Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z
Number of items: 91.

A

Agustyn, Elsa (2015) KASENIAN CALUNG ‘GROUP TRIYASA’ DI KOTA SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XI (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ÉSTÉTIKA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Amalia, Noor Ilmi (2015) SISTEM KAPERCAYAAN KAMPUNG ADAT CIPTAGELAR KABUPATEN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI KELAS XII SMA : Tilikan Etnografi. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Amalia, Rizka (2015) MÉDIA GAME PUZZLE DINA NGARONJATKEUN KAMAMPUH MIKAWANOH KABEUNGHARAN KECAP BASA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas VIII-C SMP 4 Muhammadiyah Margahayu Taun Ajaran 2014/2015). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anggraeni, Reni (2015) TRADISI BABARIT DI KAMPUNG CIBENDA KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA: Kajian Struktural dan Semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Anjarsari, Pepy Sri (2015) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN MORAL DINA KUMPULAN CARPON SANGGEUS UMUR TUNGGANG GUNUNG KARYA USÉP ROMLI H.M. PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Apiyanti, Sri (2015) PAMALI DINA KAKANDUNGAN ANU AYA DI DÉSA JAYAGIRI KACAMATAN LEMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aprilia, Annisa Hardiyanti (2015) KECAP SEREPAN DINA KARANGAN PAGUNEMAN SISWA KELAS VII SMP NEGERI 6 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Arief, Fajriansyah Noviar (2015) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN TOPÉNG BANJÉT “PENDUL” DI DÉSA LEMAHDUHUR KECAMATAN TEMPURAN KABUPATÉN KARAWANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BAHASAN BUDAYA DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ashary, Risky (2015) SOSIOLOGI SASTRA DINA KUMPULAN CARPON KATALIMBENG ANGEN-ANGEN KARYA BUDI RAHAYU TAMSYAH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

B

Bayu, Denis Erla (2015) INTERFÉRÉNSI BASA INDONESIA KANA BASA SUNDA DINA KARANGAN PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII-7 SMP NEGERI 43 BANDUNG TAUN AJARAN 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Darunnajah, Nadia (2015) PRINSIP KASOPANAN DINA CARITA NYAMBUNG DIRAWU KÉLONG KARYA AHMAD BAKRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN PAGUNEMAN DI KELAS VII SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Desita, Novianty (2015) AJÉN BUDAYA DINA KASENIAN DUR ONG DI DÉSA CIKALONG KACAMATAN CIKALONG WÉTAN KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dianawati, - (2015) INVÉNTARISASI JEUNG ANALISIS STRUKTUR PUISI MANTRA DI DÉSA JINGKANG KACAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN SASTRA DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

F

Fahroji, Dendi Iman (2015) MÉDIA ORIGAMI UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN PENGALAMAN PRIBADI: Studi Kuasi Ékspérimen pada Siswa Kelas VII B SMP Negeri 3 Lembang Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fauziyyah, Fatimah Nur (2015) KAJIAN STRUKTUR DAN SEMIOTIK DALAM UPACARA ADAT KAWIN CAI DI BALONG DALEM DESA BABAKAN MULYA KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA BAHASAN DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fawzia, Nistia Mawarni (2015) AJÉN ÉSTÉTIS DINA KASENIAN PENCA SILAT MAÉNPO CIKALONG PADÉPOKAN MAÉNPO CIKALONG DI KAMPUNG WARUJAJAR KELURAHAN SOLOKPANDAN KECAMATAN CIANJUR KABUPATÉN CIANJUR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN KASENIAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Fibriani, Irma (2015) MODÉL KOOPERATIP TEAMS GAME TORNAMENT (TGT) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA WARTA : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas VIII-B SMP Kartika XIX 1 Bandung Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Firmansyah, Deri Eka (2015) RÉPRÉSENTASI IDÉOLOGI GÉNDER DINA KUMPULAN CARPON NU HARAYANG DIHARGAAN KARYA DARPAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

HIKMAH, NITA NUR (2015) KORELASI ANTARA PENGGUNAAN BAHASA SEHARI-HARI DENGAN KEMAMPUAN BERPIDATO SISWA KELAS X MIA 2 SMA PASUNDAN 1 BANDUNG TAHUN AJARAN 2014/2015 1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hadadi, Isri Nurwindasari (2015) Upacara Nyiramkeun Pusaka Karajaan Talaga Manggung di Désa Talaga Wétan Kac. Talaga Kab. Majalengka Pikeun Bahan Pangajaran Maca Artikel di SMA Kelas XII : ulikan sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hakim, Imam Rakhman (2015) ISTILAH-ISTILAH DINA KASENIAN JIGPRAK DI DESA SITU ILIR KECAMATAN CIBUNGBULANG BOGOR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA PEDARAN NGEUNAAN KASENIAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hartatiana, Eneng Inggrit (2015) MODÉL CONCEPT SENTENCEDINA PANGAJARAN NULIS WAWARAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hidayanti, Ari Dwi (2015) ISTILAH-ISTILAH DALAM ARSITEKTUR RUMAH ADAT KAMPUNG BUDAYA SINDANGBARANG DESA PASIR EURIH KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA ARTIKEL BUDAYA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hikhaiat, Taufan (2015) MODÉL PANGAJARAN SNOWBALL TRHOWING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH BIANTARA (Studi kuasi Ékspérimén di Kelas X-Bahasa SMA Negeri 10 Bandung Taun Ajar 2014-2015). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Hilma, Esa (2015) MODÉL PANGAJARAN MAKE A MATCH PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS GUGURITAN (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-B SMP Pasundan 4 Bandung Taun Ajaran 2014/2015). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Huda, Mimif Miftahul (2015) AJÉN FALSAFAH KASENIAN PENCA SILAT DI PAGURON SILAT BUHUN KABUYUTAN GEGERKALONG KECAMATAN SUKASARI BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Ibrahim, Yosef Mubarok (2015) NASKAH DRAMA JEBLOG KARYA NAZARUDIN AZHAR (Tilikan Strukturalisme Génétik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Imamah, Rida Ridlotul (2015) MÉDIA VISUAL TILU DIMÉNSI (3D) DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK: (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-F SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis Taun Ajaran 2014/2015). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

J

Jamilah, Ai (2015) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG FÉMINIS KANA NOVÉL HANDEULEUM ‘NA HATÉ BEUREUM KARYA CHYÉ RÉTTY ISNÉNDÉS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Junaedi, Nevia Dwi Putri (2015) KAJIAN STRUKTUR JEUNG SÉMIOTIK KANA RUMPAKA PANAMBIH SANGGIAN MANG ENGKOSPIKEUN BAHAN PANGAJARAN RUMPAKA KAWIH DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Karlina, Ai (2015) AJÉN ÉSTÉTIS DINA KASENIAN ULIN BARONG DI KALURAHAN SÉKÉLOA KACAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kelana, Susi Riska (2015) SENI BELUK DI DÉSA RANCAKALONG KACAMATAN RANCAKALONG KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII : Ulikan Struktural jeung Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kharis, Iksan (2015) AJÉN ATIKAN JEUNG SÉMIOTIK DINA FOLKLOR KAPAMALIAN DI KECAMATAN SUBANG KABUPATÉN SUBANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kurnia, Wira Oka (2015) MODÉL PANGAJARAN MULTILITERASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-K SMPN 45 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kurniati, Titin (2015) FRASA ÉNDOSÉNTRIK KOORDINATIF DINA FIKSIMINI BASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Lestari, Anisa (2015) KECAP PANYAMBUNG DINA SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIII-C SMPN 45 BANDUNG TAUN AJARAN 2014-2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Listiani, Anih Ginda (2015) KECAP PAGAWÉAN DINA NOVÉL PRASASTI NU NGANCIK NA ATI KARYA POPON SAADAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMP. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

M

Mahardhika, Rany (2015) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGIS KANA NOVEL SRIPANGGUNG KARYA TJARAKA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Maulani, Cici (2015) RARANGKÉN TUKANG DINA KARANGAN PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII SMPN 44 BANDUNG : Tilikan Struktur, Fungsi, jeung Harti. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Meisaroh, Siti (2015) HUBUNGAN LINGKUNGAN ATIKAN JEUNG SIKEP BASA SISWA KELAS VII SMPN 44 BANDUNG TAUN AJARAN 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Melianti, Resti (2015) AJÉN MORAL DINA KUMPULAN DONGÉNG SI KABAYAN TAPA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI SMP KELAS VII(TILIKAN STRUKTURAL JEUNG SÉMIOTIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Miranti, Deti (2015) MODÉL STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING DINA PANGAJARAN NULIS TÉKS PANGALAMAN PRIBADI : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII.16 SMP Negeri 4 Cimahi Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Munawar, Firman (2015) SIMBOL-SIMBOL DINA TRADISI UPACARA RUWATAN LEMBUR DI DÉSA GUDANG KAHURIPAN KECAMATAN LEMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN BAHASAN BUDAYA DI SMA KELAS XI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muslimah, Didah F. (2015) ASPÉK SOSIAL DINA BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mutohharoh, Ai Nurul (2015) PUISI PUPUJIAN DI DESA TIGAHERANG KECAMATAN RAJADESA KABUPATEN CIAMIS UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN APRESIASI SASTRA DI SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Ningsih, D.Nurfajrin (2015) NOVEL-NOVEL SUNDA ANU MEDAL TAUN-2013. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Novianti, Nurlela (2015) UPACARA ADAT GUSARANANU AYA DI DESA TAMBAKMEKAR KACAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG : Ulikan Struktural jeung Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nugraha, Hernisa Agustiani (2015) UNSUR LINGKUNGAN DALAM BABASAN DAN PARIBASA SUNDA UNTUK BAHAN PENGAJARAN PAKEMAN BASA DI KELAS XI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurdin, Iman (2015) ASPÉK SOSIOLOGI SASTRA DINA KUMPULAN CARPON JAJATÉN NINGGANG PAPASTÉN KARYA YUS RUSYANA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurhuda, Denny Adrian (2015) MODÉL PANGAJARAN KOOPERATIF MAKE A MATCH PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS DÉSKRIPSI NU NGANDUNG PAKEMAN BASA : Studi Kuasi Ékspérimen ka Siswa Kelas XI MIA-4 SMA Negeri 6 Garut Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurjanah, Dini (2015) IMPLEMÉNTASI MODÉL TIME TOKEN ARENDS DINA PANGAJARAN NYARITA BAHASAN BUDAYA SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurjatika, Risma (2015) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA KASENIAN WAYANG LANDUNG DI DÉSA PANJALU KECAMATAN PANJALU PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurmuslimah, Baity (2015) KASALAHAN MORFOLOGIS DINA TÉKS BIANTARA SISWA KELAS IX SMP PASUNDAN 4 BANDUNG TAUN AJARAN 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nursolihah, - (2015) KUMPULAN CARPON HALIMUN PEUTING KARYA ISKANDARWASSID: TILIKAN SOSIOLOGI SASTRA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Padilah, Rida (2015) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA SÉBA CIBURUY DÉSA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Permana, Aang Dedi (2015) Ajén Éstétika dina Upacara Tradisi Cingcowong di Désa Luragung Landeuh pikeun Alternatif Bahan Pangajaran Maca di SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Pradja, Wahyudi Eka (2015) Tradisi Ngaruat Jagat Di Désa Situraja Kecamatan Situraja Kabupatén Sumedang : ulikan semiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Priyana, Yan (2015) TOPONIMI NGARAN-NGARAN CURUG DI WILAYAH PURWASUKA (PURWAKARTA, SUBANG, KARAWANG) DUMASAR CARITA RAYAT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Q

Qori’ah, Suci Nurul (2015) PUPUJIANNU AYA DI PONDOK PASANTRÉN AL-BAROKAH BANDUNG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP KELAS VII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rahayu, Nessa Fauzy (2015) DÉIKSIS ANAFORIS JEUNG DÉIKSIS KATAFORIS DINA CARPON MAJALAH MANGLÉ. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rahmi, Isna Asri (2015) Rumpaka Tembang Pasantrén Hariring Dangding Cigawiran Karya K.R. Iyet Dimyati :kajian struktural dan sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rayadin, Dicky (2015) UNSUR SÉMIOTIK DINA UPACARA RUWATAN BUMI HAJAT BURUAN DI KAMPUNG CIKAREUMBI DÉSA CIKIDANG KACAMATAN LÉMBANG KABUPATÉN BANDUNG BARAT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Resha, Trenggina (2015) MEDIA FACEBOOK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENULIS PENGALAMAN PRIBADI (Studi Kuasi Eksperimen kepada Siswa Kelas VII 3 SMP Negeri 16 Bandung Taun Ajaran 2014/2015). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ridwan, Muhammad (2015) MÉDIA ULAR TANGGA DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-C SMP PGRI Cibadak Kabupaten Sukabumi Taun Ajar 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizky, Malia Julianty (2015) MODÉL PANGAJARAN WORD SQUARE PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUHNULIS AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas X-A SMA Negeri 1 Nanggung Kabupaten Bogor Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rosita, Gita (2015) MODÉL PANGAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rosita, Rita (2015) MODÉL FIELD TRIP PIKEUN PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK. S1 thesis, Univesitas Pendidikan Indonesia.

Rukmana, Heryani Isman (2015) UNSUR SEMIOTIK DALAM TRADISI NGIKIS DI DESA KARANGKAMULYAN KABUPATEN CIAMIS UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Santika, Deuis (2015) KARAKTERISTIK TOKOH DINA NOVÈL PRASASTI NU NGANCIK NA ATI KARYA POPON SAADAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA (TILIKAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sasmita, Rini Andriani (2015) TRANSLITERASI JEUNG ANALISIS STRUKTURAL DINA NASKAH BABAD GALUH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA CARITA BUHUN DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Setiawati, Resna (2015) KATA GANTI DALAM KUMPULAN CERPEN MA INUNG NÉWAK CAHAYA KARTA MAMAT SASMITA UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN DI SMP1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Shofiani, Wafa (2015) MODÉL PANGAJARAN TIMBAL-BALIK (RECIPROCAL TEACHING) DINA MACA CARITA PONDOK. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Solehudin, Aditia (2015) CAMPUR KODE DINA AKUN TWITTER MAHASISWA DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FPBS UPI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Srimulyani, Aas (2015) KAULINAN BARUDAK DI DÉSA TANJUNGWANGIKACAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Suhaemi, Emi (2015) MODÉL PANGAJARAN ARTIKULASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN CARPON : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-TKJ SMK Kartika Candra XIX Bandung Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sulistian, Andri Tri (2015) MODÉL INVÉSTIGASI KELOMPOK PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS SAJAK: Studi Kuasi Eksperimen ka Siswa Kelas XI MIA 2 SMA Pasundan 8 Bandung Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Supriadi, Rian (2015) TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH WAWACAN SULUK PANJI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susanti, Rini (2015) ULIKAN FILOLOGI NASKAH KUMPULAN MANTRA TI DUSUN PÉRÉNG DÉSA TALUN KECAMATAN IBUN KABUPATÉN BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sutrisna, Dini Novianti (2015) SAJARAH CIJULANG: ULIKAN STRUKTURAL, SEMIOTIK, JEUNG ÉTNOPÉDAGOGIK. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Suwanda, Nur Aisyah (2015) PAKEMAN BASA DINA NOVEL PANGÉRAN KORNÉL KARANGAN R. MÉMÉD SASTRAHADIPRAWIRA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tita, - (2015) KASENIAN ANGKLUNG BUNCIS DI KACAMATAN CIGUGUR KABUPATÉN KUNINGAN PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA BAHASAN DI SMA KELAS XII : Tilikan Struktur jeung Sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

U

Ulfah, Rahmalia (2015) KALIMAH IMPOSITIF DINA NOVÉL BARUANG KA NU NGARORA KARANGAN D.K. ARDIWINATA: Tilikan Adegan, Ma’na, jeung Maksim Kasopanan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Utami, Atik Putri (2015) AJEN FALSAFAH NU NYAMPAK DINA KASENIAN RONGGÉNG GUNUNG KABUPATEN PANGANDARAN1. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Utami, Resmi Putri (2015) TRADISI SENI PENCA ORAY DI PERGURUAN SINAR RAKSA MUDA KECAMATAN SAMARANG, KABUPATEN GARUT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Utami, Silvia Mega (2015) SIMBOL-SIMBOL DALAM KESENIAN GEMBYUNG DI KAMPUNG NAGROG DESA CIPANAS KECAMATAN TANJUNGKERTA KABUPATEN SUMEDANG UNTUK BAHAN PEMBELAJARAN MEMBACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII (Tilikan Struktural jeung Semiotik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Wibawa, Riksa Sukma (2015) ANALISIS STRUKTURAL DINA KUMPULAN SAJAK TITIMANGSA KARYA ABDULLAH MUSTAPPA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yanuariska, Yogi Yogaswara (2015) MODÉL PANGAJARAN QUANTUM TEACHING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII C SMPN 12 Bandung Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yanuariska, Yogi Yogaswara (2015) MODÉL PANGAJARAN QUANTUM TEACHING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII C SMPN 12 Bandung Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yazid, Thaifur Abu (2015) Analisis Struktur jeung Ajén Budaya dina Novel Baruang ka nu Ngarora Karya D.K. Ardiwinata. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Yulianti, Neng (2015) KESALAHAN MENGGUNAKAN KATA TUGAS DALAM MENULIS SURAT PRIBADI SISWA KELAS VIII-B SMP NEGERI 14 BANDUNG TAUN AJARAN 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Z

Zaelani, Tatang (2015) ASPÉK KAPRIBADIAN DINA NOVELET CATETAN POÉAN RÉRÉ (CPR) KARYA AI KORALIATI (KAJIAN STRUKTUR JEUNG PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Fri Feb 3 08:47:05 2023 WIB.