AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA SÉBA CIBURUY DÉSA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII

Padilah, Rida (2015) AJÉN FALSAFAH DINA UPACARA SÉBA CIBURUY DÉSA PAMALAYAN KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATÉN GARUT PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1102478_Title.pdf

Download (216kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102478_Abstract.pdf

Download (221kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102478_Table_of_content.pdf

Download (123kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102478_Chapter1.pdf

Download (282kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102478_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (337kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1102478_Chapter3.pdf

Download (183kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102478_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (598kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1102478_Chapter5.pdf

Download (208kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1102478_Bibliography.pdf

Download (223kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1102478_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (786kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan miboga udagan pikeun ngadéskripsikeun ajén falsafah anu aya dina upacara Séba Ciburuy Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong Kabupatén Garut pikeun bahan pangajaran maca artikel budaya di SMA kelas XII. Data dikumpulkeun ngaliwatan téhnik obsérvasi, wawancara jeung dokuméntasi. Data anu geus dikumpulkeun, dianalisis ngagunakeun métode déskripsi. Sumber datana nya éta ti kuncén Kabuyutan Ciburuy, dulur-dulur kuncén, jeung masarakat sabudeureunna anu ilubiung dina upacara Séba Ciburuy. Ieu upacara mangrupa salasahiji upacara anu miboga udagan pikeun ngaberesihkeun titinggal karuhun saperti naskah-naskah kuno jeung keris anu aya dina peti di Kabuyutan Ciburuy. Anapon udagan utamana nya éta dina raraga mapag taun baru Islam jeung mapag babarna Kangjeng Nabi Muhammad Saw. Loba ajén inajén falsafah anu nyangkaruk dina upacara Séba Ciburuy, di antarana ditilik tina (properti) panglengkep upacara, waktu upacara jeung prosés prak-prakan upacara. Analisis ajén falsafah anu aya dina ieu panalungtikan nya éta ajén métafisika, ajén épistemologi, ajén éstétika, jeung ajén étik (moral). Ieu panalungtikan miboga mangpaat pikeun nambah khasanah kabudayaan jeung bahan pangajaran di sakola utamana pangajaran ngeunaan budaya lokal. Alatan kitu, ieu hasil analisis upacara Séba Ciburuy bisa dijadikeun materi pangajaran artikel budaya anu digunakeun pikeun bacaeun di SMA kelas XII. Kecap Galeuh: Ajén Falsafah, Upacara Séba Ciburuy jeung Bahan Pangajaran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan nilai falsafah yang ada dalam upacara Séba Ciburuy Desa Pamalayan Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sebagai materi pembelajaran membaca artikel budaya di SMA kelas XII. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskripsi. Sumber data diambil dari kuncen Kabuyutan Ciburuy dan keluarganya, juga masarakat setempat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara Séba Ciburuy. Upacara ini merupakan salah satu upacara yang bertujuan untuk membersihkan peninggalan leluhur seperti naskah-naskah kuno dan keris yang ada di Kabuyutan Ciburuy. Adapun tujuan utamanya adalah dalam rangka menyambut tahun baru Islam dan menyambut lahirnya Baginda Besar Habibana wanabiyana Muhammad Saw. Banyak nilai-nilai falsafah yang terkandung dalam upacara Seba Ciburuy di antaranya dilihat dari (properti) kelengkapan upacara, waktu pelaksanaan dan proses pelaksanaan upacara. Analisis nilai falsafah yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu nilai metafisika, nilai epistemologi, nilai estetika, dan nilai etik (moral). Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah kebudayaan dan bahan pembelajaran di sekolah terutama pembelajaran tentang budaya lokal. Oleh karena itu, hasil analisis upacara Séba Ciburuy ini dapat dijadikan materi artikel budaya yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan SMA kelas XII. Kata kunci: Nilai falsafah, Upacara Séba Ciburuy, Bahan Pembelajaran.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD PAD a-2015 Pembimbing : I. Ruswendi Permana II. H.O. Solehudin
Uncontrolled Keywords: Nilai falsafah, Upacara Séba Ciburuy, Bahan Pembelajaran.
Subjects: P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 27 Apr 2015 02:53
Last Modified: 27 Apr 2015 02:53
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/14393

Actions (login required)

View Item View Item