KARANGAN DÉSKRIPSI SISWA KELAS V SDN RÉGOL 13 GARUT PIKEUN MODÉL TÉKS BACAAN SISWA

Asdianwati, Sri (2016) KARANGAN DÉSKRIPSI SISWA KELAS V SDN RÉGOL 13 GARUT PIKEUN MODÉL TÉKS BACAAN SISWA. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BBS_1401998_Title.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1401998_Abstract.pdf

Download (346kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1401998_Table_of _content.pdf

Download (159kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1401998_Chapter1.pdf

Download (218kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1401998_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (539kB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1401998_Chapter3.pdf

Download (155kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1401998_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (4MB)
[img]
Preview
Text
T_BBS_1401998_Chapter5.pdf

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BBS_1401998_Bibliography.pdf

Download (513kB) | Preview
[img] Text
T_BBS_1401998_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (4MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Cara nepikeun eusi pikiran, rasa, kahayang, jeung pamaksudan bisa sacara langsung ngaliwatan gunem catur bisa ogé sacara teu langsung ngaliwatan tulisan, contona dina wangun karangan atawa wacana. Wacana nu pangmindengna diajarkeun di sakola dina Kurikulum Tingkat Daerah Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda taun 2013 nyaéta wacana déskripsi. Ieu panalungtikan miboga tujuan hayang nalungtik ngeunaan karangan déskripsi siswa kelas V pikeun dipake modél téks bacaan. Métode nu dipaké dina panalungtikan nyaéta métode déskriftif. Data dianalisis sacara induktif. Kamampuh siswa SD dina nulis karangan déskripsi anu dianalisis tina komponén eusi, organisasi gagasan, adegan kalimah, pilihan kecap, éjahan jeung karapihan. Satuluyna, karangan déskripsi anu alus dipilih pikeun dipaké modél téks bahan ajar maca. Ari keur nguji cocog henteuna atawa alus henteuna bahan bacaan, dipaké tés kamampuh maca maké Formula Fry jeung tés cloze. Tina 10 karangan nu skorna pangluhurna diuji keterbacaanan maké Formula Fry. Hasina, 6 karangan nu posisi keterbacaanana di kelas 4-5, hartina bisa dipaké di kelas V. Karangan nu bisa dipaké di kelas V diuji deui keterbacaanana maké tés cloze. Hasilna 5 karangan anu bisa dipaké modél téks bacaan siswa di kelas 5. Kecap galeuh: Karangan Déskripsi, Modél Téks Bacaan Siswa Cara menyampaikan isi pikiran, perasaan dan kehendak bisa secara langsung melalui percakapan atau secara tak langsung melalui tulisan, contohnya dalam bentuk karangan/wacana. Wacana yang paling sering diajarkan di sekolah dalam Kurikulum Tingkat Daerah Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda taun 2013 adalah wacana deskripsi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti karangan deskripsi siswa kelas V untuk dijadikan model teks bacaan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriftif. Sedangkan data dianalisis secara induktif. Kemampuan siswa kelas V SD dalam menulis karangan deskripsi dianlisis dari komponen isi, organisasi gagasan, kosa kata, struktur kalimat, dan tulisan. Hasil karangan deskripsi siswa yang bagus akan dipilih untuk model teks bacaan siswa dalam pembelajaran membaca. Untuk menguji karangan tersebut digunakan tes keterbacaan yaitu Formula Fry dan tes cloze. Dari 10 karangan yang mendapat skor tertinggi diuji keterbacaannya memakai Formula Fry. Hasilnya 6 karangan dipakai menempati posisis keterbacan di kelas 4-5, artinya bisa dipakai di kelas V. Lalu karangan tersebut diuji lagi keterbacaanya memakai tes cloze, dan 5 karangan bisa dipakai sebagai medel teks bacaan siswa. Kata kunci Karangan Deskripsi, Model Teks Bacaan Siswa

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No. Panggil : S BBS ASD k-2016; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Nunuy Nurjanah
Uncontrolled Keywords: Karangan Déskripsi, Modél Téks Bacaan Siswa
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Neni Sumarni
Date Deposited: 31 Oct 2017 06:25
Last Modified: 31 Oct 2017 06:25
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/27680

Actions (login required)

View Item View Item