TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH WAWACAN SULUK PANJI

Supriadi, Rian (2015) TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH WAWACAN SULUK PANJI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1103576_Title.pdf

Download (415kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103576_Abstract.pdf

Download (303kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103576_Table_of_content.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103576_Chapter1.pdf

Download (196kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103576_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (415kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1103576_Chapter3.pdf

Download (186kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103576_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1103576_Chapter5.pdf

Download (83kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103576_Bibliography.pdf

Download (42kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103576_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu skripsi judulna “Transliterasi jeung Ajén Kaagamaan dina Naskah Wawacan Suluk Panji”. Eusina ngadéskripsikeun naskah, nyusun hasil transliterasi naskah, sarta nganalisis ajén-ajén kaagamaanana. Métode anu digunakeun nya éta métode déskriptif analitik, sedengkeun téhnik anu digunakeun nya éta téhnik studi pustaka, analisis data, sarta wawancara anu miboga fungsi keur ngalengkepan data. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta naskah Wawacan Suluk Panji. Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun (1) ngadéskripsikeun, (2) nyusun transliterasi, jeung (3) nganalisis ajén-ajén kaagamaan anu aya dina naskah Wawacan Suluk Panji. Dumasar hasil panalungtikan, ajén-ajén ajaran Islam anu kapanggih ngawengku: (1) akidah, akhlak, jeung syari’ah/fiqih. Hasil tina ieu panalungtikan dipiharep bisa ngajembaran ajén kaislaman anu aya dina khasanah budaya jeung karya sastra Sunda, sarta pikeun nambahan pangaweruh ngeunaan kaagamaan. Saran ditujukeun pikeun panalungtik, mahasiswa, jeung pihak umum dipiharep bisa ngajaga kabeungharan khasanah sastra jeung budaya Sunda ku cara teu mopohokeun titinggal karuhun anu miboga nilai katuladanan, sarta bisa maham kana ajén-ajén anu tetep saluyu jeung kahirupan. Kecap galeuh: transliterasi, ajén kaagamaan. Skripsi ini berjudul “Transliterasi dan Nilai Keagamaan dalam Naskah Wawacan Suluk Panji”. Isinya mendeskripsikan naskah, menyusun hasil transliterasi naskah, serta menganalisis nilai-nilai keagamaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, sedangkan teknik yang digunakan, yaitu teknik studi pustaka, analisis data, serta wawancara yang berfungsi sebagai pelengkap data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah naskah Wawacan Suluk Panji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan, (2) menyusun transliterasi, dan (3) menganalisis nilai-nilai keagamaan dalam naskah Wawacan Suluk Panji. Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai ajaran Islam dalam naskah Wawacan Suluk Panji terdiri atas (1) akidah, (2) akhlak, dan (3) syariah/fikih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya nilai keislaman yang terdapat dalam khasanah budaya dan karya sastra Sunda, serta memperluas pengetahuan tentang keagamaan. Saran untuk peneliti, mahasiswa, dan pihak umum diharapkan agar mempertahankan kekayaan khasanah sastra dan budaya Sunda dengan tidak melupakan warisan leluhur yang memiliki nilai keteladanan, serta dapat memahami pola pikir yang tetap selaras dengan kehidupan. Kata kunci: transliterasi, nilai keagamaan. This thesis entitled “Transliteration and Religion Values in Manuscript Wawacan Suluk Panji”. Contents description of the manuscript, arrange the result of manuscript transliteration as well as analyzing the value of religion. The methods used in this study is analytic method of descriptive, meanwhile techniques used is library view, data analysis and interview that function as a complement to the data. As for the source of data in this study is manuscript “Wawacan Suluk Panji”. The purposes of this study was to (1) describe, (2) transliterate, and (3) analyzing the value of religion in the manuscript “Wawacan Suluk Panji”. Based on the results of the research, religion values of the manuscript “Wawacan Suluk Panji” consist of (1) akidah, (2) akhlak, and (3) syariah/fikih. The result of this study can enrich Islamic values contained in the cultural treasures and Sundanese literature, and expand knowledge of religion. Advice for researchers, university studend, and general side expected in order to maintain a wealth of literary and cultural treasures of Sundanese with not forgetting ancestors heritage that has many example, and can understand that remain in tune with life. Key word: transliteration, religion values.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_SUP t-2015; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II. Ruhaliah
Uncontrolled Keywords: Transliterasi, Nilai Keagamaan, Naskah Wawacan Suluk Panji
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 14 Apr 2016 07:39
Last Modified: 14 Apr 2016 07:39
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/19903

Actions (login required)

View Item View Item