KARAKTERISTIK TOKOH DINA NOVÈL PRASASTI NU NGANCIK NA ATI KARYA POPON SAADAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA (TILIKAN PSIKOLOGI SASTRA)

Santika, Deuis (2015) KARAKTERISTIK TOKOH DINA NOVÈL PRASASTI NU NGANCIK NA ATI KARYA POPON SAADAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA (TILIKAN PSIKOLOGI SASTRA). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1100492_Title.pdf

Download (354kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1100492_Abstract.pdf

Download (235kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1100492_Table_of_content.pdf

Download (266kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1100492_Chapter1.pdf

Download (309kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1100492_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (447kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1100492_Chapter3.pdf

Download (300kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1100492_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (723kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1100492_Chapter5.pdf

Download (191kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1100492_Bibliography.pdf

Download (236kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1100492_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (410kB)
[img] Text
S_BD_1100492_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (208kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan ku sabab ayana daya irut panalungtik kana tokoh nu aya dina novel Prasasti nu Ngancik na Ati karya Popon Saadah. Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun ngaidentifikasi aspék kajiwaan kalayan tilikan psikologi sastra. Ieu panalungtikan ngagunakeun métode deskriptip kalayan pamarekan kualitatif. Sumber data nu digunakeun nyaéta analisis dokumén kalayan nyokot sampel ku cara slip data. Ngaliwatan ieu panalungtikan, unsur-unsur prosa dina novel Prasasti nu Ngancik na Ati ngangkat téma kahirupan cinta Ieu panalungtikan ngagambarkeun yén penokohan dina ieu novel dipangaruhan ku proses psikologis. Proses méntal tokoh-tokohna bisa diteuleuman ngaliwatan tiori Sigmund Freud (id, ego, jeung superego) nu bisa ngagambarkeun pikiran jeung perasaan tokoh. Hasil interprétasi psikoanalisis kana tokoh-tokoh nu aya dina ieu novel miboga watek nu béda-béda. Karakter Rinéga nya éta teu bisa nangtukeun sikep, lumpat tina masalah, perhatian, jeung nurut. Karakter Prasasti nya éta kurang percaya diri, hésé dipikaharti, jeung optimis, sedengkeun Fauzan miboga karakter nu béréhan, ngukur sagala hal ku matéri, jeung sombong. Hasil tina ieu panalungtikan bisa dijadikeun alternatif pikeun pangajaran aprésiasi sastra di SMA. Ngaliwatan ieu panalungtikan, anggapan yén sastra téh mangrupa wujud tina kahirupan sosial masarakat geus bisa dibuktikeun. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap tokoh yang ada dalam novel Prasasti nu Ngancik na Ati karya Popon Saadah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek kejiwaannya dengan tinjauan psikologi sastra. penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah analisis dokumen dengan pengambilan sampel yang digunakan adalah slip data. Melalui penelitian ini, diketahui unsur-unsur prosa dalam novel Prasasti nu Ngancik na Ati dengan tema kehidupan cinta. Penelitian ini menunjukkan bahwa penokohan dalam novel ini dipengaruhi oleh proses psikologis. Aspek kejiwaan dalam novel ini dapat ditunjukkan dari karakter masing-masing tokohnya. Proses mental tokoh-tokohnya dapat dipahami melalui pendalaman teori Sigmund Freud (id, ego, dan super ego) yang dapat menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh. Hasil interpretasi psikoanalisis terhadap tokoh yang ada dalam novel ini mempuyai watak yang berbeda-beda. Rinega bersifat tidak bisa menentukan sikap, lari dari masalah, perhatian, dan penurut. Prasasti bersifat kurang percaya diri, susah ditebak, dan optimis. Sedangkan Fauzan memiliki sifat royal, mengukur segala sesuatu dengan materi, dan sombong. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan alternatif untuk pembelajaran apresiasi sastra di tingkat SMA. Melalui penelitian ini maka anggapan bahwa sastra merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakat dapat dibuktikan keberadaannya.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_SAN k-2015
Uncontrolled Keywords: Bahasa Sunda, Novel Prasasti, Sastra Sunda
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 12 Mar 2015 04:33
Last Modified: 12 Mar 2015 04:33
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/13990

Actions (login required)

View Item View Item