MODÉL PANGAJARAN SNOWBALL TRHOWING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH BIANTARA (Studi kuasi Ékspérimén di Kelas X-Bahasa SMA Negeri 10 Bandung Taun Ajar 2014-2015)

Hikhaiat, Taufan (2015) MODÉL PANGAJARAN SNOWBALL TRHOWING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH BIANTARA (Studi kuasi Ékspérimén di Kelas X-Bahasa SMA Negeri 10 Bandung Taun Ajar 2014-2015). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1103218_Title.pdf

Download (278kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103218_Abstract.pdf

Download (420kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103218_Table_of_content.pdf

Download (271kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103218_Chapter1.pdf

Download (397kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103218_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (579kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1103218_Chapter3.pdf

Download (567kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103218_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (865kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1103218_Chapter5.pdf

Download (329kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103218_Bibliography.pdf

Download (255kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103218_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (442kB)
[img] Text
S_BD_1103218_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (252kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurang nyugemakeunna kamampuh siswa dina pangajaran biantara. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadeskripsikeun kamampuh biantara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Snowball Trhowing. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode studi kuasi ékspérimén, kalawan desain one group pretest postest design. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas X-bahasa SMA Negeri 10 Bandung. Variabel bébas dina ieu panalungtikan nya éta Modél Snowball Trhowing sedengkeun variable kaugerna nya éta kamampuh biantara. Instrumén anu digunakeun pikeun ngumpulkeun data nya éta instrument tés lisan. Data anu geus aya diolah ngagunakeun analisis t test. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata hasil diajar biantara di kelas X-bahasa saméméh ngagunakeun model Snowball Trhowing nyaéta (71,39) can saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedengkeun rata-rata sabada ngagunakeun modél Snowball Trhowing nya éta (77,7) geus saluyu jeung Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sabada dilakukeuna nalisis ngagunakeun t test harga titung (6,31) > ttabél (2,46). Hartina, modél Snowball Trhowing bias ngaronjatkeun kamampuh biantara kelas X-bahasa SMA Negeri 10 Bandung. Kecap Galeuh: Modél pangajaran Snowball Trhowing, biantara Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran bercerita khususnya pembelajaran berpidato. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi peningkatan kemampuan dalam keterampilan berpidato di kelas X-bahasa SMA Negeri 10 Bandung dengan menggunakan Model Snowball Trhowing. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen dengan desain one group pretest postest design. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-bahasa SMA Negeri 10 Bandung. Variabel bebas dalam penelitian adalah Model Snowball Trhowing, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan dalam keterampilan berpidato. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu instrument tes lisan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis t test. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, rata-rata hasil belajar berpidato di kelas X-bahasa sebelum menggunakan model Snowball Trhowing yaitu (71,39) belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sedangkan rata-rata setelah menggunakan model Snowball Trhowing adalah (77,7) sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Setelah dilakukan analisis dengan t test diperoleh harga thitung (6,31) > ttabel (2,46). Dengan demikian terbukti bahwa Model Snowball Trhowing dapat meningkatkan hasil belajar pidato pada siswa kelas X-bahasa SMA Negeri 10 Bandung. Kata kunci: Model pembelajaran, Snowball Trhowing, pidato.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_HIK m-2015; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Dingding Haerudin
Uncontrolled Keywords: Bahasa Sunda, Modél Snowball Trhowing, Biantara dan Pendidikan Dasar
Subjects: L Education > L Education (General)
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 15 Nov 2016 04:31
Last Modified: 15 Nov 2016 04:31
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/22382

Actions (login required)

View Item View Item