MÉDIA PHOTOSTORY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA DINA NULIS WARTA: (Studi Kuasi Éskpérimén ka Siswa Kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajaran 2015/2016)

Herdyani, Vemy Silvia (2016) MÉDIA PHOTOSTORY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH SISWA DINA NULIS WARTA: (Studi Kuasi Éskpérimén ka Siswa Kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajaran 2015/2016). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1205326_Title.pdf

Download (291kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205326_Abstract.pdf

Download (175kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205326_Table_of_content.pdf

Download (147kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205326_Chapter1.pdf

Download (227kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205326_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (527kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205326_Chapter3.pdf

Download (848kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205326_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (655kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205326_Chapter5.pdf

Download (144kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205326_Bibliography.pdf

Download (196kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205326_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (132kB)
[img] Text
S_BD_1205326_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (154kB)
[img] Text
S_BD_1205326_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (158kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh nulis warta siswa kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung. Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun kamampuh nulis warta saméméh jeung sabada ngagunakeun média photostory jeung béda anu signifikan antara saméméh jeung sabada ngagunakeun média photostory. Métode nu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta pre-test post-test. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung nu jumlahna 33 urang. Data nu dibeunangkeun di analisis sacara statistik, nya éta uji normalitas data ngagunakeun chi-kuadrat, uji homogenitas data ngagunakeun uji F, jeung uji hippotésis ngagunakeun uji t. Dumasar kana hasil panalungtikan nu geus dilakukeun, dina pre-test ngan 7 urang siswa nu mampuh nulis warta atawa 21%, sedengkeun dina post-test ngaronjat jadi 27 urang nu mampuh nulis warta atawa 82%. Rata-rata hasil diajar nulis warta siswa kelas IX C saméméh ngagunakeun média photostory nya éta 65,48 can luyu jeung Kriteria Katuntasan Minimal (KKM), sedengkeun rata-rata sabada ngagunakeun média photostory nya éta 80,68. Dumasar kana hasil uji t, kabukti yén titung (9,88) > ttabel (2,46), nu hartina hipotésis ditarima. Bisa disebutkeun yén média photostory bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis warta siswa kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung taun ajaran 2015/2016. Kecap Galeuh: média photostory, nulis warta Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya kemampuan menulis berita siswa kelas IX C SMP kartika XIX-2 bandung, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis berita siswa sebelum dan sesudah menggunakan media photostory dan beda signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan media photostory. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pre-test post-test. Sumber data yang diambil dalah siswa kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung sebanyak 33 siswa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik, yaitu uji normalitas data menggunakan chi-kuadrat, uji homogenitas data menggunakan uji F, uji hipotesis menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan menulis berita siswa kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung sebelum menggunakan media photostory yaitu masuk kedalam kategori belum mampu dengan rata-rata nilai 65,48, sedangkan kemampuan menulis siswa setelah menggunakan media photostory yaitu masuk dalam kategori mampu dengan rata-rata nilai 80,68. Dari hasil uji t, terbukti bahwa titung (9,88) > ttabel (2,46) yang berarti hipotesis diterima. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa media photostory bisa meningkatkan kemampuan menulis berita siswa kelas IX C SMP Kartika XIX-2 Bandung taun ajaran 2015/2016. Kata Kunci: media photostory, menulis berita This research is mtivated lack of ability to write news of students class IX C Kartika Junior High School XIX-2 Bandung, which aims to describe the students ability to write news before and after using media of photostory and a difference significant between before and after using media of photostory. The method used in this study is a pre-test post-test method. The data source is taken from clas IX C student of Kartika XIX-2 Bandung as many as 33 students. Data obtained were analyze using statistical analysis, namely the data normality test using chi-kuadrat, data homogenity test using F test, and hypotesis test using t test. The result showed the ability writing news of students class IX C Kartika Junior High School XIX-2 Bandung students before and after media photostory are included in the category have not been able with the average value of 65,48, wheares students writing ability after using a media of photostory is included in the category capable with an average value of 80,68, and the results of of the t test, proved that titung (9,88) > ttabel (2,46), wich means that the hypotesis is accepted. Based on the results of of the research, it can be concluded that the media of photostory can improve the ability writing news of class IX C students of Senior High School Kartika XIX-2 Bandung 2015/2016. Keywords: media of photostory, writing news

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_HER m-2016; Pembimbing : I. Usep Kuswari, Hermawan
Uncontrolled Keywords: Bahasa Sunda, media photostory, menulis berita
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 27 Mar 2017 00:45
Last Modified: 27 Mar 2017 00:45
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/23242

Actions (login required)

View Item View Item