INTERFÉRÉNSI BASA INDONESIA KANA BASA SUNDA DINA KARANGAN PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII-7 SMP NEGERI 43 BANDUNG TAUN AJARAN 2014/2015

Bayu, Denis Erla (2015) INTERFÉRÉNSI BASA INDONESIA KANA BASA SUNDA DINA KARANGAN PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII-7 SMP NEGERI 43 BANDUNG TAUN AJARAN 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1103017_Title.pdf

Download (155kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103017_Abstract.pdf

Download (146kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103017_Table_of_content.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103017_Chapter1.pdf

Download (271kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103017_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (485kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1103017_Chapter3.pdf

Download (220kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103017_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (534kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1103017_Chapter5.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103017_Bibliography.pdf

Download (139kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103017_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (347kB)
[img] Text
S_BD_1103017_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (220kB)
[img] Text
S_BD_1103017_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (232kB)
[img] Text
S_BD_1103017_Appendix4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (245kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta ayana interférénsi basa Indonesia kana basa Sunda nu dilakukeun ku siswa kelas VII-7 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2014/2015 dina nulis karangan pangalaman pribadi. Ieu hal téh dibalukarkeun ku lobana pangaruh basa Indonesia kana basa Sunda dina kahirupan sapopoé masarakat Sunda kaasup dina prosés diajar-ngajar. Ku kituna, diayakeun panalungtikan anu miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun interférénsi basa Indonesia kana basa Sunda nu aya dina karangan pangalaman pribadi siswa kelas VII-7 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2014/2015. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif. Pikeun ngumpulkeun data, téhnik anu digunakeun nya éta téhnik tés, ari pikeun nganalisis data digunakeun téhnik analsis unsur langsung jeung substitusi. Instrumén anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta lembar tés ngarang jeung kartu data. Dumasar kana hasil panalungtikan, tina 36 téks karangan pangalaman pribadi siswa kapanggih 325 kalimah anu ngalaman interférénsi basa Indonesia kana basa Sunda. Tina 325 kalimah téh 81 kecap (24,92%) mangrupa interférénsi fonologis, 13 kecap (4,00%) mangrupa interférénsi morfologis, 154 kecap (47,38%) mangrupa interférénsi sintaksis, jeung 192 kecap (59,08%) mangrupa interférénsi léksikal. Tina éta hasil panalungtikan téh, bisa dicindekkeun yén siswa kelas VII-7 SMP Negeri 43 Bandung taun ajaran 2014/2015 loba kapangaruhan ku basa Indonesia nalika ngagunakeun basa Sunda dina nulis karangan pangalaman pribadi. Kecap galeuh: interférénsi, pangalaman pribadi Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya interferensi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda yang dilakukan oleh siswa kelas VII-7 SMP Negeri 43 Bandung tahun ajaran 2014/2015 dalam menulis karangan pengalaman pribadi. Hal ini dikarenakan banyaknya pengaruh bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda termasuk dalam proses kegiatan belajar-mengajar. Oleh karena itu, diadakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan interferensi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda yang terdapat dalam karangan pengalaman peribadi siswa kelas VII-7 SMP Negeri 43 Bandung tahun ajaran 2014/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Untuk mengumpulkan data, tehnik yang digunakan yaitu tehnik tes, sedangkan untuk menganalisis data digunakan tehnik analisis unsur langsung dan tehnik substitusi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar tes mengarang dan kartu data. Berdasarkan hasil penelitian, dari 36 teks karangan siswa ditemukan 325 kalimat yang mengalami interferensi bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda. Dari 325 kalimat tersebut 81 kata (24,92%) merupakan interferensi fonologis, 13 kata (4,00%) merupakan interferensi morfologis, 154 kata (47,38%) merupakan interferensi sintaksis, dan 192 kata (59,08%) merupakan interferensi leksikal. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas VII-7 SMP Negeri 43 Bandung tahun ajaran 2014/2015 banyak terpengaruh oleh bahasa Indonesia ketika menggunakan bahasa Sunda dalam menulis karangan pengalaman pribadi. Kata kunci: interferensi, karangan pengalaman pribadi This research is conducted due to the existence of Indonesian language interference in Sundanese language done by VII-7 class in State Junior High School 43 Bandung academic year 2014/2015 in writing personal experience essay. It is because there are numerous influences of Indonesian language in Sundanese language that are being used in daily life as well as in the classroom. Thus, this research is conducted to analyze and describe the interference of Indonesia language in Sundanese language found in the personal experience essay by VII-7 class students in State Junior High School 43 Bandung academic year 2014/2015. The method used in this research is descriptive method. The technique used to collect the data is testing, while to analyze the data, the direct element analysis techniques and substitution techniques are used. The instruments used in this study are test sheets and data cards. Based on the results of the study, from 36 texts written by students, 325 Sundanese sentences with Indonesian language interference were found. From the 325 sentences, 81 (24,92%) words are phonologically interfered, 13(4,00%) words are morphologically interfered, 154 (47,38%) words are syntactically interfered, and 192 (59,08%) words are lexically interfered. Based on the number of interfered words, it can be concluded that the students of VII-7 class in State Junior High School 43 Bandung academic year 2014/2015 are greatly affected by the Indonesian language when using Sundanese language in writing personal experience essay. Keywords: interference, personal experience essay

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD BAY i-2015 Pembimbing : I. Yayat Sudaryat II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: interferensi, karangan pengalaman pribadi
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 27 Apr 2015 06:04
Last Modified: 27 Apr 2015 06:04
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/14388

Actions (login required)

View Item View Item