MODÉL PANGAJARAN QUANTUM WRITING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS BIANTARA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX A SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajaran 2019/2020)

Lina Yatin Ningsih, - (2020) MODÉL PANGAJARAN QUANTUM WRITING PIKEUN NGARONJATKEUN KAMAMPUH NULIS TÉKS BIANTARA (Studi Kuasi Ékspérimén ka Siswa Kelas IX A SMP Kartika XIX-2 Bandung Taun Ajaran 2019/2020). S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

[img] Text
S_BD_1607197_Title.pdf

Download (373kB)
[img] Text
S_BD_1607197_Chapter1.pdf

Download (195kB)
[img] Text
S_BD_1607197_Chapter2.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (329kB)
[img] Text
S_BD_1607197_Chapter3.pdf

Download (264kB)
[img] Text
S_BD_1607197_Chapter4.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (472kB)
[img] Text
S_BD_1607197_Chapter5.pdf

Download (117kB)
[img] Text
S_BD_1607197_Appendix.pdf
Restricted to Staf Perpustakaan

Download (2MB)
Official URL: http://repository.upi.edu

Abstract

Ieu panalungtikan dikasangtukangan ku kurangna kamampuh nulis téks biantara kelas IX A SMP Kartika XIX- 2 Bandung taun ajaran 2019/2020. Tujuan ieu panalungtikan nya éta pikeun ngadeskripsikeun kamampuh nulis téks biantara siswa saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Quantum Writing, ningkatna jeung bédana kamampuh antara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Quantum Writing. Métode anu digunakeun nya éta studi kuasi ékspérimén, ngagunakeun desain panalungtikan one-group pre test and post test. Téhnik ngumpulkeun datana ngagunakeun tés ka siswa kelas IX A SMP Kartika XIX-2 Bandung taun ajaran 2019/2020 anu jumlahna 32 siswa. Hasil panalungtikanna nuduhkeun: (1) kamampuh siswa nulis téks biantara saméméh ngagunakeun modél pangajaran Quantum Writing, kagolong can tuntas anu rata-rata peunteunna 58; (2) kamampuh siswa nulis téks biantara sabada ngagunakeun modél pangajaran Quantum Writing , kagolong tuntas anu rata-rata peunteunna 88; (3) aya ningkatna kamampuh siswa nulis téks biantara antara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Quantum Writing , katiten tina hasil tés saméméh jadi tina kagolong can tuntas (58) jadi kagolong tuntas (88) sabada ngagunakeun modél pangajaran Quantum Writing; (4) aya bédana anu signifikan kamampuh siswa nulis téks biantara antara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Quantum Writing. Tina hasil uji hipotésis (H_1) ditarima atawa hipotésis 0 (H_0) ditolak. Hartina aya béda anu signifikan antara saméméh jeung sabada ngagunakeun modél pangajaran Quantum Writing. Dumasar kana hasil panalungtikan bisa dicindekkeun yén modél pangajaran Quantum Writing mampuh ngaronjatkeun kamampuh nulis téks biantara siswa kelas IX A SMP Kartika XIX-2 Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kemampuan menulis teks pidato siswa kelas IX A SMP Kartika XIX- 2 Bandung tahun ajaran 2019/2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan menulis sebelum dan setelah menggunakan model pembelajaran Quantum Writing serta, peningkatan dan perbedaan kemampuan menulis teks pidato siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Quantum Writing. Metode yang digunakan adalah studi kuasi eksperimen, dan desain penelitian one-group pre test and post test. Teknik pengumpulan data yang digunakan tes kepada siswa kelas IX A SMP Kartika XIX-2 Bandung tahun ajaran 2019/2020 yang berjumlah 32 siswa. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan: (1) kemampuan menulis teks pidato siswa sebelum menggunakan model pembelajaran Quantum Writing belum tuntas; (2) kemampuan menulis teks pidato siswa setelah menggunakan model pembelajaran tergolong tuntas rata-rata nilai 88; (3) adanya peningkatan antar kemampuan menulis teks pidato sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Quantum Writing, terlihat dari hasil tes sebelum tergolong belum tuntas (58) menjadi tuntas (88) setelah menggunakan model pembelajaran Quantum Writing; (4) ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Quantum Writing. Hal ini terlihat dari hasil uji menunjukan hipotesis 1 (H_1) diterima dan hipotesis 0 (H_0) ditolak. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menulis teks pidato sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran Quantum Writing. Berdasarkan hasil hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa model pembelajaran Quantum Writing mampu meningkatkan kemampuan menulis teks pidato siswa kelas IX A SMP Kartika XIX-2 Bandung tahun ajaran 2019/2020. This research based on the lack of ability to write speech texts of class IX A students of SMP Kartika XIX-2 Bandung in 2019/2020. The purpose of this research is to describe the ability to write before and after using the Quantum Writing learning model and also, the improvement and differences in ability to write student speech texts before and after using the Quantum Writing learning model. The method used is a quasi experimental study, and a one-group pre test and post test research design. Data collection techniques used to do tests on class IX A students of SMP Kartika XIX-2 Bandung in 2019/2020, the total of the students are 32 students. Based on the research results obtained: the ability to write students speech texts before using the Quantum Writing learning model has not been able yet; (2) the ability to write student speech texts after using the learning model is classified as average of 88; (3) there is an increasing between the ability to write speech text before and after using the Quantum Writing learning model, it can be seen from the test results before it is classified as an unable (58) to be capable (88) after using the Quantum Writing learning model there is a significant differences between students abilities before and after using the Quantum Writing learning model. This can be seen from the test results showing hypothesis 1 (H1) is accepted and hypothesis 0 (H0) is rejected. This means that there are significant differences between the ability to write speech texts before and after using the Quantum Writing learning model. Based on the results of the research it can be concluded that the Quantum Writing learning model is able to improve the ability of writing speech texts of class IX A students of SMP Kartika XIX-2 Bandung in 2019/2020.

Item Type: Thesis (S1)
Additional Information: No Panggil : S BD LIN m-2020; NIM :1607197
Uncontrolled Keywords: Modél Pembelajaran, Modél Quantum Writing, Nulis téks biantara
Subjects: L Education > L Education (General)
P Language and Literature > PL Languages and literatures of Eastern Asia, Africa, Oceania
Z Bibliography. Library Science. Information Resources > Z004 Books. Writing. Paleography
Divisions: Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra > Jurusan/Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah
Depositing User: Lina Yatin Ningsih
Date Deposited: 23 Sep 2020 02:27
Last Modified: 23 Sep 2020 02:27
URI: http://repository.upi.edu/id/eprint/53813

Actions (login required)

View Item View Item