CAMPUR KODE DINA AKUN TWITTER MAHASISWA DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FPBS UPI

Solehudin, Aditia (2015) CAMPUR KODE DINA AKUN TWITTER MAHASISWA DEPARTEMEN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH FPBS UPI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
S_BD_1103056_Title.pdf

Download (403kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103056_Abstract.pdf

Download (45kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103056_Table_of_content.pdf

Download (328kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103056_Chapter1.pdf

Download (347kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103056_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (532kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1103056_Chapter3.pdf

Download (342kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103056_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (767kB)
[img]
Preview
Text
S_BD_1103056_Chapter5.pdf

Download (255kB) | Preview
[img]
Preview
Text
S_BD_1103056_Bibliography.pdf

Download (309kB) | Preview
[img] Text
S_BD_1103056_Appendix1.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (699kB)
[img] Text
S_BD_1103056_Appendix2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (506kB)
[img] Text
S_BD_1103056_Appendix3.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Kasang tukang ieu panalungtikan nya éta ayana campur kode dina akun twitter mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI. Ieu hal téh dibalukarkeun ku kamajuan téhnologi nu bisa ngabalukarkeun rupa-rupa kajadian dina widang komunikasi anu sacara teu sadar atawa dihaja nyampurkeun basa Sunda jeung basa Indonesia atawa basa Asing. Ku kituna, diayakeun panalungtikan anu miboga tujuan pikeun nganalisis jeung ngadéskripsikeun campur kode dina akun twitter mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI. Métode anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode déskriptif. Pikeun ngumpulkeun data, téhnik anu digunakeun nya éta téhnik dokumentasi, ari pikeun nganalisis data digunakeun téhnik analisis unsur langsung. Instrumén anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta kartu data. Dumasar kana hasil panalungtikan, tina 15 akun twitter mahasiswa kapanggih 266 kalimah anu ngalaman gejala campur kode. Dumasar wandana, kapanggih 308 kecap campur kode nu kabagi kana dua jenis nya éta campur kode ka jero (Inner code mixing) kapanggih 234 kecap (76%) jeung campur kode ka luar kapanggih 74 kecap (24%). Dumasar kana wujudna kapanggih 417 data wujud campur kode anu kabagi kana lima wujud campur kode, nya éta (1) campur kode nu ngawujud kecap kapanggih 308 (73,9%) gejala campur kode, (2) campur kode nu ngawujud frasa kapanggih 75 (18%) gejala campur kode, (3) campur kode nu ngawujud baster kapanggih 7 (1,7%) gejala campur kode, (4) campur kode nu ngawujud idiom kapanggih 9 (2,1%) gejala campur kode, (5) campur kode nu ngawujud klausa kapanggih 18 (4,3%) gejala campur kode. Tina éta hasil panalungtikan, bisa dicindekkeun yén campur kode dina akun twitter mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI umumna mangrupa campur kode ka jero jeung ngawujud kecap. Kecap galeuh: campur kode, akun twitter Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya campur kode dalam akun twitter mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang bisa menyebabkan berbagai kejadian dalam bidang komunikasi yang secara tak sadar ataupun disengaja mencampurkan bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Asing. Oleh karena itu, diadakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan campur kode dalam akun twitter mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Untuk mengumpulkan data, tehnik yang digunakan yaitu tehnik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data digunakan tehnik analisis unsur langsung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kartu data. Berdasarkan hasil penelitian, dari 15 akun twitter mahasiswa ditemukan 266 kalimat yang mengalami gejala campur kode. Berdasarkan bentuk, terdapat 308 kata campur kode yang terbagi dalam dua jenis yaitu campur kode ke dalam (Inner code mixing) sebanyak 234 kata (76%) dan campur kode ke luar (Outer code mixing) sebanyak 74 kata (24%). Berdasarkan wujud terdapat 417 data wujud campur kode yang terbagi dalam lima wujud campur kode, yaitu (1) campur kode berbentuk kata ada 308 (73,9%) gejala campur kode, (2) campur kode berbentuk frasa ada 75 (18%) gejala campur kode, (3) campur kode berbentuk baster ada 7 (1,7%) gejala campur kode, (4) campur kode berbentuk idiom ada 9 (2,1%) gejala campur kode, (5) campur kode berwujud klausa ada 18 (4,3%) gejala campur kode. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa campur kode dalam akun twitter mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI umumnya berupa campur kode ke dalam dan berwujud kata. Kata kunci: campur kode, akun twitter This research is conducted due to the existence of code mixing in a twitter account by students vernacular education department. It is because the technological advances that can lead to a variety of events in the field of communications that are unconscious or unintentional. Thus, this research is conducted to analyze and describe the code mixing in a twitter account students of vernacular language education department. The method used in this research is descriptive method. The technique used to collect the data is documentation, while to analyze the data, the direct element analysis techniques are used. The instruments that used in this study is data cards. Based on the results of the study, from 15 twitter accounts by students, 266 Sundanese sentences were found. Based shape of code mixing, there are 308 words which divided into two types are 234 (76%) inner code mixing words and 74 (24%) outer code mixing words. Based form of code mixing, 417 data are divided into five types, there are 308 (73,9%) data of code mixing in the form of words, 75 (18%) data of code mixing in the form of phrase, 7 (1,7%) data of code mixing in the form of baster, 9 (2,1%) data of code mixing in the form of idioms, and 18 (4,3%) data of code mixing in the form of clause. Based on the result, it can be concluded that the students of vernacular education department generally used inner code mixing and code mixing in the form of words. Keywords: code mixing, twitter account

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No. Panggil: S_BD_SOL c-2015; Pembimbing : I. Yayat Sudaryat, II. Dingding Haerudin
Uncontrolled Keywords: Campur Kode, Akun Twitter, Pendidikan Tinggi
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PN Literature (General)
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr. Cahya Mulyana
Date Deposited: 21 Nov 2016 03:22
Last Modified: 21 Nov 2016 03:22
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/22417

Actions (login required)

View Item View Item