MÉDIA PHOTOSTORY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK

Julianti, Maria (2016) MÉDIA PHOTOSTORY PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1206477_Title.pdf

Download (96kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206477_Abstract.pdf

Download (146kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206477_Chapter 1.pdf

Download (221kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206477_Chapter 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (277kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1206477_Chapter 3.pdf

Download (394kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206477_Chapter 4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (902kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1206477_Chapter 5.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1206477_Bibliography.pdf

Download (135kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1206477_Appendix 1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (166kB)
[img] Text
S_BD_1206477_Appendix 2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img] Text
S_BD_1206477_Appendix 3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (204kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa dina nulis sajak. Pasualan anu karandapan ku siswa nalika nulis sajak nya éta hésé ngébréhkeun idé anu aya dina pikiranana kana wangun tulisan. Salian ti éta, nalika nulis sajak lolobana siswa can paham kana unsur-unsur anu ngawangun sajak. Dina ieu hal, guru miboga peran anu penting dina pangajaran nulis sajak pikeun ngaronjatkeun kamampuh siswa dina nulis sajak. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun jeung nganalisis rarancang pangajaran nulis sajak maké média photostory, prak-prakan pangajaran nulis sajak maké média photostory dina tiap siklus, sarta hasil pangajaran nulis sajak maké média photostory dina tiap siklus. Métode dina ieu panalungtikan nya éta Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Téhnik dina ieu panalungtikan pikeun ngumpulkeun data nya éta maké téhnik tés kamampuh siswa, obsérvasi, catetan lapangan, jeung dokuméntasi. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas VII-H SMP Negeri 2 Lémbang anu jumlahan 33 siswa. Dumasar kana panalungtikan nu geus dilaksanakeun salila tilu siklus, kapaluruh hasil dina siklus I nya éta 66,67% siswa tuntas nulis sajak kalayan rata-rata peunteun 67,2. Dina siklus II, hasil diajar nulis sajak siswa ngaronjat jadi tuntas kalayan rata-rata peunteun 81,7. Pikeun ngukuhan éféktivitas média photostory, dilaksanakeun siklus III. Dumasar kana évaluasi pembelajaran tétéla dina siklus III préstasi nulis siswa téh leuwih ngaronjat kalayan tuntas tur rata-rata peunteun 84,7. Ku sabab kitu, bisa dicindekkeun yén pangajaran nulis sajak maké média photostory bisa ngaronjatkeun kamampuh siswa dina nulis sajak.;--- The research problome is writing-poem ability. The problem the students face in writing a poem is they are having troubles in coverting their idea into a writing. Besides, the students mostly do not understand what elements should have been in a poem. In this case, the teacher plays an important role in teaching writing-poem. This research aims to describe and analyze the writing-poem learning plan using photostory media, learning implementation of writing poem lesson using photostory in every cycle, and the learning result of writing-poem lesson using photostory on every cycle. The research uses Classroom Action Reasearch (CAR) method. The technique used in collecting the data are students ability test, observation, field note, and documentation. The resource of the research are 33 students of VII-H class of 2 Junor High School Lembang. Based on the research which has been done by three cycles, the result from the first cycle is 66,67% students writing completeness with the average score 67,2. On the second cycle, students writing completeness increassed, reaching 100% completeness with the average score 81,7. On the third cycle, the average score increased, reaching 84,7. Therefore, it can be concluded that writing-poem lesson using photostory media, can improve students writing poem ability.;--- Latar belakang dari penelitian ini yaitu kurangnya kemampuan siswa dalam menulis sajak. Permasalahan yang dihadapi siswa dalam menulis sajak yaitu siswa kesulitan dalam menuangkan ide yang ada dalam pikirannya ke dalam bentuk bahasa tulis. Selain itu, ketika menulis sajak sebagian besar siswa belum memahami unsur-unsur yang harus ada dalam sajak. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting dalam pembelajaran menulis sajak untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis sajak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rencana pembelajaran menulis sajak menggunakan media photostory, pelaksanaan pembelajaran menulis sajak menggunakan media photostory dalam setiap siklus, dan hasil pembelajaran menulis sajak menggunakan media photostory dalam setiap siklus. Penelitian ini menggunakan metode Penetilian Tindakan Kelas (PTK). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik tes kemampuan siswa, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini yaitu siswa kelas VII-H SMP Negeri 2 Lembang yang berjumlah 33 siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam tiga siklus, adapun hasil yang diperoleh pada siklus I yaitu ketuntasan siswa sebanyak 66,67% dengan rata-rata nilai 67,2. Pada siklus II, ketuntasan siswa meningkat menjadi 100% dengan rata-rata nilai 81,7. Pada siklus III, adanya peningkatan yaitu rata-rata nilai meningkat menjadi 84,7. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menulis sajak menggunakan media photostory dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis sajak.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD JUL m 2016 Pembimbing: I. Yayat Sudaryat, II. Ade Sutisna
Uncontrolled Keywords: média photostory, nulis sajak, photostory media, writing-poem, media photostory, menulis sajak
Subjects: P Language and Literature > PK Indo-Iranian
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 28 Aug 2017 08:17
Last Modified: 28 Aug 2017 08:17
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/25313

Actions (login required)

View Item View Item