Items where Division is "Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | D | E | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | W | Y | Z
Number of items: 68.

A

ANNISA CHOERUNNISA, - (2020) GAYA BASA DINA TÉKS DONGÉNG PASANGGIRI TINGKAT KABUPATÉN SUKABUMI TAUN 2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Agung Apryan, - (2020) NASKAH DRAMA TARUNG KARYA NAZARUDIN AZHAR : Ulikan Sosiologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ahmad Muzaki Syafii, - (2020) ANTROPOLINGUISTIK DINA TOPONIMI KABUPATEN SUBANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ai Sylvia Nurpiansari, - (2020) STRATÉGI PRACTIE REHEARSAL PAIRS DINA PANGAJARAN MACA WARTA (Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII SMP Negeri 12 Bandung Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universtas Pendidikan Indonesia.

Ainun Aulia Putri, - (2020) KOHÉSI GRAMATIKAL DINA NOVÉL SITI RAYATI KARYA MOH. SANOESI. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aisah Astuti, - (2020) TRADISI HAJAT SASIH MULUD DI KAMPUNG NAGA DÉSA NEGLASARI KACAMATAN SALAWU KABUPATÉN TASIKMALAYA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII (Ulikan Sémiotik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ajeng Fatiyah Azahra, - (2020) MODÉL ROUND TABLE DINA PANGAJARAN NULIS CARITA PONDOK (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI AV-1 SMK Negeri 4 Bandung Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Andi Saputra, - (2020) MODÉL COMPLETE SENTENCE NGAGUNAKEUN MÉDIA FLASHCARD PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS WAWANGSALAN :Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI-MIPA 7 SMAN 24 Bandung Taun Ajar 2019/2020. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ari Syahrul Budiansyah, - (2020) MÉTODE TILU LÉNGKAH DINA PANGAJARAN KAWIH SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-C SMP Negeri 7 Bandung Taun Ajaran 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Arie Aditya Nugraha, - (2020) MODÉL PANGAJARAN TWO STAY TWO STRAY (TS-TS) DINA PANGAJARAN NULIS SAJAK (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X-AK-A SMK PURAGABAYA Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Arifa Rachmani, - (2020) Naskah Drama “Wanci” karyaAyi G. Sasmita pikeun Bahan Pangajaran Aprésiasi Drama di SMA kelas XII (Ulikan Struktural-Semiotik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

C

Cep Trisna Suntara, - (2020) MODÉL PANGAJARAN TAKE AND GIVE BERBASIS GAMBAR DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA : Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MIPA 7 SMAN 15 Bandung Taun Ajaran 2019/2020. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

D

Danan Darajat, - (2020) KARAKTERISTIK KAPAMINGPINAN SUNDA DINA NOVEL SAJARAH MANTRI JERO KARYA R. MÉMÉD SASTRAHADIPRAWIRA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogi. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dede Fuji Nooraini, - (2020) PERAN INDUNG BEURANG DINA PROSÉSI LAHIRAN DI KECAMATAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dessy Nurhabibah, - (2020) BABANDINGAN KANDAGA KECAP TRIBASA (SUNDA, JAWA, MELAYU) DI DÉSA SEGARAN KECAMATAN BATUJAYA KABUPATÉN KARAWANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dewi Rahayu Arsaningsih, - (2020) KOHÉRÉNSI RÉFÉRÉNSIAL DINA RUBRIK “KOLOM” MAJALAH MANGLÉ TAUN 2018. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Dian Brilyan Priyangga, - (2020) Struktur Naratif dina Naskah Drama “Nu Jaradi Korban” karya Hidayat Suryalaga jeung Naskah Drama “Ayahku Pulang” karya Usmar Ismail (Ulikan Sastra Bandingan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

E

Elih Halimatus Sa'diyah, - (2020) ADEGAN FRASA SIFAT DINA NOVÉL SABOBOT SAPIHANÉAN SABATA SARIMBAGAN KARYA MH. RUSTANDI KARTAKUSUMAH (Ulikan Struktural jeung Semantik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Elis Setiani, - (2020) MÉDIA FILM PONDOK BASA SUNDA PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS CARITA PONDOK (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 5 Garut Taun Ajaran 2020/2021). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Elva Yulia Safitri, - (2020) ROROKAN ADAT (SISTEM PAMARÉNTAHAN TRADISIONAL) DI KASEPUHAN CIPTAGELAR KABUPATEN SUKABUMI (Uilikan Etnografi). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Erna Sri Listiana, - (2020) KALIMAH SALANCAR JEMBAR DINA KARANGAN PANGALAMAN PRIBADI SISWA KELAS VII SMP NEGERI 12 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

H

Hana Rabiatul Alawiyah, - (2020) RÉLEVANSI EUSI BUKU TÉKS BASA SUNDA JEUNG KURIKULUM TINGKAT DAERAH MUATAN LOKAL 2013 REVISI 2017 (Kajian Évaluatif kana Buku Rancagé Diajar Basa Sunda tingkat SMA/SMK/MA/MAK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Haryanti, - (2020) AJÉN MORAL DINA NOVEL SI BOHIM JEUNG TUKANG SULAP KARANGAN SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMP (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG FILSAFAT MORAL). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

I

Ilham Akbar Ghifari, - (2020) NOVEL NU NGAGEUGEUH LEGOK KIARA KARYA DADAN SUTISNA PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI KELAS IX SMP (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG ÉKOKRITIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ilham Fauji, - (2020) TRANSLITERASI JEUNG AJÉN KAAGAMAAN DINA NASKAH LAYANG CARIOS ABDULOH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ima Budiawati, - (2020) MODÉL DIRECT INSTRUCTION DINA PANGAJARAN MACA WARTA : Studi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Lembang Taun Ajar 2019/2020. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Imas Siti Fatimah, - (2020) DIALÉK SOSIAL DINA AKUN INSTAGRAM @KATA_SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Isma Sadiah Fathul Zanah Burhanudin, - (2020) SIKEP BASA SUNDA ANGGOTA PAGUYUBAN ALIANSI KULAWARGA SUNDA NUSANTARA DINA KAGIATAN KASUNDAAN. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

J

Jejen Jenab, - (2020) DONGÉNG-DONGÉNG DI KACAMATAN SADANANYA KABUPATÉN CIAMIS PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA DONGÉNG DI SMP (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG AJÉN MORAL). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

K

Kaffa Kupita Robby, - (2020) CITRA WANOJA DINA ROMAN PONDOK PILEULEUYAN KARYA YUS RUSAMSI (Ulikan Struktural jeung Feminisme). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kaffa Kupita Robby, - (2020) CITRA WANOJA DINA ROMAN PONDOK PILEULEUYAN KARYA YUS RUSAMSI (Ulikan Struktural jeung Feminisme). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Kamelia Adinda, - (2020) CAMPUR KODE DINA MEME SUNDA DI AKUN INSTAGRAM SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ken Nilla Trah Qirana, - (2020) TRADISI BARITAN DI DÉSA SUKADANA KECAMATAN COMPRÉNG KABUPATÉN SUBANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

L

Lina Yatin Ningsih, - (2020) MODÉL PANGAJARAN QUANTUM WRITING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS BIANTARA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX A SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajaran 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Linda Hendriyanti, - (2020) PUPUJIAN DI DÉSA SUKATANI KACAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATÉN SUMEDANG PIKEUN BAHAN PANGAJARAN NGAREGEPKEUN DI SMP KELAS VII (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG SOSIOLOGI SASTRA). S1 thesis, UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

M

Marwati, - (2020) INTERFÉRÉNSI BASA INDONÉSIA KANA BASA SUNDA DINA KARANGAN CARPON SISWA SMA NEGERI 23 BANDUNG JEUNG SMA NEGERI 1 CICALENGKA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mega Mutiaraningrum, - (2020) AJÉN BUDAYA DINA UPACARA MAPAG LISUNG ANYAR DI KASEPUHAN CIPTAGELAR KABUPATEN SUKABUMI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA ARTIKEL BUDAYA DI SMA KELAS XII. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Meina Rachmawati, - (2020) AJÉN KAAGAMAAN DINA NOVEL PRABU ANOM JAYADÉWATA KARYA YOSÉPH ISKANDAR PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMA (Ulikan Struktural). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Meli Nurul Maliah, - (2020) AJÉN ATIKAN KARAKTER DINA NOVELÉT BARUDAK POHACI NAWANG WULAN KARYA AI ROHMAWATI (Ulikan Struktural jeung Psikologi Perkembangan). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Mila Nursolah, - (2020) MODÉL TEAMS GAMES TOURNAMENTS DINA PANGAJARAN NULIS AKSARA SUNDA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MIPA 3 SMA Pasundan 2 Kota Bandung Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Muhammad Irham Abdul Jabbar, - (2020) SIKEP DA’I KANA BASA SUNDA (Ulikan Sosiolinguistik di Pondok Pasantrén Al Barokah Bandung). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

moch yoga agung nugragha, yoga agung (2020) AJÉN ÉSTÉTIKA DINA RUMPAKA KAWIH ALBUM KOLOT KALAPA KARYA UBUN KUBARSAH PIKEUN BAHAN PANGAJARAN KAWIH DI SMA KELAS X (Ulikan Struktural). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

N

Nuke Virginia Yuanto, - (2020) MODÉL PANGAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DINA PANGAJARAN NULIS LAPORAN PERISTIWA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-A di SMP NEGERI 2 BANDUNG Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Nurul Rahmi Widiawati, - (2020) NASKAH GENDING KARESMÉN SI UJANG JEUNG DORAÉMON KARYA WAHYU WIBISANA : Ulikan Struktural jeung Étnopédagogi. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

P

Putri Awalia Syahidan, - (2020) AJEN SOSIAL BUDAYA DINA RUNTUYAN UPACARA ADAT BANTAYAN DI KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

R

Rany Alya Pratiwi, - (2020) TOPONIMI LEMBUR DI KECAMATAN CONGGÉANG KABUPATÉN SUMEDANG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Ricky Arfiana Rosadi, - (2020) GAYA BASA DINA RUMPAKA LAGU ALBUM POP SUNDA DALINGDING ASIH RIKA RAFIKA (Tilikan Stilistik jeung Semantik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rifa Nurlaili Rahmah, - (2020) CITRA WANOJA SUNDA DINA NOVEL KEMBANG-KEMBANG ANTEN KARYA AAM AMILIA (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG FÉMINISME). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Riska Ikrimah, - (2020) Ajen Etika dina Novel Abu Nawas Saembara Karya Rachmat M Sas Karana (Ulikan Objektif jeung Mimetik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Risye Tri Andani, - (2020) MODÉL PANGAJARAN DIRECTED READING-THINKING ACTIVITY (DR-TA) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH MACA PAMAHAMAN SAJAK (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas X MIPA 3 SMA Negeri 15 Bandung Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizal Ramdhani, - (2020) MODEL PANGAJARAN THINK-TALK-WRITE (TTW) PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS PANGALAMAN PRIBADI (Studi Kuasi Eksperimen di Kelas VII J SMP Negeri 7 Kora Bandung Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rizky Nurfaizi, - (2020) MODEL MIND MAPPING DINA PANGAJARAN NULIS SISINDIRAN : Studi Kuasi Eksperimen ka Kelas XI MIPA SMA KARTIKA XIX-3 Bandung Taun Ajaran 2019/2020. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

S

Shidqi Rizqullah, - (2020) TRADISI SALAMETAN OPAT BELASNA DI KASEPUHAN CIPTAGELAR KABUPATÉN SUKABUMI (ULIKAN SEMIOTIK). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sinthia Gustiani, - (2020) HUBUNGAN DÉIKSIS LOKATIF JEUNG ANTÉSÉDÉN DINA NOVEL NU KAUL LAGU KALEON KARYA RAF. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Siti Marwah Amalia, - (2020) KANDAGA KECAP DASAR BASA SUNDA DINA CARITA PONDOK KARANGAN SISWA SMA PASUNDAN 8 BANDUNG. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sofa Marwah, - (2020) TINGKAT KASATUHUAN PRINSIP GAWÉ BARENG DINA PAGUNEMAN KALAWARTA TVRI JAWA BARAT. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Sofawati, - (2020) RAGAM BASA IKLAN KOMERSIAL BASA SUNDA DINA MÉDIA MASSA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Susi Suhartinah, - (2020) BASA SUNDA DIALÉK MAJALENGKA DI KACAMATAN RAJAGALUH. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

T

Tegas Resta Natura, - (2020) KARAKTERISTIK TOKOH UTAMA DINA NOVEL BUDAK MINGGAT KARYA SAMSOEDI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVEL DI SMA (ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGI PERKEMBANGAN). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tiara Regita Maulina, - (2020) POLAH UCAP JEUNG DAYA HUMORIS DINA AKUN RESMI INSTAGRAM @KANGCARTOON. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tresna Mardhatillah, - (2020) KALIMAH PARÉNTAH DINA KUMPULAN NASKAH FESTIVAL DRAMA BASA SUNDA KA XVIII TAUN 2017 (Tilikan Struktur jeung Pragmatik). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tri Wahyu Juliana, - (2020) MODÉL DIRECTED READING THINKING ACTIVITY (DRTA) DINA PANGAJARAN MACA CARITA PONDOK (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas VIII-D SMPN 7 Kota Bandung Taun Ajar 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Tubagsu Panji Rahmat H, - (2020) ULIKAN STRUKTURAL JEUNG PSIKOLOGI SASTRA DINA NASKAH DRAMA "SEMAH" SADURAN ROSYID E. ABBY. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

W

Wais Al-Qorni, - (2020) ASPÉK SOSIAL DINA NOVÉL KABANDANG KU KUDA LUMPING KARYA AHMAD BAKRI PIKEUN BAHAN PANGAJARAN MACA NOVÉL DI SMP : Ulikan Struktural jeung Sosiologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Widya Mega Novani, - (2020) ÉKRANISASI NOVEL SANGGEUS HALIMUN PEURAY KARYA AAM AMILIA KANA PILEM HALIMUN KARYA SOFIA W.D. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Y

Yusuf Ramdani, - (2020) NOVEL MUNJUNG KARYA MOH. AMBRI : Ulikan Struktural jeung Antropologi Sastra. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Z

Ziyan Fauziyyah Khairunnisa, - (2020) INTERFERENSI BASA INDONESIA KANA BASA SUNDA DINA COVER LAGU VERSI SUNDA. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Zulfikar Alamsyah, - (2020) KONFLIK PSIKOLOGIS TOKOH UTAMA DINA NOVEL BUDAK TEUNEUNG KARYA SAMSOEDI : Ulikan Struktural jeung Psikologi Perkembangan. S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

This list was generated on Thu Feb 2 13:16:38 2023 WIB.