NOVEL-NOVEL SUNDA ANU MEDAL TAUN-2013

Ningsih, D.Nurfajrin (2015) NOVEL-NOVEL SUNDA ANU MEDAL TAUN-2013. S2 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img]
Preview
Text
T_BD_1302996_Title.pdf

Download (101kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BD_1302996_Abstract.pdf

Download (250kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BD_1302996_Table_of_content.pdf

Download (241kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BD_1302996_Chapter1.pdf

Download (263kB) | Preview
[img] Text
T_BD_1302996_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (546kB)
[img]
Preview
Text
T_BD_1302996_Chapter3.pdf

Download (328kB) | Preview
[img] Text
T_BD_1302996_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (897kB)
[img]
Preview
Text
T_BD_1302996_Chapter5.pdf

Download (253kB) | Preview
[img]
Preview
Text
T_BD_1302996_Bibliography.pdf

Download (259kB) | Preview
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Anu jadi kasang tukang dina ieu panalungtikan nya ѐta teu rѐa anu boga pamahaman kana aspѐk psikologi sastra jeung can aya anu nalungtik ngeunaan novel anu terbit dina taun anu sarua ngagunakeun pamarekan psikologi sastra. Padahal ulikan saperti kieu kawilang pentingna pikeun kahirupan sastra katut pangarangna. Panalungtikan ieu miboga tujuan pikeun ngadѐskripsikeun struktur carita nu ngawengku; tѐma, fakta carita (tokoh, sѐtting, alur) jeung sarana sastra dina novel-novel Sunda anu terbit taun-2013 jeung ngaidѐntifikasi aspѐk-aspѐk psikologis (emosionalitas, aktivitas, jeung fungsi sekunder) jeung tipe psikologis (nerves, choleris, gapasioner, sentimentil, amorph, flegmatis, sanguinis, jeung apatis) anu nyangkaruk dina novel-novel Sunda anu terbit taun-2013. Métode nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta métode dѐskriptif. Sumber data anu digunakeun dina ieu panalungtikan nya ѐta novel-novel anu terbit taun-2013 nya anu judulna Srie Sunarsasi karya Enas Mabarti, Wira Pakuncen karya M.E Nata Sukarya, jeung Kabungbulengan karya H.D Bastaman. Novel Sunda Srie Sunarsasi karya Enas Mabarti, Wira Pakuncen karya M.E Nata Sukarya, jeung Kabungbulengan karya H.D Bastaman miboga struktur carita anu lengkep, temana nya ѐta sosial, alur anu digunakeun nya ѐta alur maju, latar anu kapaluruh dina novel, diantarana latar tempat, latar waktu, jeung latar sosial, tokoh utama dina ieu novel aya opat urang, diantarana: Srie Sunarsasi, Wira, Akang Handi, jeung Antin Sri Prihardini. Ari gaya basa anu digunakeun, nya ѐta: hiperbola, personifikasi, litotes, simile, jeung metonemia. Ngaliwatan sababaraha tokohna bisa dipikanyaho yѐn pergolakan tina jero tokoh-tokohna dipangaruhan ku aspek psikologis emosional, fungsi sekunder, jeung aktivitas. Tokoh-tokoh anu miboga tilu aspѐk ѐta, nya ѐta Srie Sunarsasi, Ibrahim Musa, jeung Akang Handi. Tina novel Sunda Srie Sunarsasi karya Enas Mabarti, Wira Pakuncen karya M.E Nata Sukarya, jeung Kabungbulengan karya H.D Bastaman ogѐ miboga tipe psikologis, diantarana: nerves, choleris, gapasioner, sentimentil, amorph, flegmatis, sanguinis, jeung apatis anu nyampak dina omonganna, omongan tokoh sѐjѐn, caritaan pangarang, jeung paripolahna.;--- Dewasa ini tidak banyak yang memiliki pemahaman mengenai aspek psikologi sastra dan belum ada yang meneliti mengenai novel Sunda yang terbit secara bersamaan dalam satu tahun. Padahal pendekatan seperti ini penting sekali untuk perkembangan sastra beserta pengarangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur cerita, yang terdiri dari: tema, fakta cerita (tokoh, setting, alur) dan sarana sastra dan mengidentifikasi aspek-aspek psikologis dan tipe psikologis. Aspek psikologis, terdiri dari: aspek psikologis emosional, aspek aktivitas, dan aspek fungsi sekunder. Sedangkan tipe psikologis, terdiri dari: tipe nerves, tipe choleris, tipe gapasioner, tipe sentimentil, tipe amorph, tipe flegmatis, tipe sanguinis, dan tipe apatis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Novel-novel Sunda yang Terbit Tahun-2013, yaitu: novel yang berjudul Srie Sunarsasi karya Enas Mabarti, Wira Pakuncen karya M.E Nata Sukarya, dan Kabungbulengan karya H.D Bastaman. Hasil penelitiannya adalah; 1) novel Sunda Srie Sunarsasi karya Enas Mabarti, Wira Pakuncen karya M.E Nata Sukarya, dan Kabungbulengan karya H.D Bastaman memiliki struktur cerita yang lengkap, temanya adalah sosial, alur yang digunakan alur maju, latar yang terdapat dalam novel tersebut adalah latar tempat, latar waktu dan latar sosial, tokoh utama berjumlah empat orang, yaitu: Srie Sunarsasi, Wira, Akang Handi, dan Antin Sri Prihardini. Gaya basa yang digunakan adalah hiperbola, personifikasi, litotes, simile, dan metonemia. 2) melalui beberapa tokohnya dapat diketahui bahwa pergolakan dalam tokoh-tokohnya dipengaruhi oleh aspek psikologis emosional, aspek psikologis fungsi sekunder dan aspek psikologis aktivitas. Tokoh-tokoh yang memiliki ketiga aspek tersebut, adalah Sriѐ Sunarsasi, Ibrahim Musa, dan Akang Handi. Dalam novel Sunda Srie Sunarsasi karya Enas Mabarti, Wira Pakuncen karya M.E Nata Sukarya, dan Kabungbulengan karya H.D Bastaman,memiliki tipe psikologis nerves, choleris, gapasioner, sentimentil, amorph, flegmatis, sanguinis, dan apatis yang muncul dari perkataannya, perkataan tokoh lain, dan prilakuya. ;--- Today is not much who has an understanding about this psychological aspect of literary and no one has studied about the Sunda novel which published at the sometime in an year. In fact, this research is very important for the literature department and for its author. The aim of this research is to describe the structural of the story, which consists of: theme, fact of the story (character, setting, plot) and literary devices found in Sunda novels puslished in 2013 and identified the psychologycal aspects and type psychologycal aspect, consist of: emotional aspect, activity aspect and secondary function aspect and psychological type, consist of: nerves, choleris, gapasioner, sentimentil, amorph, flegmatis, sanguinis, and apatis. The descriptive analys method which used in this research study source of the data was taken by Sunda novels which published in 2013 and focused on three novel title Srie Sunarsasi novel by Enas Mabarti, Wira Pakuncen novel by M.E Nata Sukarya and Kabungbulengan novel by H.D Bastaman. This research has intended to: the Sunda novels published in 2013 had complete structure of the story, theme are social, used forward plot, the setting are place background, time, and social background. The main character of the story are Srie Sunarsasi, Wira, Akang Handi, and Antin Sri Prihardini. Model of the language are hiperbola, personifikasi, litotes, simile, and metonemia. Pas through some of character can be seen that the upheavel in the figures of the character are influance by emosional of psychological aspect, secondary function aspect, and activity psychological aspect. The characters who have these three aspects are title Srie Sunarsasi, Ibrahim Musa, and Akang Handi. In Sunda novel title Srie Sunarsasi novel by Enas Mabarti, Wira Pakuncen novel by M.E Nata Sukarya and Kabungbulengan novel by H.D Bastaman have nerves psychological type, choleris, gapasioner, sentimentil, amorph, flegmatis, sanguinis, and apatis. Which arises from his words. The words of another characters and behaviors.

Item Type: Thesis (S2)
Additional Information: No.panggil : S BD NIN n-2015; Pembimbing : I. Dedi Koswara, II.Yayat Sudaryat.
Uncontrolled Keywords: Novel sunda, Sundanese novel.
Subjects: Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Mr mhsinf 2017
Date Deposited: 22 Nov 2017 03:12
Last Modified: 22 Nov 2017 03:12
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/28109

Actions (login required)

View Item View Item