MÉDIA VISUAL TILU DIMÉNSI (3D) DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK: (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-F SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis Taun Ajaran 2014/2015)

Imamah, Rida Ridlotul (2015) MÉDIA VISUAL TILU DIMÉNSI (3D) DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK: (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VII-F SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis Taun Ajaran 2014/2015). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1104581_Title.pdf

Download (342kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104581_Abstract.pdf

Download (23kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104581_Table_of_content.pdf

Download (340kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104581_Chapter1.pdf

Download (404kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104581_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (509kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1104581_Chapter3.pdf

Download (932kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104581_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (925kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1104581_Chapter5.pdf

Download (337kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1104581_Bibliography.pdf

Download (264kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1104581_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (532kB)
[img] Text
S_BD_1104581_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (1MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang dina ieu panalungtikan nya éta kurangna kamampuh siswa dina pangajaran nulis hususna pangajaran nulis sajak. Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun mikanyaho kamampuh nulis sajak siswa ngagunakeun média visual tilu diménsi (3D) jeung naha aya béda anu signifikan tina kamampuh nulis sajak siswa SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis saméméh jeung sabada ngagunakeun média visual tilu diménsi (3D). Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode kuasi ékspérimén kalayan ngagunakeun desain pre-test and post-test. Sumber data dina ieu panalungtikan nya éta siswa kelas VII-F SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis taun ajaran 2014/2015 anu jumlahna 22 urang. Dumasar hasil panalungtikan anu geus dilaksanakeun, rata-rata hasil diajar nulis sajak siswa kelas VII-F saméméh ngagunakeun média visual tilu diménsi (3D) nya éta 57,09. Sedengkeun rata-rata sabada ngagunakeun média visual tilu diménsi (3D) nya éta 76,54. Sabada dilakukeun analisis, aya béda anu signifikan antara kamampuh nulis sajak saméméh jeung sabada ngagunakeun média visual tilu diménsi (3D), éta hal bisa katitén tina hasil uji hipotésis yén titung (25,1) > ttabél (2,52). Ieu hal nétélakeun yén média visual tilu diménsi bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis sajak siswa kelas VII-F SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis taun ajaran 2014/2015. Kata Kunci: Media Pangajaran, Média Visual Tilu Diménsi (3D), Nulis sajak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis khususnya pembelajaran menulis sajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan menulis sajak siswa menggunakan media visual tiga dimensi (3D) dan apakah ada perbedaan yang signifikan dari kemampuan menulis sajak siswa SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis sebelum dan sesudah menggunakan media visual tiga dimensi (3D). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuasi eksperimen dengan menggunakan desain pre-test and post-test. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-F SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 22 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, rata-rata hasil belajar menulis sajak siswa kelas VII-F sebelum menggunakan media visual tiga dimensi (3D) adalah 57,09. Sedangkan rata-rata sesudah menggunakan media visual tiga dimensi (3D) adalah 76,54. Setelah dilakukan analisis, ada beda yang signifikan antara kemampuan menulis sajak sebelum dan sesudah menggunakan media visual tiga dimensi (3D), hal ini bisa terlihat dari hasil uji hipotesis bahwa titung (25,1) > ttabél (2,52). Hal ini menjelaskan bahwa media visual tiga dimensi (3D) bisa meningkatkan kemampuan menulis sajak siswa kelas VII-F SMP Negeri 2 Banjarsari Kabupaten Ciamis tahun ajaran 2014/2015. Kata Kunci: Media Pembelajaran, Media Visual Tiga Dimensi (3D), Menulis sajak Keywords: Learning Media, Visual Media Three Dimensional (3D), Writing poems This research is motivated by the low ability students in learning to write, especially in writing poetry. The aim of this study is to determine the ability of students to write a poem using visual media three-dimensional (3D) and whether there is significant difference from the ability to write poetry students of SMP Negeri 2 Banjarsari Ciamis district before and after the use of visual media three-dimensional (3D). The method used in this research is the method of quasi-experimental design, it using pre-test and post-test. The resource of data in this study were students of class VIIth-F SMP Negeri 2 Banjarsari Ciamis District academic year 2014/2015, amounting to 22 people. Based on the results of studies that have been conducted, the average results of learning to write poetry class VII-F before using visual media three-dimensional (3D) is 57.09. While on average after using visual media three-dimensional (3D) is 76.54. After analysis, no significant difference between the ability to write poetry before and after using visual media three-dimensional (3D), it can be seen from the results of hypothesis testing that ttitung (25.1)> ttable (2.52). It is clear that the visual media three-dimensional (3D) can be improved by class VIIth-F SMP Negeri 2 Banjarsari Ciamis District academic year 2014/2015 in ability writing a poetry.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_IMA m-2015; Pembimbing : I. Usep Kuswari, II.Nunuy Nurjanah
Uncontrolled Keywords: Media Pangajaran, Média Visual Tilu Diménsi (3D), Nulis sajak
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 02 Dec 2016 01:48
Last Modified: 02 Dec 2016 01:48
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/22518

Actions (login required)

View Item View Item