MODÉL CONCEPT SENTENCEDINA PANGAJARAN NULIS WAWARAN

Hartatiana, Eneng Inggrit (2015) MODÉL CONCEPT SENTENCEDINA PANGAJARAN NULIS WAWARAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1100855_Title.pdf

Download (278kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1100855_Abstract.pdf

Download (309kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1100855_Table_of_content.pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1100855_Chapter1.pdf

Download (212kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1100855_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (261kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1100855_Chapter3.pdf

Download (380kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1100855_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (844kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1100855_Chapter5.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1100855_Bibliography.pdf

Download (140kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1100855_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (434kB)
[img] Text
S_BD_1100855_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (578kB)
[img] Text
S_BD_1100855_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (313kB)
[img] Text
S_BD_1100855_Appendix4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (439kB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang masalah dina ieu panalungtikan nyaéta kurangna pangaweruh siswa kana kandaga kecap basa Sunda, anu ngabalukarkeun kurang mampuhna siswa dina ngébréhkeun jeung nulis wawaran. Ieu panalungtikan ngagunakeun metode kuasi eksperimen sarta maké desain panalungtikan one group pretest and posttest. Tehnik ngumpulkeun data anu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta tes unjuk kerja. Dumasar hasil analisis data dina ieu panalungtikan bisa dicindekkeun yén 1) kamampuh nulis wawaran siswa kelas VII D SMPN 44 Bandung saméméh dilarapkeun modél pangajaran concept sentence masih aya dina kriteria can mampuh, kalayan peunteun rata-rata siswa 66,6; 2) kamampuh nulis wawaran siswa kelas VII D SMPN 44 Bandung sabada dilarapkeun modél pangajaran concept sentence geus aya dina kriteria mampuh, kalayan peunteun rata-rata 80,4; 3) ayana béda sacara signifikan antara kamampuh nulis wawaran siswa kelas VII D SMPN 44 Bandung saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran concept sentence nyaéta anu tadina dina kriteria can mampuh jadi mampuh, kalayan peunteun rata-rata 66,6 jadi 80,4, ngaronjat 13,8. Hasil uji hipotesis nétélakeun yén t_itung > t_tabel, 6,27 > 2,45, hartina hipotesis alternatif ditarima. Jadi, modél pangajaran concept sentence bisa ngaronjatkeun kamampuh nulis wawaran siswa kelas VII D SMPN 44 Bandung taun ajaran 2014/2015. Kecap galeuh: modél pangajaran concept sentence, kamampuh nulis wawaran Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah kurangnya pengetahuan siswa terhadap pembendaharaan kata dalam bahasa Sunda, yang mengakibatkan siswa kurang mampu dalam mengungkapkan dan menulis wawaran. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain penelitian one group pretest and posttest. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes unjuk kerja. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa 1) kemampuan menulis wawaran siswa kelas VII D SMPN 44 Bandung sebeum menggunakan model pembelajaran concept sentence masih dalam kriteria belum mampu, dengan skor rata-rata siswa 66,6; 2) kemampuan menulis wawaran siswa kelas VII D SMPN 44 Bandung sebelum menggunakan model pembelajaran concept sentence sudah ada dalam kriteia mampu, dengan skor rata-rata siswa 80,4; 3) adanya perbedaan secara signifikan antara kemampuan menulis wawaran siswa kelas VII D SMPN 44 Bandung sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran concept sentence yaitu dari kriteria belum mampu menjadi mampu, dengan skor rata-rata 66,6 menjadi 80,4 dan peningkatan sebesar 13,8. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa t_hitung>t_tabel, 6,27 > 2,45, artinya hipotesis alternatif diterima. Jadi, model pembelajaran concept sentence dapat meningkatkan kemampuan menulis wawaran siswa kelas VII D SMPN 44 Bandung Taun ajaran 2014/2015. Kata kunci: model pembelajaran concept sentence, kemampuan menulis wawaran This research is promoted by a problem of deficiency of students’ ability in collecting Sundanese words which cause students are not able to utter and write announcement. This research applies quasi-experimental method with research design of one group pretest and posttest. Technique in collecting data used for this research is shows-work test. Based on the result of analysis data, the writer can conclude that 1) Ability of writing announcement of students’ grade VIIth D SMPN 44 Bandung before using learning model of concept sentence still in not good criteria, with the average score 66,6; 2)Ability of writing announcement of students’ grade VIIth D SMPN 44 Bandung after using learning model of concept sentence has been in a good criteria, with the average score 80,4; 3) there is a significant differences between ability of writing announcement of students grade VIIth D SMPN 44 Bandung before and after using learning model of concept sentence, the difference is from a not good criteria to a good criteria, with the average score from 66,6 to 80,4 and high enhancement is 13,8. The result of hypothesis testing shows that t value > t table, 6,27 > 2,45, it means that alternative hypothesis is accepted. Thus, learning model of concept sentence can enhance ability of writing announcement of students grade VIIth D SMPN 44 Bandung School Year 2014/2015. Keywords: Learning model of concept sentence, students’ ability in writing announcement.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_HAR m-2015
Uncontrolled Keywords: Model pembelajaran concept sentence, kemampuan menulis wawaran
Subjects: L Education > LB Theory and practice of education
L Education > LB Theory and practice of education > LB1501 Primary Education
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: DAM staf
Date Deposited: 24 Mar 2015 01:58
Last Modified: 24 Mar 2015 01:58
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/14050

Actions (login required)

View Item View Item