MODÉL FIELD TRIP PIKEUN PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK

Rosita, Rita (2015) MODÉL FIELD TRIP PIKEUN PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK. S1 thesis, Univesitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1101932_title.pdf

Download (161kB)
[img] Text
S_BD_1101932_abstract.pdf

Download (208kB)
[img] Text
S_BD_1101932_table_of_content.pdf

Download (183kB)
[img] Text
S_BD_1101932_chapter1.pdf

Download (204kB)
[img] Text
S_BD_1101932_chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (423kB)
[img] Text
S_BD_1101932_chapter3.pdf

Download (372kB)
[img] Text
S_BD_1101932_chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (871kB)
[img] Text
S_BD_1101932_chapter5.pdf

Download (196kB)
[img] Text
S_BD_1101932_bibliography.pdf

Download (122kB)
[img] Text
S_BD_1101932_appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (270kB)

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurang nyugemakeunna kamampuh siswa dina pangajaran nulis carita pondok. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadeskripsikeun kamampuh nulis carita pondok saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Field Trip. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode studi kuasi ékspérimén, kalawan desain one group pretest postest design. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas VIII-3 SMP Negeri 16 Bandung. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nya éta Modél Field Trip sedengkeun variabel kaugerna nya éta kamampuh nulis carita pondok siswa. Instrumén anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nya éta instrumén tés. Data anu geus aya diolah ngagunakeun analisis t test. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata hasil diajar nulis carita pondok siswa kelas VIII-3 saméméh ngagunakeun modél Field Trip nya éta (67) can saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedengkeun rata-rata sabada ngagunakeun modél Field Trip nya éta (75) geus saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sabada dilakukeun analisis ngagunakeun t test harga titung (7,96) > ttabél (2,46). Hartina, modél Field Trip bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis carita pondok siswa kelas VIII-3 SMP Negeri 16 Bandung

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No Panggil : S BD ROS m-2015 Pembimbing : I.Rahman Ii.Nunuy Nurjanah
Uncontrolled Keywords: Modél pangajaran field trip, nulis, carita pondok
Subjects: P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Staff DAM
Date Deposited: 05 Jan 2016 02:13
Last Modified: 05 Jan 2016 02:13
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/18960

Actions (login required)

View Item View Item