DÉIKSIS ANAFORIS JEUNG DÉIKSIS KATAFORIS DINA CARPON MAJALAH MANGLÉ

Rahayu, Nessa Fauzy (2015) DÉIKSIS ANAFORIS JEUNG DÉIKSIS KATAFORIS DINA CARPON MAJALAH MANGLÉ. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1105404_Title.pdf

Download (136kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1105404_Abstract.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1105404_Table of Content.pdf

Download (137kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1105404_Chapter1.pdf

Download (214kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1105404_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (343kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1105404_Chapter3.pdf

Download (215kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1105404_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (726kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1105404_Chapter5.pdf

Download (134kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1105404_Bibliography.pdf

Download (183kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1105404_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (663kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun déiksis anaforis jeung déiksis kataforis anu kapanggih dina sumber data dumasar (1) tipena, (2) posisina, (3) wangun, (4) acuanna. Metode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif, instrumen anu digunakeunana nyaéta kartu data. Téhnik anu digunakeun dina ngumpulkeun data digunakeun nyaéta téhnik téks atawa téhnik ulikan pustaka. Dumasar kana hasil panalungtikan, tina 14 judul carpon Sunda anu dianalisis, kapanggih 182 data déiksis anu kabagi jadi tipe kapanggih 76 (41,75%) déiksis endoforis anaforis intrakalimah, 106 (58,24%) déiksis éndoforis kataforis intrakaimah. Dumasar posisina, kapanggih 76 (41,75%) déiksis anaforis jeung 106 (58,24%) déiksis kataforis. Dumasar wandana, kabagi jadi 10 (5,50%) déiksis anaforis persona, 13 (7,14%) déiksis kataforis persona, déiksis kataforis témporal 14 (7,70%), déiksis anaforis lokatif 3 (1,64%), déiksis kataforis lokatif 1 (0,54%), déiksis anaforis umum 7 (3,84%), déiksis kataforis umum 37 (20,32%), déiksis anaforis hal/cara 3 (1,64%), déiksis kataforis hal/cra 3 (1,64%), déiksis anaforis jumlah 2 (1,10%), sarta déiksis kataforis jumlah 2 (1,10%). Pamungkas dumasar acuanna, kabagi kana 40 (21,98%) déiksis anaforis kecap barang, 58 (31,87%) kataforis kecap barang, 36 (19,79%) anaforis frasa barang, sarta 48 (26,38%) kataforis frasa barang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis déiksis anaforis dan déiksis kataforis yang terdapat dalam sumber data berdasarkan (1) tipenya, (2) posisinya, (3) bentuk, (4) acuannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, instrumen yang digunakan yaitu kartu data, dan tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tehnik teks atau tehnik ulikan pustaka. Berdasarkan dari hasil penelitian, dari 14 judul cerpen Sunda yang dianalisis, ditemukan 182 data deiksis yang terbagi atas tipe ditemukan 76 (41,75%) deiksis endoforis anaforis intrakalimah, 106 (58,24%) deiksis endoforis kataforis intrakalimah. Berdasarkan posisinya, ditemukan 76 (41,75%) déiksis anaforis dan 106 (58,24%) déiksis kataforis. Berdasarkan bentuknya, terbagi 10 (5,50%) déiksis anaforis persona, 13 (7,14%) déiksis kataforis persona, déiksis kataforis temporal 14 (7,70%), déiksis anaforis lokatif 3 (1,64%), déiksis kataforis lokatif 1 (0,54%), déiksis anaforis umum 7 (3,84%), déiksis kataforis umum 37 (20,32%), déiksis anaforis hal/cara 3 (1,64%), déiksis kataforis hal/cara 3 (1,64%), déiksis anaforis jumlah 2 (1,10%), dan déiksis kataforis jumlah 2 (1,10%). Yang terakhir berdasarkan acuannya, terbagi dalam 40 (21,98%) anaforis kecap barang, 58 (31,87%) kataforis kecap barang, 36 (19,79%) anaforis frasa barang, dan 48 (26,38%) kataforis frasa barang.

Item Type: Skripsi,Tesis,Disertasi (S1)
Additional Information: No. Panggil: S BD RAH d-2015; Pembimbing:I. Yayat Sudaryat, II. Hernawan
Uncontrolled Keywords: déiksis anaforis dan déiksis kataforis, Majalah Manglé
Subjects: P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Staff DAM
Date Deposited: 29 Oct 2015 06:20
Last Modified: 29 Oct 2015 06:20
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/18533

Actions (login required)

View Item View Item