PAKEMAN BASA DINA NOVEL PANGÉRAN KORNÉL KARANGAN R. MÉMÉD SASTRAHADIPRAWIRA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN DI SMA

Suwanda, Nur Aisyah (2015) PAKEMAN BASA DINA NOVEL PANGÉRAN KORNÉL KARANGAN R. MÉMÉD SASTRAHADIPRAWIRA PIKEUN ALTERNATIF BAHAN PANGAJARAN DI SMA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1201959_Title.pdf

Download (297kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1201959_Abstract.pdf

Download (217kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1201959_Table_of_content.pdf

Download (161kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1201959_Chapter1.pdf

Download (225kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1201959_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (498kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1201959_Chapter3.pdf

Download (154kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1201959_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (651kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1201959_Chapter5.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1201959_Bibliography.pdf

Download (137kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1201959_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan didadasaran ku heureutna kandaga kecap basa Sunda anu dikawasa ku masarakat Sunda hususna siswa dina komunikasi, padahal salaku masarakat nu miboga ajén budaya, komunikasi ngaliwatan basa anu merenah tur sopan kacida diperlukeun pikeun ngawangun suasana akrab tanpa ngurangan eusi tina pesen anu ditepikeun. Heureutna kandaga kecap bisa dititénan dina intensitas ngalarapkeun basa Sunda, boh di lingkungan masarakat, boh di lingkungan sakola. Analisis data anu kapaluruh dina ieu panalungtikan, dijadikan alternatif bahan pangajaran kelas XI SMA, nya éta pikeun ngajembaran kandaga kecap siswa. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode deskriptif jeung digunakeun téhnik talaah pustaka, ngaliwatan analisis unsur langsung. Anapon materi anu dipedar ngawengku (1) data pakeman basa katut hartina, (2) wanda pakeman basa, jeung (3) bahan ajar pakeman basa. Data anu kapaluruh aya 280 pakeman basa, anu dipasing-pasing dumasar wandana, nya éta 44 (15,7%) paribasa, 92 (32,9%) babasan, 38 (13,6%) gaya basa, 6 (2,1%) uga, 69 (24,6%) kecap injeuman (kiasan), 28 (10%) rakitan lantip, jeung 3 (1,1%) cacandran. Dumasar kriteria bahan ajar jeung kurikulum 2013, novel Pangéran Kornél karangan R. Memed Sastrahadiprawira bisa dijadikeun bahan pikeun nepikeun materi kabasaan, nya éta pangajaran kandaga kecap hususna pakeman basa. Kecap Galeuh: pakeman basa, bahan ajar, novel, pembelajaran, kurikulum This research is based on lack of Sundanese vocabularies known by Sundanese people especially students in having communication, whereas as cultured-society, having communication by using a good language is very needed to create an intimate situation without reducing the content of message which is conveyed. The lack of Sundannese vocabularies can be seen on intencity of Sundanese using whether in society or school environment. Data analysis obtained in this research are used as teaching material for Senior High School in the ninth grade, for improving student’s vocabularies. Method used in this research is descriptive method by using literary book technique, through immediate constituent (IC) analysis. Moreover, the material which is discussed are (1) the data of idioms as well as their meaning, (2) the classification of idioms, and (3) teaching material of idiom. From the data obtained, there are 280 idioms, the classification is 44 (15,7%) paribasa, 92 (32,9%) babasan, 38 (13,6%) gaya basa, 6 (2,1%) uga, 69 (24,6%) kecap injeuman (kiasan), 28 (10%) rakitan lantip, and 3 (1,1%) cacandran. Based on criteria of teaching material and curriculum 2013, the novel Pangeran Kornél written by R. Memed Sastrahadiprawira can be used as a tool to convey the linguistic material, that is learning of vocabulary, especially idiom. Keywords : idiom, teaching material, novel, learning, curriculum

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD SUW p-2016; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: pakeman basa, bahan ajar, novel, pembelajaran, kurikulum
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1603 Secondary Education. High schools
P Language and Literature > P Philology. Linguistics
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mrs. Neni Sumarni
Date Deposited: 02 Feb 2017 06:13
Last Modified: 02 Feb 2017 06:13
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/22845

Actions (login required)

View Item View Item