Upacara Nyiramkeun Pusaka Karajaan Talaga Manggung di Désa Talaga Wétan Kac. Talaga Kab. Majalengka Pikeun Bahan Pangajaran Maca Artikel di SMA Kelas XII : ulikan sémiotik

Hadadi, Isri Nurwindasari (2015) Upacara Nyiramkeun Pusaka Karajaan Talaga Manggung di Désa Talaga Wétan Kac. Talaga Kab. Majalengka Pikeun Bahan Pangajaran Maca Artikel di SMA Kelas XII : ulikan sémiotik. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1102975_Title.pdf

Download (219kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102975_Abstract.pdf

Download (222kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102975_Table_of_content.pdf

Download (150kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102975_Chapter1.pdf

Download (336kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102975_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (375kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1102975_Chapter3.pdf

Download (361kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102975_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (3MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1102975_Chapter5.pdf

Download (214kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102975_Bibliography.pdf

Download (199kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102975_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (255kB)

Abstract

Anu jadi kasang tukang dina ieu panalungtikan nya éta kurangna pangaweruh masarakat Kacamatan Talaga kana arti jeung ma’na anu aya dina upacara nyiramkeun. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun: 1) prak-prakan upacara nyiramkeun; 2) unsur sémiotik dina upacara nyiramkeun; 3) ma’na tina unsur sémiotik anu aya dina upacara nyiramkeun, jeung; 4) ieu hasil kajian pikeun bahan pangajaran maca artikel di SMA kelas XII. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif kualitatif kalayan maké tehnik obsérvasi partisipasi, wawancara, jeung dokuméntasi. Hasilna nuduhkeun yén upacara nyiramkeun dilaksanakeun pikeun ngamumulé barang titinggal karajaan Talaga Manggung Waktu dilaksanakeunna upacara nyiramkeun patali jeung diislamkeunna Radén Panglurah jeung garwana Ratu Parung Sunyalarang, anu diluluguan ku Sunan Gunung Jati Cirebon dina poé Senén tanggal welasan ahir bulan Sapar. Prak-prakan upacara nyiramkeun dimimitian ku ngala cai ti tujuh cinyusu, tuluy kagiatan hadoroh atawa ngado’a babarengan, nyampurkeun cai ti tujuh cinyusu, tuluy prosési nyiramkeun, jeung panutup marebutkeun sayuran jeung cai urut nyiramkeun ku masarakat anu datang dina ieu upacara. Dina upacara nyiramkeun aya 54 unsur sémiotik, nya éta 5 ikon, 9 indéks, jeung 40 simbol. Ieu hasil panalungtikan bisa dipaké pikeun bahan pangajaran maca artikel di SMA kelas XII. Salian ti éta, dipiharep bisa nambahan pangaweruh, jeung masarakat ngarasa reueuskana kabudayaan anu aya di sabudeureunana. Masarakat Sunda kudu babarengan ngariksa jeung ngamumulé kabudayaan anu aya di tatar Sunda, sangkan bisa tetep hirup teu kaéléhkeun ku jaman. Penelitian ini dilatarbelakangi oléh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap arti dan makna yang terkandung dalam upacara nyiramkeun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) pelaksanaan upacara nyiramkeun beserta sejarahnya; 2) unsur semiotik yang terdapat dalam upacara nyiramkeun; 3) makna dari unsur semiotik yang terdapat dalam upacara nyiramkeun, dan; 4) hasil kajian unsur semiotik digunakan sebagai bahan pembelajaran membaca artikel di SMA kelas XII. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan tekhnik observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa upacara nyiramkeun dilaksanakan untuk memelihara dan menjaga barang peninggalan kerajaan Talaga Manggung. Waktu dilaksanakannya upacara nyiramkeun berkaitan dengan diislamkannya Raden Panglurah berserta istrinya Ratu Parung Sunyalarang oleh Sunan Gunung Jati Cirebon pada hari Senin tanggal belasan akhir bulan Safar. Pelaksanaan upacara nyiramkeun diawali dengan diadakannya pengambilan air dari tujuh mata air, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan hadoroh atau do’a bersama, mencampurkan air dari tujuh mata air, kemudian prosési nyiramkeun, dan ditutup dengan memperebutkan air bekas siraman barang-barang pusaka oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam upacara ini. Dalam upacara nyiramkeun terdapat 54 unsur semiotik yang terdiri dari 5 ikon, 9 indeks, dan 40 simbol. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran membaca artikel di SMA kelas XII. Selain itu, diharapkan dapat menambah pengetahuan, dan masyarakat merasa bangga terhadap kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar. Masyarakat Sunda harus bersama-sama menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di tatar Sunda, agar terjaga dan tetap hidup tak terkalahkan oleh jaman.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD HAD u-2015; Pembimbing : I. Ruhaliah, II. Dede Kosasih
Uncontrolled Keywords: upacara nyiramkeun pusaka karajaan Talaga Manggung, bahan pangajaran maca, unsur semiotik
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Tri Agung
Date Deposited: 29 Oct 2015 04:23
Last Modified: 29 Oct 2015 04:23
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/18235

Actions (login required)

View Item View Item