MODÉL PANGAJARAN MULTILITERASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-K SMPN 45 Bandung Taun Ajaran 2015/2016

Kurnia, Wira Oka (2015) MODÉL PANGAJARAN MULTILITERASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS KARANGAN ÉKSPOSISI: Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-K SMPN 45 Bandung Taun Ajaran 2015/2016. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1205849_Title.pdf

Download (341kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205849_Abstract.pdf

Download (214kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205849_Table_of_content.pdf

Download (161kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205849_Chapter1.pdf

Download (224kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205849_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (343kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205849_Chapter3.pdf

Download (548kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205849_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1205849_Chapter5.pdf

Download (204kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1205849_Bibliography.pdf

Download (133kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1205849_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (14MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan ngadéskripsikeun kamampuh nulis karangan éksposisi siswa kelas VII-K SMPN 45 Bandung taun ajaran 2015/2016 saméméh jeung saenggeus ngagunakeun modél pangajaran multiliterasi, ngaronjatna kamampuh nulis karangan éksposisi siswa kelas VII-K SMPN 45 Bandung taun ajaran 2015/2016 antara saméméh jeung saenggeus ngagunakeun modél pangajaran multiliterasi, jeung signifikansi modél pangajaran multiliterasi dina ngaronjatkeun kamampuh nulis karangan éksposisi siswa kelas VII-K SMPN 45 Bandung taun ajaran 2015/2016. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta kuasi ékspérimén kalayan desain panalungtikan one-group pretest and postest, téhnikna nya éta tés. Pikeun mikanyaho kamampuh siswa dina nulis karangan éksposisi digunakeun analisis statistik, nya éta uji normalitas data ngagunakeun chi-kuadrat, uji homogénitas data ngagunakeun uji F, jeung uji hipotésis ngagunakeun uji t. Dumasar hasil panalungtikan, kapaluruh data nu ngagambarkeun ngaronjatna kamampuh siswa antara pretest jeung posttest. Hasil pretest nuduhkeun yén tina 40 jumlah siswa nu dijadikeun sampel, can aya atawa 0% siswa anu bisa ngahontal peunteun ≥75 kalayan katégori mampuh. Sedengkeun dina posttest, jumlah siswa nu ngahontal peunteun ≥ 75 nulis karangan éksposisi ngaronjat jadi 39 siswa atawa 97,5%. Dumasar hasil uji t, yén titung (27,72) > ttabél (2,46), hartina hipotésis kerja (Ha) ditarima, sedengkeun hipotesis nol (H0) ditolak. Kukituna, modél pangajaran multiliterasi bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis karangan éksposisi siswa kelas VII-K SMPN 45 Bandung taun ajaran 2015/2016.; Penelitian ini mendeskripsikan tentang kemampuan menulis karangan eksposisi siswa kelas VII-K SMPN 45 Bandung tahun ajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran multiliterasi, peningkatan kemampuan menulis karangan eksposisi siswa kelas VII-K SMPN 45 Bandung tahun ajaran 2015/2016 antara sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran multiliterasi, dan signifikansi model pembelajaran multiliterasi dalam menulis karangan eksposisi siswa kelas VII-K SMPN 45 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian one-group pretest and postest. Tekniknya adalah tes. Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis karangan eksposisi digunakan analisis data statistik, yaitu uji normalitas data menggunakan chi-kuadrat, uji homogenitas data menggunakan uji F, dan uji hipotesis menggunakan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data yang menunjukan peningkatan kemampuan siswa antara pretest dan posttest. Hasil pretest menunjukan dari 40 jumlah siswa yang dijadikan sampel, belum ada atau 0% siswa yang bisa mencapai nilai ≥ 75 dengan katégori mampu. Sedengkan hasil posttes menunjukant, jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 75 meningkat jadi 39 siswa atau 97,5%. Berdasarkan hasil uji t terbukti bahwa thitung (27,72) > ttabel (2,46), yang artinya hipotesis kerja (Ha) diterima, sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak. Maka dari itu, model pembelajaran multiliterasi bisa meningkatkan kemampuan menulis karangan eksposisi siswa kelas VII-K SMPN 45 Bandung tahun ajaran 2015/2016.; This study is to discribe writing ability in exposition of student VII-K class SMPN 45 Bandung academic year 2015/2016 before and after multiliterasi model is applied, the increasing of writing ability in exposition of student VII-K class SMPN 45 Bandung academic year 2015/2016 before and after multiliterasi model is applied, and the significance of multiliterasi learning model to increase writing ability in exposition of student VII-K class SMPN 45 Bandung year academic 2015/2016. The method that is used in this study is quasi-experimental with design investigation one-group pratest and pascatest. The technique is test. To know the student’s ability in writing exposition, data analysis is used with statistic analysis, which are chi-square for normality data test, F-test for homogeneity data test, and t-test for hypothesis data test. Based on the result of the study, the increasing of student’s ability is gathered from the data of pre-test and post-test. In pre-test, there are no students who achieve ≥ 70, mean while in post-test, the number of students who get ≥ 70 in writing exposition are increase until 39 students or 97,5%. Based on the result of the t-test, shown that tvalue (27,72) > ttable (2,46), it means that the working hypothesis (Ha) is accepted, meanwhile the zero hypothesis (H0) is rejected. That is to say, the learning model of multiliterasi is able to increase the ability in writing wxposition of student VII-K class SMPN 45 Bandung academic year 2015/2016.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD KUR m-2016; Pembimbing: I. Rahman; II. Nunuy Nurjanah
Uncontrolled Keywords: modél pangajaran multiliterasi, nulis, kamampuh nulis karangan éksposisi, model pembelajarn multiliterasi, menulis, kemampuan menulis karangan éksposisi, multiliterasi learning model, writing, writing eksposition ability
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 25 Jul 2017 04:43
Last Modified: 25 Jul 2017 04:43
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/24098

Actions (login required)

View Item View Item