MODÉL PANGAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI

Rosita, Gita (2015) MODÉL PANGAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1104798_Title.pdf

Download (222kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104798_Abstract.pdf

Download (219kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104798_Table_of_content.pdf

Download (208kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104798_Chapter1.pdf

Download (220kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104798_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (344kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1104798_Chapter3.pdf

Download (435kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104798_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (711kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1104798_Chapter5.pdf

Download (204kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104798_Bibluography.pdf

Download (135kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104798_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (263kB)
[img] Text
S_BD_1104798_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (252kB)
[img] Text
S_BD_1104798_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang dina ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa dina pangajaran nulis hususna pangajaran nulis pangalaman pribadi. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho naha aya béda anu signifikan tina kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII-4 SMP Negeri 43 Bandung saméméh jeung sanggeus ngagunakeun modél examples non examples. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode studi kuasi ékspérimén, kalawan desain one group pretest postest design. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas VII-4 SMP Negeri 43 Bandung. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nya éta Modél Examples Non Examples, sedengkeun variabel kaugerna nya éta kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa. Instrumén anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nya éta instrumén tés. Data anu geus aya diolah ngagunakeun analisis t test. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata hasil diajar nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII-4 saméméh ngagunakeun modél examples non examples nya éta (62) can saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedengkeun rata-rata sanggeus ngagunakeun modél examples non examples nya éta (78) geus saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sabada dilakukeun analisis ngagunakeun t test harga titung (11,11) > ttabél (2,46). Hartina, modél examples non examples bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis pangalaman pribadi siswa kelas VII-4 SMP Negeri 43 Bandung. Kecap Galeuh: Model pembelajaran, examples non examples, menulis pengalaman pribadi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis khususnya pembelajaran menulis pengalaman pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi peningkatan kemampuan dalam keterampilan menulis pengalaman pribadi di kelas VII-4 SMP Negeri 43 Bandung dengan menggunakan Model Examples Non Examples. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen dengan desain one group pretest postest design. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-4 SMP Negeri 43 Bandung. Variabel bebas dalam penelitian adalah Model Examples Non Examples, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan dalam keterampilan menulis pengalaman pribadi. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu instrument tes. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis t test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata hasil belajar menulis pengalaman pribadi siswa kelas VII-4 sebelum menggunakan model examples non examples yaitu (62) belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan rata-rata setelah menggunakan model examples non examples adalah (78) sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Setelah dilakukan analisis dengan t test diperoleh harga titung (11,11) > ttabel (2,46). Dengan demikian terbukti bahwa Model Examples Non Examples dapat meningkatkan hasil belajar menulis pengalaman pribadi pada siswa kelas VII-4 SMP Negeri 43 Bandung. Kata kunci: Model pembelajaran, examples non examples, menulis pengalaman pribadi. This research is based on the lack of ability of the student in writing learning especially writing a personal experience. This research is purposed for knowing the significance of increasing the skill of writing a personal experience of the student of class VII-4 SMP Negeri 43 Bandung using model examples non examples. The method that used in this research is experimental quasi study with one group pretest pos test design. The source of data in this research is student of class VII-4 SMP Negeri 43 Bandung. The independent variable in this research is model examples non examples, and the dependent variable is this case is the skill of writing a personal experience. The instrument of collecting data used in this research is test instrument. After collecting it, data was analyzed using t test analysis. Based on this research, the level average of writing a personal experience of the student of class VII-4 before using model examples non examples was (62), which means under the KKM standard. After using model examples non examples, the level was increased (78), which means it was above the KKM standard. In the term of t test analysis, the result was titung (11,11) > ttabél (2,46). So, it means it is approved that model examples non examples can be used to increase the skill of writing a personal experience of the student of class VII-4 SMP Negeri 43 Bandung. Keywords: instructional model, examples non examples, writing a personal experience.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD ROS m-2015 Pembimbing : I. Usep Kuswari II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: odel pembelajaran, examples non examples, menulis pengalaman pribadi.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 04 May 2015 06:28
Last Modified: 04 May 2015 06:28
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/14426

Actions (login required)

View Item View Item