahwa titung (20,39) > ttabél (2,46), ini artinya hipotésis alternatif (Ha) diterima, sedangkan hipotésis nol (Ho) ditolak. Hal ini membuktikan bahwa media flash card dapat meningkatkan kemampuan menulis biografi siswa kelas X MIA 3 SMAN 10 Bandung tahun ajaran 2015/2016. ---------- The background of this research is students’ lack of ability in writing a biography lesson. The goal of the research is to know the students’ ability in writing a biography, before and after utilizing flash card media. This research uses quasi experimental method which the design is one group pretest and posttest. The data is gained from students of X MIA 3 Class – 10 Bandung Senior High School Academic Year 2015/2016. There are 39 students; 14 males and 25 females. This research uses test technique with written test instrument. In analyzing the data, the techniques that are used are data processing, data characteristics examining, gain examining, and hypothesis examining. The result of this research shows that students’ ability in writing a biography after utilizing flash card media is improved. Before conducting the research, there are only 6 students who can write a biography well, however, now it increases up to 37 students. It can be shown from the students’ average score before utilizing flash card media reaches 60,51 which mean students are not be able to write a biography well. After utilizing flash card media, the students’ average score reaches 82,74 which mean they are able to write a biography well. In addition, the students’ ability improvement in writing a biography can be seen from hypothesis test result that shows tcount (20,39) > ttable (2,46), it means that alternative hypothesis (Ha) is accepted, meanwhile zero hypothesis (Ho) is rejected. This proves that flash card media can improve X MIA 3 – 10 Bandung Senior High School academic year 2015/2016 students’ ability in writing a biography.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD SOL: m- 2015 ; Pembimbing: I. Rahman, II. Dingding Haerudin
Uncontrolled Keywords: media flash card, menulis, biografi
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PN Literature (General)
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 24 Aug 2016 06:55
Last Modified: 24 Aug 2016 06:55
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/21800

Actions (login required)

View Item View Item