MODÉL PANGAJARAN ARTIKULASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN CARPON : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-TKJ SMK Kartika Candra XIX Bandung Taun Ajaran 2014/2015

Suhaemi, Emi (2015) MODÉL PANGAJARAN ARTIKULASI PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NGAREGEPKEUN CARPON : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-TKJ SMK Kartika Candra XIX Bandung Taun Ajaran 2014/2015. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1106636_Title.pdf

Download (553kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1106636_Abstract.pdf

Download (336kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1106636_Table_of_COntent.pdf

Download (241kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1106636_Chapter1.pdf

Download (234kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1106636_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (351kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1106636_Chapter3.pdf

Download (417kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1106636_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (633kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1106636_Chapter5.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1106636_Bibliography.pdf

Download (217kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1106636_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (195kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh ngaregepkeun carpon siswa kelas X-TKJ SMK Kartika Candra XIX Bandung taun ajaran 2014/2015. Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun mikanyaho kamampuh ngaregepkeun carpon siswa kelas X-TKJ SMK Kartika Candra XIX Bandung taun ajaran 2014/2015 saméméh jeung sabada ngagunakeun modél Artikulasi, jeung signifikansi modél pangajaran artikulasi dina ngaronjatkeun kamampuh ngaregepkeun carpon siswa kelas X-TKJ SMK Kartika Candra XIX Bandung taun ajaran 2014/2015. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode kuasi ékspérimén, kalayan desain pretés-postés, téhnikna nya éta téhnik tés. Pikeun mikanyaho kamampuh siswa dina ngaregepkeun carpon digunakeun digunakeun analisis data ku cara analisis statistik, nya éta uji normalitas data ngagunakeun chi-kuadrat, uji homogénitas data ngagunakeun uji F, jeung uji hipotésis ngagunakeun uji t. Dumasar kana hasil panalungtikan, kapaluruh data nu ngagambarkeun ngaronjatna kamampuh siswa antara pretest jeung posttest. Dina pretest ngan saurang siswa anu ngahontal ≥ 75, sedengkeun dina posttest, jumlah siswa anu ngahontal peunteun ≥ 75 ngaregepkeun carpon ngaronjat jadi 17 siswa atawa 85%. Dumasar hasil uji t, yén titung > ttabél nya éta (13,78) > (2,54), hartina hipotésis kerja (Ha) ditarima jeung hipotésis nol (Ho) ditolak. Dumasar hasil panalungtikan, bisa disebutkeun yén modél pangajaran artikulasi bisa ngaronjatkeun kamampuh ngaregepkeun siswa kelas X–TKJ SMK Kartika Candra XIX Bandung taun ajaran 2014/2015.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil : S BD SUH m-2015 Pembingbing : I. Yayat Sudaryat, II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: modél pangajaran artikulasi, ngaregepkeun carpon.
Subjects: P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Staff DAM
Date Deposited: 04 Nov 2015 03:11
Last Modified: 04 Nov 2015 03:11
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/18756

Actions (login required)

View Item View Item